Így látták: Orbán Vikor

2005.10.25.

ORBÁN VIKTOR A FIDESZ PARLAMENTI FRAKCIÓJÁNAK VEZETŐJE.

- Véleménye szerint hogyan reagált a kormány azokra a kihívásokra, ame­lyek a blokád három napja alatt érték?

- Meglehetősen nehéz volna az összes reakciót számba venni, aminek az oka az, hogy a kormány szétesett. Nincs mit szépítgetni, a péntek reggeli állapo­tok láttán és az akkor kiterebélyesedő konfliktusban a kormány, miután fejét vesztette a miniszterelnök személyében - akinek kórházba kellett vonulnia —, látványosan széthullott. Egyszerűen nem azt a benyomást keltette az ország pol­gárainak többségében, mint amit egy kormánynak keltenie kell: hogy a helyzet magaslatán áll, hogy az eseményeket a kezében tartja, hogy tudja, miró'l akar tárgyalni - ha egyáltalán tárgyalni akar -, és hogy meddig hajlandó elmenni a kompromisszumban. Egy össze-vissza beszélő, össze-vissza cselekvő kormány­tagok minden logikát nélkülöző halmazának mutatkozott akkor a kormány. Bel­ső fölépítését és tartását is elvesztette, ami nagyon súlyos dolog.

- Ennek ellenére mégiscsak megszületett a megegyezés. Hogyan minősít­hető az a többórás kemény tárgyalás, amelyet a kormány folytatott a munkavál­lalók és a munkaadók képviselőivel?

- Meg kell mondanom én ezt nem tudtam teljes egészében végigkövetni, mert közben a saját politikai mozgásunkat kellett szervezni. Az azonban figye­lemreméltó tény, hogy napokba telt, míg megjelentek azok a felek, akikkel való­ban lehetett tárgyalni. A zűrzavart csak tetézte, hogy a kormány is megszűnt iétezni. A kormánytagok egymásnak ellentmondóan nyilatkoztak, nem volt meg­hatalmazásuk stb. De a zűrzavar a másik oldalon is szinte teljes volt. Nem tud-:uk. ki az a Barcsay, ki a Horváth, kit képviselnék, honnan van felhatalmazásuk. Nem lehetett pontosan tudni azt sem, hogy ha valamit aláírnak, akkor azt végre :udják-e hajtani. Nem volt világos, hogyan jön be a képbe Nagy Sándor. Szóval, ez az egész olyan homályos volt, hogy senki nem láthatta át. Kellett másfél nap, míg a dolog letisztult, és azt lehetett mondani: na, ez a tíz ember kell, hogy le-jljön az asztal egyik oldalára, az a tíz a másikra, a harmadik tíz meg ide. A válság kirobbanását megelőzően nem léteztek azok a szervezetek, akik kellő legitimitással bírtak volna, nem voltak meg azok a szervezetek, akikkel helyből :árgyalni lehetett volna.
Magáról a tárgyalásról nincs teljes képem, de az biztos, és minden infor­mációm azt igazolja, hogy a kormány többször megpróbálta zsákutcába vinni a rárgyalásokat. Úgy tűnt hát, hogy a kormány igyekezett kihasználni azt a taktikai előnyét, amely abból adódott, hogy ők tudják, hogyan kell tárgyalni, az informá­ciók az ő birtokukban vannak. Örömteli, hogy a kormánnyal szemben ülők olyan kiválóan tárgyaltak, hogy a kormánynak be kellett látnia, nincs más meg­oldás csak a megegyezés, vagy a vérfürdő.

- Említette, hogyan szervezték a Fidesz politikai mozgását. Hogyan alakí-:ották ki a Fidesz politikai hozzáállását a blokádhoz?

- Pártunk központjában csütörtök éjszakától izzottak a telefonok, és a vi­déki szervezeteink kérdezték: mi az álláspontunk? Az éjszaka fogalmaztuk meg álláspontunkat, és péntek reggeltől kezdve az volt a véleményünk: nem szabad egyik oldalra sem állnunk, hanem az alkotmányosság talaján kell maradnunk. Nem az volt tehát a feladat, hogy a kormányt támogassuk, vagy biztassuk a mozgalom résztvevőit, hanem arra kellett törekednünk, hogy visszavigyük ezt a konfliktust az alkotmányosság keretei közé. Tehát, hogy a blokád minél hama­rabb feloldódjék, és megszülessen a kompromisszum. Ezt a két dolgot kellett elemünk. Éppen ezért adtuk ki szombat reggel azt a nagyon határozott hangú felhívást, ami arról szólt, hogy hétfőn reggel fel kell venni a munkát, és vasárnap estig meg kell állapodni, különben nagy baj van. Úgy véltük, hogy egy politikai pártnak nem az a feladata, hogy igazságot tegyen. Ilyenkor egy politikusnak nem az a feladata, hogy kimenjen az utcára, és az igazukról biztosítsa a tüntető­ket. Azt kell elérnie, hogy a kompromisszum elérését ne előzze meg erőszak!

- Volt-e a blokád három napjának olyan pillanata, amikor veszélybe került a békés rendezés?

- A három napnak volt két súlyos pillanata. Az egyik az volt, amikor a taxisok bevallották: egyáltalán nem biztos, hogy képesek urai maradni a hely­zetnek. Ha ez beigazolódik, és nem képesek végrehajtani a kompromisszumot, akkor nem marad más hátra, mint az erőszak. Borzalmas... Óriási felelősség volt a taxisok vállán, mert a mai helyzetben csak akkor szabad embereket az ut­cára vinni, ha az, aki kiviszi őket, tudja, hogy haza is tudja őket vinni. A másik, talán még ennél is súlyosabb pillanat az volt, amikor az MDF ellentüntetést szervezett. Nem az ellentüntetés méretei miatt, mert az nem volt különösebben nagy, hanem a precedens miatt. Az, hogy a kormány értelmes, kompromisszum­ra vezető javaslatok helyett, meg akarta mutatni erejét. Nem a karhatalmi erőt, mert az valamilyen okból megbénult, hanem a „tömegerőt".
Nem tudom, hogy akik a tüntetést szervezték, tudták-e, hogy mi lesz. Hon­nan voltak biztosak abban, hogy nem kerül sor erőszakra? Ezek ugyanis nem holmi békés sétálgatások voltak itt az utcán. Figyelemre méltó, hogy a kormány ezt a tüntetést támogatta. Nem ő szervezte, de üdvözölte a tüntetőiket. Félreért­hetetlen volt! A fölszabadító sereget üdvözlő karmozdulatok, ablakon kitörő öröm. A belügyminiszter épp, hogy ki nem zuhant a kövezetre! Nem kellett vol­na örülniük annak, hogy megjött a felmentő sereg, mert ez azt jelentette, hogy az MDF szintén lelépett az alkotmányosság talajáról. Azt pedig, hogy az MDF parlamenti frakcióvezetője a képviselői irodaház lépcsőjén üdvözölte a tüntető­ket, nagy politikai melléfogásnak tartom. Talán még annál is többnek!

- Még a beszélgetésünk legelején említette, hogy a kormány szétesett. Mi történt volna, ha ebben a helyzetben, felismerve önnönmaga tehetetlenségét, a kormány egész egyszerűen fogja magát és lemond?


- Akkor sürgősen össze kellett volna hívni a Parlamentet, és űj kormányt kellett volna alakítani. Nem lett volna tragédia, meg lehetett volna csinálni.

- Mindenesetre a FIDESZ volt az egyedüli ellenzéki párt, amelyik nem utalt arra, hogy itt a kormánynak meg kellene fontolnia lemondását!

- Az ellenzéki pártok olyan kifejezéseket használtak, amelyek a politiká­ban kifejezetten azt jelentik, hogy mondjon le a kormány. Mi ezt nem támogat­tuk. Kimondtuk, hogy vannak személyi konzekvenciák, amelyeket le kell vonni - de csak a válság rendezése után! Ebben a helyzetben nem lehet egyetlen par­lamenti pártnak sem az a célja, hogy a kormány lemondására játsszon. Csak az, hogy kimondja: ennek a kormánynak kell sürgősen rendeznie a válságot, és se­gítséget kell adni a kormány számára is és a népmozgalom résztvevőinek szá­mára is, hogy minél hamarabb kompromisszumot érjenek el. Mi a kormány felé is olyan nyilatkozatot tettünk, amelyből kiderült: számíthat ránk, ha békésen akarja rendezni a válságot!

- Göncz Árpád köztársasági elnök is szerepet vállalt a válság megoldásá­ban. Hogyan értékeli ezt a szerepet?

- A köztársasági elnök szerepét két szempontból lehet értékelni. Én csak az egyikből akarom. Jogi szempontból az elnök nem lépte túl a számára biztosí-:ott alkotmányos kereteket. Nincs tehát igazuk azoknak, akik ennek az ellenke­zőjét állítják. Politikai szempontból nem akarom értékelni a tevékenységét. Mégpedig azért, mert az én szememben egy olyan köztársasági elnök képe él, aki keveset avatkozik be a politikába, és ha mégis beavatkozásra kényszerül, ak­kor nem szabad kitenni annak, hogy pártviták folyjanak a szereplése körül. A mai alkotmányos konstrukcióban a köztársasági elnöknek olyan pozíciót kell elfoglalnia, hogy lehetőleg fölötte álljon a napi politikának.
A köztársasági elnök tett, amit tett. Úgy gondolta, hogy az helyes. Az el­nök semmifajta olyan hibát nem vétett, ami rontotta volna a kibontakozó kom­promisszum lehetőségeit. Na most, ha politikai hibát nem vétett, akkor nem sza­bad egy újabb politikai vitát kezdeni arról, hogy az elnök helyesen járt-e el vagy >em! Hiszen az elnök intézkedései körül nem lehet vita! Göncz Árpád, Magyar­ország köztársasági elnöke ma ugyanolyan makulátlanul tiszta, mint amilyen a válság előtt volt.

- Ezzel a hétvégi blokáddal az új kormány eddigi legnagyobb válságát élte át. Milyen következtetéseket kellett ebből levonniuk? Egyáltalán mi lesz ezután?

- Az, hogy nekik milyen következtetéseit kell levonniuk, abba nem akarok beleszólni. Ez az ő dolguk. Volna mit levonni! Mind személyi, mind politikai irányvonal tekintetében. Antall József keddi parlamenti beszéde azt mutatja: ren­delkeznek azzal a képességgel, hogy megtegyék ezt. Legalábbis a miniszterelnöki beszéd nekem azt ígérte, hogy a pártok közötti együttműködés javul, a Parlament munkája gyorsabbá válik. Ennek persze két oldala van. Egyrészt a kormány elő­terjesztései ésszerűbbek legyenek, másfelől pedig azt a fajta együttműködést, ami különösen jelentős törvények esetében szükségesek, újra elevenítsék föl.

- Úgy néz hát ki, hogy egy ilyen nagyon válságos időszak után a folytatásra, jó hatással lesz a háromnapos krízis?

- Szerintem már láthatók ennek a jelei. Persze a kormánynak vannak elma­radásai, amelyket feltétlenül pótolni kell. Ilyen az ország tényleges gazdasági helyzetének a feltárása, amit már száz nappal ezelőtt meg kellett volna tenni. Azután elő kell állni egy gazdasági koncepcióval. Mert az is tanulsága ennek az eseménysorozatnak, hogy nem igaz az, amit a kormány mond, nevezetesen: ezek a megszorító lépések automatikusan segítik a gazdaság talpra állítását. Csak ak­kor segíthetik a gazdaság fejlődését, ha egymásba kapcsolódnak, és egy gazda­sági koncepcióra épülnek. Ez utóbbi nélkül nem vezetnek sehova!
Itt az ideje, hogy megcsinálják azt a gazdasági programot, amelyből kiderül, hol vagyunk, hová megyünk, és milyen eszközöket kell igénybe venni, hogy valahova megérkezzünk, milyen terheket kell vállalnia a különböző rétegeknek. Ezt a kormánynak rövid időn belül meg kell mondania. Ha ezt elmulasztja, akkor számíthat rá, hogy holnap vagy holnapután ilyen mozgalmak törnek ki.


Kakuk György

 


 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók


Közösségi kapcsolatok

 
 
 
 
 
 
 

Dugófigyelő

2020.06.05.
www.utv.hu

Utoljára feltöltött képek

Linkcsere

4Dimenzió Fixshuttle
Taxi 314
Szentendre
Rókalyuk
Tokio 170
Rádió Taxi
Szeged
Új Taxi
Tatabánya
 
Eurotravel   TAXI 3000   
Sziget taxi TaxiCentrum
Pannon Volán
Taxi, Pécs
MB Vip Service
taxi.lap.hu