Név TE
Becenév muci
Honlap
Taxitársaság:

Felhasználó hozzászólásai

Téma: A fóliázásról objektíven!

Hozzáadva: 2013.04.20 13:52

Hollókő melletti faluban a foliázó adott 65 ezres ajánlatot.

Téma: 6x6 Hatszorhatosok kuckója

Hozzáadva: 2012.07.20 13:29

Tisztelt 6x6-os TGFSZ tagok. Meg kérdeztem az elnök urat, kb 100-ra teszi a TGFSZ tagok létszámát a 6x6-ban. Hétföre tervezünk a tagok részére egy megbeszélést, amin aláirásunkkal kinyilvánitanánk, hogy ez a szerződés igy ebben a formában nem kivánjuk alá irni. A 100 ember akarata elég erösnek kell lenni ahhoz, hogy ezt a szerződés tervezetet visszavonják. Számoljatok: 100x190000=19 milla 100x 71000= 7.1 milla _____ 26.1 milla Talán ennyi pénz meghátrálásra kényszeriti a céget. Az időpontról a holnapi nappal bezárólag értesitelek benneteket.

Téma: 6x6 Hatszorhatosok kuckója

Hozzáadva: 2012.07.17 18:18

Vállalkozó megbízza a Fuvarszervezőt, hogy részére elsősorban Vállalkozó taxis személyszállítási tevékenységének előmozdítására fuvarokat szervezzen, többek között, de nem kizárólagosan ezen célokra Fuvarszervező egyéni mérlegelése és erőforrásai alapján az egyes megrendelők által kiírt pályázatokra saját néven – de a Vállalkozó által nyújtandó szolgáltatás teljesítésére - pályázatot nyújtson be, illetve megrendelőkkel a fenti tevékenységek szervezésére szerződést kössön, valamint - a nem készpénzes fuvarok esetében – az adminisztrációs feladatok ellátását, a szerződött Partnerekkel való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolást biztosítsa Fuvarszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a fentieket a legjobb szakmai tudása szerint és a rendelkezésre álló anyagi, személyi és egyéb erőforrások figyelembe vételével ellátja. 2. Hitelezett fuvarok esetében Fuvarszervező kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szervezett, és Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített fuvaroknak az adott utas által kiállított utazási igazolás ellenértékét az utas helyett megfizeti Vállalkozónak, amikor Vállalkozó a konkrét fuvardíjról az utas nevére szóló készpénzes számlát állít ki, és azt az utazási csekk egy példányával együtt átadja Fuvarszervezőnek. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó több utazási igazolás együttes elszámolása esetén naponta legfeljebb 100.000 Ft. összértékben válthat be és/vagy állíthat ki olyan készpénzes számlákat Fuvarszervezőnek, amelyek alapja a hitelezett fuvarok és a bankkártyával fizetett fuvarok együttes összege. Felek megállapodnak továbbá, hogy minden vállalkozó csak és kizárólag a saját maga által teljesített fuvarról kiállított készpénzes számlák érvényesítése során járhat el. Vállalkozó köteles a tárgyhónapra vonatkozó utazási csekkeken alapuló készpénzes számlát a teljesítést követően 30. napon belül – a december 16. napját követő teljesítések esetében a mindenkori, falitáblán kifüggesztett ügyvezetői utasításban szereplő határidőig - kiállítani. 3. Vállalkozó a Fuvarszervezővel - mint a Vállalkozók által megbízott képviselővel - szerződéses jogviszonyban lévő megrendelők által Vállalkozótól megrendelt személyszállítási (és egyéb kapcsolódó) feladatokat a megfelelő szakmai színvonalon, a fuvar felvételekor vállalt határidővel, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kötelesek ellátni. 4. A szerződéses jogviszonyban álló megrendelők (utasok) felé Fuvarszervező teljes felelősséget vállal Vállalkozó helyett, ezért Vállalkozó köteles megtéríteni mindazon kárt Fuvarszervezőnek, amely ezen kötelezettségvállalás Vállalkozó általi megszegéséből ered. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen együttműködési szerződés hatálya alatt mindvégig betartja a Fuvarszervező hatályban lévő Etikai Kódexét és a Fuvarszervező ügyvezetése által akár szóban, akár írásban hozott utasításokat. 5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fuvarszervező által közvetített megrendeléseket, fuvarokat kötelezően teljesíti. 6. Vállalkozó haladéktalanul köteles Fuvarszervezőt értesíteni mindazon körülményről, amely a Fuvarszervező által Vállalkozónak közvetített megrendelés tárgyát képező címre történő kiállást vagy a megrendelés, fuvar teljesítését 2 akadályozza, késleleti vagy lehetetlenné teszi, vagy amely ezekre alkalmas lehet. Vállalkozó felel mindazon kárért, amely a jelen bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vagy nem megfelelő időben történő teljesítéséből ered. 7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés időtartama alatt más fuvarszervező társasággal szerződést nem köthet. 8. Vállalkozó a Fuvarszervezőtől kapott fuvarfeladatok teljesítése során jogosult a Nemzeti Hírközlési Hatóság által a Fuvarszervező részére biztosított URH frekvenciák használatára. 9. Fuvarszervező köteles a nap 24 órájában diszpécser szolgálatot biztosítani a vele szerződéses jogviszonyban lévő megrendelők fuvar megrendeléseinek felvételére és azoknak a vele szerződéses jogviszonyban lévő vállalkozók részére történő közvetítésére. 10. Vállalkozó köteles jelen együttműködési szerződés hatálya alatt alkalmazni a Fuvarszervező által meghatározott hatályos szolgáltatási díjakat és ezeket (tarifasorrendet és tarifa értékeket) átvezeti az általa üzemeltetett taxaméterben. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Fuvarszervező és a megrendelők által közösen meghatározott kedvezményes tarifa rendszert, transzfer fuvardíjakat és egyéb előre meghatározott szállítási díjakat. 11. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Fuvarszervező és harmadik személy között létrejött reklámszerződések rendelkezéseit. Fuvarszervező kötelezettséget vállal arra, hogy ezen reklámszerződéseknek a Vállalkozót érintő rendelkezéseit kellő időben Vállalkozó tudomására hozza. Vállalkozó köteles arra, hogy a Fuvarszervező és harmadik személy között megkötött reklámszerződések hirdetési anyagát taxiján a Fuvarszervező és az adott megrendelő közötti reklámszerződés rendelkezései szerint elhelyezze. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a taxiján egyéb, nem a Fuvarszervező által harmadik személlyel kötött reklámszerződésben meghatározott reklámanyagot csak Fuvarszervező előzetes írásbeli engedélyével helyezhet el. 12. Felek megállapodnak abban, hogy Fuvarszervező a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért havi fuvarszervezési díj számlázására jogosult a vállalkozó felé. A fuvarszervezési díj magában foglalja a hivatkozott feladatok ellátásának ellenértékén felül a szerződött Partnereknek a vállalkozók által nyújtott, de a Fuvarszervező által kiállított számlaösszesítőn/számlán feltűntetett – adott engedmény átalányösszegét is, a Fuvarszervező által flottakedvezménnyel kötött vállalkozói biztosítások, valamint a Fuvarszervező által a bevételszerző tevékenységgel összefüggésben Vállalkozó rendelkezésére bocsátott eszközök (például szabadjelző, POS-terminál, E-pay fizetést és címolvasást lehetővé tevő készülék, stb.) bérleti díját, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság által a Fuvarszervező részére biztosított URH frekvenciák használatának díját is. A havi fuvarszervezési díj összege 57.700 Ft. + ÁFA azaz ötvenhétezer-hétszáz forint + ÁFA, saját tulajdonú POS-terminállal rendelkező Vállalkozók esetében 55.200 Ft.+ÁFA. 13. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Fuvarszervező által a bevételszerző tevékenységgel összefüggésben Vállalkozó rendelkezésére bocsátott eszközöket és tartozékaikat épségben megőrzi és azokat Fuvarszervező felszólítása esetén haladéktalanul Fuvarszervezőnek visszaszolgáltatja. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelent minden olyan kárt Fuvarszervezőnek, amelyek a jelen bekezdésben meghatározott eszközökben akkor esnek, amíg ezek Vállalkozó birtokában vannak, és Fuvarszervező utasításától függően az eszközt vagy átadja Fuvarszervezőnek, vagy saját költségen megjavíttatja. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával elfogadja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Fuvarszervező bármely ilyen kárt a Vállalkozónak a Fuvarszervezővel szembeni bármely követelésébe beszámítson. 14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy adott havi fuvarszervezési díjat a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó pénztári napjáig készpénzben megfizeti Fuvarszervezőnek, annak székhelyén (pénztárában), hacsak Fuvarszervező eltérő utasítást nem ad. 15. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiak szerinti havi fuvarszervezési díj késedelmes megfizetése esetén a havi fuvarszervezési díjon felül 1.000 Ft., azaz 3 ezer forint késedelemi pótlékot köteles fizetni, a késedelem minden napja után, és a késedelmes napok tartamára Fuvarszervező jogosult az általa meghatározott teljesítési helyszínekre, és időpontokra vezényelni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 30 napot meghaladó késedelem esetén Fuvarszervező jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely azonban nem érinti a Vállalkozó felé fennálló követelését. 16. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 12. pont szerinti fuvarszervezői díj, valamint a 15. pontban meghatározott késedelmi pótlék összegét Fuvarszervező egyoldalúan módosíthatja, a módosítás azonban Vállalkozóval szemben a Fuvarszervező székhelyén (pénztárában) történő kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba. Vállalkozó ugyanakkor dönthet úgy, hogy a módosítás kihirdetése hónapjának utolsó napjával írásban felmondja jelen együttműködési szerződést. A Fuvarszervező és a Vállalkozó közötti együttműködési szerződés ez esetben a hónap utolsó napjával megszűnik, azonban a jelen jogviszonyból származó függő kötelezettségekért a Feleket továbbra is felelősség terheli. 17. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Fuvarszervező által meghatározott csökkentett összegű havi fuvarszervezési díj fizetésére köteles az alábbi időtartamokra a Fuvarszervező egyéni mérlegelése alapján: a. mindaddig, amíg Vállalkozó betegállományban, táppénzen van, és ezt megfelelő hivatalos okmányokkal igazolni tudja, azzal, hogy Fuvarszervező ezen időtartam alatt Vállalkozó részére fuvart nem közvetíthet; b. abban az esetben, ha a Vállalkozó szolgáltatásnyújtásban igénybe vett gépjárműve összetört, vagy azt ellopták vagy ezt a gépjárművet lecseréli, és ezen akadályoztatás tényét és időtartamát hatósági jegyzőkönyvvel vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni tudja, az akadályoztatás időtartamára. Vállalkozó – amennyiben az ezt megalapozó körülmények fennállnak - köteles írásban jelezni a fenti csökkentetett összegű díjra vonatkozó igényét Fuvarszervezőnek, a vonatkozó iratok és igazolások egyidejű becsatolása mellett. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával elfogadja, hogy Fuvarszervező egyéni mérlegelése esetén is a díjkedvezmény csak abban az esetben adható, ha az adott időszakban a Vállalkozó bizonyíthatóan nem teljesített fuvarokat Fuvarszervező közvetítésében. 18. A Vállalkozó jogosult jogfenntartói alapdíjfizetésre engedélyt kérni, ha minimum 1 hónapra (amely időszak alatt címet nem vehet fel), nem kívánja a Fuvarszervező szolgáltatását igénybe venni. Ezen időszak alatt a díj 10.000 Ft+ÁFA, továbbá, a részére kiadott POS- illetve e-Pay terminál bérleti díját köteles kifizetni. 19. Felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben meghatározott havi fuvarszervezési díjból a Fuvarszervezővel annak 1993. évben történő megalapítása óta folyamatos szerződéses jogviszonyban álló Vállalkozók minden évben annyi % kedvezményre jogosultak, ahány év a cégalapítást követő év január 01. napja óta eltelt. 20. Felek megállapodnak abban, hogy a 62. életévének betöltő Vállalkozó ún. nyugdíjas kedvezményben részesül, a 62. életév betöltését követő év január 1-jétől az ezt követően adott hónapban a Fuvarszervező diszpécserközpontjából közvetített és Vállalkozó által felvett fuvarok számától függően. A kedvezmény mértéke a fentiek szerint meghatározandó fuvarok számától függően: 0-59-ig 50% 60-79-ig 40% 80-99-ig 30% 100 felett 20% 21. Felek megállapodnak abban, hogy a valamely munkáltatónál bizonyítottan legalább heti 36 órát elérő munkaidőben munkaviszonnyal rendelkező vállalkozók, munkáltatói igazolás bemutatása esetén ún. mellékállás kedvezményben részesülnek. A meghatározott munkaviszony teljes havi fennállása alatt az adott hónapban a Fuvarszervező diszpécserközpontjából közvetített és adott Vállalkozó által felvett fuvarok számától függően. A kedvezmény mértéke a fentiek szerint meghatározandó fuvarok számától függően: 0-59-ig 50% 60-79-ig 40% 80-99-ig 30% 100 felett nincs kedvezmény, Vállalkozó a teljes havi fuvarszervezési díj megfizetésére köteles. 4 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó jelen bekezdésben meghatározott munkaviszonya megszűnik, köteles erről haladéktalanul értesíteni Fuvarszervezőt. Ennek elmaradása esetén a munkaviszony megszűnésére visszamenőleg a havi fuvarszervezési díjkedvezmény kétszeresét köteles egy-összegben megfizetni Fuvarszervezőnek. 22. Vállalkozó köteles a Fuvarszervezővel létrejött jogviszony kezdetekor 190.000,- Ft, azaz egyszáz-kilencvenezer forint óvadékot előre megfizetni Fuvarszervezőnek. Az óvadék a hitelezett fuvarok Vállalkozó részére történő megelőlegezéséhez szükséges likviditási alapot növeli, de a Ptk. 246. §-a szerinti kötbérnek minősülhet, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem jelen együttműködési szerződés rendelkezései szerint teljesít. Amennyiben Fuvarszervező kötbér iránti követelést érvényesít (súlyos szerződésszegés esetén) a Vállalkozó által előre megfizetett 190.000 Ft, azaz egyszáz-kilencvenezer forintból, Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a jövőbeni, nem szerződésszerű teljesítések esetére újra 190.000 Ft, azaz egyszáz-kilencvenezer forint álljon Fuvarszervező rendelkezésére. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan jelen együttműködési szerződés bármely rendelkezésének megszegése, a Fuvarszervező üzleti hírnevének bármely módon történő hitelrontása. Továbbá a Fuvarszervező piaci helyzetét, megítélését sértő tevékenység, illetve az Etikai Kódex szerinti túlszámlázás, vagy egyéb bizonyítható károkozás vagy magatartás tanúsítása a Vállalkozó részéről Fuvarszervezővel vagy bármely, vele szerződéses jogviszonyban lévő taxissal, Megrendelővel szemben. 23. Vállalkozó visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy amennyiben a belépés dátumától számított 6 hónapon belül – a Fuvarszervező rendkívüli felmondása, vagy a Vállalkozó rendes felmondása következtében – szűnik meg, a 22. pontban meghatározott mértékű óvadék a Fuvarszervező tulajdonába megy át, bánatpénz címén. 24. Felek megállapodnak abban, hogy a 22. pontban meghatározott 190.000,- Ft., azaz egyszáz-kilencvenezer forint összeg megfizetéséhez Fuvarszervező részletfizetési kedvezményt nyújthat, minimum 65. 000,- Ft. befizetését követően, legfeljebb további öt hónap időtartamra (25.000 Ft/hó). 25. Fuvarszervező az egyes megrendelőknek nyújtandó szolgáltatás minőségének biztosítása és védelme érdekében folyamatosan jogosult ellenőrizni a jelen együttműködési szerződésben és az Etikai Kódexben foglaltak betartását, továbbá a Vállalkozó alkalmasságát, a részére esetlegesen a bevételszerző tevékenységgel összefüggésben Vállalkozó rendelkezésére bocsátott eszközök meglétét és állapotát. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ellenőrzésre Fuvarszervező harmadik személyt is megbízhat és az a jelen bekezdésben meghatározott ellenőrzést elvégezheti. 26. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti bekezdésben meghatározott ellenőrzésnek magát aláveti és azt köteles lehetővé tenni. Vállalkozó jelen együttműködési szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ellenőrzés kiterjedhet az URH készülékre és taxaméterre, továbbá az általa végzett személyszállítási és egyéb szolgáltatás során kibocsátott nyugtákra és számlára is. Felek megállapodnak abban, hogy Fuvarszervező jogosult jelen együttműködési szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben Vállalkozó ezen ellenőrzésnek nem veti magát alá, vagy ezt akadályozza. 27. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változásokat 72 órán belül írásban bejelenti Fuvarszervezőnek (annak pénztárában). 28. Felek kijelentik, hogy Vállalkozó nem jogosult jelen együttműködési szerződést harmadik személyre engedményezni és jelen együttműködési szerződés alapján kizárólag a Vállalkozó jogosult a Fuvarszervező által közvetített fuvarokat teljesíteni, és Fuvarszervező rendszerét, eszközeit használni. Felek elfogadják, hogy mennyiben ugyanazzal a gépjárművel több vállalkozó, vagy egy Vállalkozó több munkavállalója vagy több, vele szerződéses jogviszonyban lévő személy kíván Fuvarszervezővel együttműködési szerződést kötni, a Fuvarszervező által közvetített fuvarokat teljesíteni, erre előzetesen külön megállapodást kell kötni Fuvarszervezővel. 5 29. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen együttműködési szerződést annak rendelkezéseit megszegve mégis engedményezi vagy átadja a jelen együttműködés alapján részére átadott eszközöket, védjegyoltalom alatt álló és egyéb jelzéseket, Fuvarszervező jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására. 30. Jelen szerződés megszűnik: - közös megegyezéssel, a megegyezés szerinti nappal - ha bármelyik Fél a másik Félnek személyesen átadott, vagy tértivevénnyel ellátott ajánlott küldeményben vagy futárral megküldött rendes felmondással indokolás nélkül felmondja, a felmondás 30 nap. - ha bármelyik Fél a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Félnek személyesen átadott, vagy tértivevénnyel ellátott ajánlott küldeményben vagy futárral megküldött azonnali hatályú felmondással felmondja. Ilyen felmondási ok, különösen, de nem kizárólagosan: - amennyiben Vállalkozó más, Fuvarszervezőéhez hasonló vagy azzal megegyező tevékenységet folytató harmadik személlyel szerződést köt vagy ilyennel már szerződéses jogviszonyban áll. - súlyosan vagy több alkalommal megszegi jelen együttműködési szerződés, az Etikai Kódex rendelkezéseit, vagy Fuvarszervező valamely utasítását. 31. Felek kötelesek kölcsönösen elszámolni egymással jelen együttműködési szerződés megszűnését követő 30 napon belül. Ez alól kivétel, amikor a vállalkozó tárgyi elszámolását követően a ki nem fizetett utazási igazolásainak összegét a Vállalkozó által korábban befizetett óvadék összege nem fedezi. Ebben az esetben az elszámolás napja nem lehet korábbi, mint az utolsó címfelvételtől számított 60. nap. 32. Vállalkozó köteles minden, a Fuvarszervezőre utaló jelzést a gépjárművéről eltávolítani. Vállalkozó nem használhatja jelen együttműködési szerződés megszűnésének időpontjától Fuvarszervező emblémájával vagy logójával ellátott eszközöket, megkülönböztető jelzéseket, és Fuvarszervező URH frekvenciáját, valamint köteles a számlatömbök fel nem használt számláit érvényteleníteni. 33. Vállalkozó köteles jelen együttműködési szerződés megszűnését, a Vállalkozó jelen együttműködési szerződés teljesítésében résztvevő gépjárművének eladását, vagy harmadik személynek történő használatba adását követően haladéktalanul igazolni a fuvarszervezői frekvencia kikódolását a Fuvarszervezővel szerződéses jogviszonyban álló URH szerviz által kiállított igazolással. 34. A tárgyhavi havi fuvarszervezési díj időarányos részének visszafizetése csak abban az esetben illeti meg a Vállalkozót, ha ellene nincs folyamatban lévő fegyelmi eljárás, illetve a részére átadott eszközöket és azok tartozékait hiánytalanul, épségben, működőképesen visszaszolgáltatta Fuvarszervezőnek. 35. Jelen szerződés 2012. augusztus 01. napjától lép hatályba, és a Felek között korábban ebben a tárgyban létrejött bármely megállapodás és szerződés helyébe lép. 36. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés alapján őt teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, minden olyan adat, ismeret vonatkozásában, melyek ezen szerződéssel összefüggésben jutottak tudomására, s mely adatok, ismeretek jogosultja vagy titokgazdája eredeti vagy származékos jogon a 6X6 Taxi. 37. Különösen vonatkozik ezen kötelezettség azon szerződések teljesítésére, amelyeket 6X6 Taxi harmadik személyekkel köt - többek között Vállalkozó gazdasági tevékenysége érdekében - és ezen szerződésekben a 6X6 TAXI titoktartásra vállal kötelezettséget. 38. A titokvédelemre vonatkozó rendelkezések a Vállalkozót időbeli határ nélkül terhelik.

Téma: 6x6 Hatszorhatosok kuckója

Hozzáadva: 2012.07.17 18:16

Ezt kéne aláirni!!!!!!!!!
Az indexen olvastam "Fix tarifával fuvarozhatnak a taxisok A sajtótájékoztatón elhangzott másik téma a taxisrendelet volt, amit Tarlós szerint azért elengedhetetlen bevezetni, mert a taxisoknak a 90-es évekből származó szabályok szerint kell dolgozniuk, és káosz van a kérdésben, ők pedig rendet szeretnének tenni. Ezért szabják meg a kocsik műszaki paramétereit, és a tarifákat is a taxisok igényeinek megfelelően. Mivel rendre van szükség, a két kérdést egyszerre fogják szabályozni, nem külön-külön. Tarlós a sárga-fekete színkombináción is hajlandó módosítani. Metál Zoltán – aki Tarlós szerint rendszeresen azt nyilatkozza tévesen, hogy meg sem kereste a főváros –, az Országos Taxis Szövetség elnöke például a kék-ezüst párosítást javasolta. Tarlós erre is nyitott, bár igyekezett egy-két focis poénnal elintézni ezt a kérdést. Legalább kiderült, hogy a piros-fehér-zöld kombón kívül másik kedvenc párosítása a zöld-sárga, a brazilok színe. Azonban lényegtelen, hogy ő mit ígér meg kinek, hiszen erről a rendeletről is ugyanúgy a közgyűlés hozza meg a végleges döntést. A tarifák az alábbiak lesznek: 300 forintos alapdíj, 240 forintos kilóméterdíj és 80 forintos várakozási díj."
Igy fogunk kinézni

Téma: Megszüntetik a taxiszolgáltatást Budapesten!?!

Hozzáadva: 2012.05.18 15:51

Minden ami Magyar vállalkozás meg akar szüntetni. "A BKK vezérigazgatója ismét bebizonyította, hogy a magyar vállalkozásokkal szemben a külföldieket részesíti előnyben. A Budapesti Közlekedési Központ rendeletben akarja szabályozni a városnéző buszok működését, azonban az új szabályozások a külföldi cégeknek kedveznének írja Losonczy Pál, a Jobbik fővárosi frakcióvezetője pénteki sajtóközleményében. A tervezett rendelet értelmében városnézést 2013-2014-től csak Euro4-es vagy ennél magasabb kategóriájú buszokkal lehetne szervezni. Ez a változtatás a magyar turistabuszokat üzemeltető cégeknek a végét is jelentheti, hiszen új buszokat kellene vásárolniuk, amit egyik évről a másikra nem tudnak teljesíteni – írja Losonczy. Az Euro4-es motorok követelése azért is meglepőnek tatják, mivel a Budapesten közlekedő BKV-buszok többsége sem rendelkezik ilyen minősítéssel, a főváros lakói így minden nap belélegzik az emiatt keletkező káros anyagokat. Úgy vélik, hogy a BKK-nak először a saját háza táján kellene sepregetni, ott gyakorolni ezt a hirtelen jött hangyaszorgalmat, és a közel 800 elavult buszt lecserélni Euro4-es kategóriájú járművekre. Ha a BKV járművei már megfelelnek ennek a szabálynak, akkor követelhetnék ezt az így is nehéz helyzetben lévő magyar kis- és középvállalkozóktól is. Felháborítónak tartják, hogy ezzel az intézkedéssel ismét a külföldről a piacra berobbanó cégek járnak jól, és hazánk, fővárosunk nevezetességeit angol és egyéb országbéli cégek mutatják be, holott a látványosságok nevét sem tudják helyesen leírni, ahogy a szórólapjaikon is látható. Az külön adalék, hogy információik szerint ennek a cégnek, nevezetesen a Big Bus Company-nak – ami a városnéző buszok magyar üzemeltetőinek ellehetetlenítésére készül – Steiner Pál MSZP-s képviselő ügyvédi irodája látja el a jogi képviseletét, aki ezzel is bizonyította, hogy a magyar helyett a külföldi érdekeket szolgálja. A képviselő emlékeztetett arra, hogy a budapesti turistabuszok működésének tarthatatlan helyzetére a fővárosi pártja már április elején felhívta a városvezetés figyelmét, írásbeli kérdésben kérve a városnéző buszok indító- és megállóhelyeinek igénybevételének felülvizsgálatát. A válaszban említett előterjesztést a Jobbik frakciója nem fogja elfogadni abban az esetben, ha az a külföldi térfoglalók esélyét növeli a magyar vállalkozókkal szemben. A Losonczy Pál felszólította Budapest vezetését, hogy ne adjon még nagyobb teret a külföldi cégeknek, hanem támogassa a magyar vállalkozásokat, és ne hagyja, hogy fővárosunk értékeit hozzá nem értők mutassák be.

Téma: Plus Taxi

Hozzáadva: 2012.04.18 13:22

Macsek kolléga! Csak szeretnélek emlékeztetni, hogy a 5747-es kérdésemre elfelejtettél válaszolni! Várom megtisztelő válaszod.

Téma: Plus Taxi

Hozzáadva: 2012.04.17 12:49

Erre gondoltam. "Indítványozom nagyhangúak álljanak élre vagy a TGFSZ hol van ilyenkor, és miért nem képviselnek minket. Az ööszzes gittegylet mint minden taxis érdekképviselő. Csak a lóvé kell nekik aztán tenni azt semmit................. "