AJÁNLATTEVŐK KÉRDÉSEI - AJÁNLATKÉRŐ VÁLASZAI

2006.08.08.

No comment!
Megszereztük, a pályázatot megvásárlók, és a reptér illetékesei közötti levélváltást. Ezek azok a kérdések, amiket a pályázók feltettek. A kérdéseket, és a válaszokat is mindíg minden pályázó megkapta. Sajnos azt nem tudni, melyik kérdést melyik pályázó tette föl. De lehet, hogy ez jobb is így!

AJÁNLATTEVŐK KÉRDÉSEI – AJÁNLATKÉRŐ VÁLASZAI
– Kérdések érkeztetése szerint folyamatos számozással –


1. A pályázati dokumentáció mely része számít " Bizalmas információnak"?

VÁLASZ:

Az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint:
„Bizalmas Információnak minősül minden olyan tény, adat, információ, dokumentum, mely az Ajánlattevő tudomására jelen Pályázati Eljárás során, a Pályázati Eljárással összefüggésben jutott és annak titokban tartásához az Ajánlatkérőnek méltányolható érdeke fűződik.”
A Pályázati Felhívás melléklete alapján az Ajánlatkérő minden tényt, adatot, dokumentumot bizalmas jellegűnek minősít, mely az Ajánlattevő tudomására a Pályázati Eljárás során, azzal összefüggésben jut.
Nem határozható meg tehát, hogy a Pályázati Dokumentáció mely része vagy részei minősülnek bizalmas jellegűnek, ezért az Ajánlatkérő az egész Pályázati Dokumentációt Bizalmas Információnak tekinti.

Ebben a körben fontos a továbbiakban megjegyezni, hogy mivel a Pályázati Dokumentáció a Bizalmas Információk megőrzésének határidejével kapcsolatosan nem tartalmaz korlátozást, így azokat az Ajánlattevő korlátlan ideig köteles megőrizni.

2. Tájékoztatni tudnak-e minket a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht.-vel kötött üzemeltetési megállapodás teljes tartalmáról?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő a Pályázati Eljárás során a Pályázati Dokumentációban, illetve a második fordulóba jutott Ajánlattevőkkel egyéb módon ismertet minden információt, adatot, mely alapján az Ajánlattevő Ajánlatát megalapozottan és körültekintően képes megtenni.

Tekintettel arra, hogy a Taxiállomás Kht. és a Budapest Airport, mint Ajánlatkérő között kötendő szerződés az abban érintett felek megállapodását tartalmazza, így az Ajánlatkérő nem jogosult annak tartalmát az Ajánlattevő tudomására hozni. Amennyiben azonban az Ajánlattevőnek bármely, a Szolgáltatást érdemi módon érintő kérdése merül fel, úgy arra az Ajánlatkérő – a Taxiállomás Kht. és egyéb érintett felek érdekeinek figyelmembe vételével – a legjobb tudása szerint válaszol.

3. A VI. fejezet 1/a/iv és 1/a/v pontoknak a Konzorcium valamennyi tagja egyenként is meg kell, hogy feleljen.
A VI. fejezet 1/a/i-iii és 1/b/i pontoknak egyidejűleg pedig az Ajánlattevő Konzorcium legalább egy tagja meg kell, hogy feleljen.
5. 2006. május 22-től ki, milyen jogon, illetve milyen térítés ellenében használhatja a repülőterek előtt található taxiállomásokat?

VÁLASZ:


A Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18) rendelet 9. §. (2) bekezdése alapján a főváros területén létesített taxiállomások használatára jogosító taxiállomás használati engedélyt - általános esetben - a Fővárosi Önkormányzat által e célra létrehozott Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság jogosult kiadni. A 12. §. (4) bekezdés alapján a taxiállomás használata minden jogszabályi feltételnek megfelelő taxigépkocsi számára megengedett (…), mely használat alapján a taxiszolgáltató vállalkozó köteles a Taxiállomás Kht. részére, éves időszakra vonatkozóan szolgáltatási díjat fizetni.

A rendelet 14. §. (2) bekezdése, valamint a Budapest Aiport és a Taxiállomás Kht. között 2006. május 22. napján létesített üzemeltetési megállapodás alapján a Budapest Aiport a repülőtér, mint kiemelt közforgalmú létesítménnyel kapcsolatos közterület üzemeltetési feladatok által indokoltak alapján jogosult speciális taxiállomást létesíteni és a taxiállomás használatát az általa pályázati úton kiválasztott, taxiszolgáltatás végzésére egyébként jogosult vállalkozó(k) részére engedélyezni.

Tekintettel arra, hogy 2006. május 22. napja óta a Budapest Aiport rendelkezik ugyan a Repülőtér területén speciális taxiállomás létesítési joggal, azonban a Pályázati Eljárás jelenleg tart (nincsen pályázati úton kiválasztott vállalkozó), ezért a rendelet speciális feltételei még nem alkalmazhatóak.

Álláspontunk szerint tehát jelen átmeneti időszak alatt a rendelet általános szabályai az irányadóak azzal, hogy jelen jogértelmezés csupán tájékoztató jellegű, nem bír kötelező erővel és az Ajánlatkérő nem vállal semmilyen felelősségét más személy, szerv, illetve hatóság eltérő jogértelmezéséért.

6. Hatósági engedélyek

KÉRDÉS:
A dokumentáció áttanulmányozása közben további kérdésünk merült fel az
V. fejezet 3. pontjával kapcsolatosan (6.oldal). Ez a rész tartalmazza az ajánlat tartalmi követelményeit az első fordulóra vonatkozóan. Ugyanezen pont iii) bekezdése alapján kéri hogy

· szakmai szervezeti tagságot (ez gondolom lehet cégszerű is, nem probléma)
· hatósági engedélyeket- beleértve valamennyi Gépjárművezető engedélyét is-hiteles másolati példányait.

Az Önök értelmezésében mi számít hatósági engedélynek? Jogosítvány, forgalmi engedély, taxi engedély, droszt használati engedély, URH használati engedély stb ??????????
Ha a kiírásnak megfelelően készítjük el az ajánlatunkat, akkor ezekről egyenként kell hiteles másolati példányt kiállítatnunk. Az összeset közjegyző előtt le kell másoltatnunk, természetesen nem ingyen. Jelenleg 825 alvállalkozónk van. Ha csak 2 engedélyt másoltatunk fejenként, akkor ez kb. 825x2. Ezt hét példányban kell benyújtanunk Önöknek (1650x7=11 550 oldal).
Kérem ezek információk birtokában legyenek szívesek pontosítani a dokumentációban foglaltakat.

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő kérdésére és kérésére figyelemmel a Pályázati Kiírás V./3. a) pont iii) alpontjában meghatározott hatósági engedélyekkel kapcsolatos ajánlattevői kötelezettségek teljesítését akként pontosítja, hogy az Ajánlattevő Gépjármű vezetőinek „szakmásított” gépjárművezetői engedélyéről, továbbá a Gépjárművek forgalmi engedélyéről, a Taxiállomás Kht. által kiállított taxiállomás használati engedélyről, illetve a Közlekedési Felügyelet által kiállított taxi engedélyről az alábbiakban meghatározott formában köteles az Ajánlatkérő részére információkat nyújtani, illetve nyilatkozni.

Az Ajánlattevő tehát a hatósági engedélyekkel kapcsolatosan kizárólag az alábbiakban meghatározott táblázat megfelelő kitöltésével nyújthatja be érvényesen az Ajánlatát.

Kiállítás időpontja Érvényesség lejárta Jogosult neve Regisztrációs szám
Gépjárművezetői engedély(ek)(szakmásított jogosítvány)
Taxiállomás használati engedély(ek)
Taxi engedély
Gépjármű forgalmi engedély(ek)


Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az Ajánlattevő a Pályázati Eljárás során valótlan információt, adatot szolgáltat, úgy az a Pályázati Eljárás tisztaságát sértő cselekménynek minősül, mely következtében az Ajánlatkérő az Ajánlattevő Ajánlatát érvénytelennek nyilváníthatja, és az Ajánlattevőt a Pályázati Eljárásból kizárhatja.7. V.3.iii. pontjához (10-14. kérdés):

10. Mit ért szakmai szervezet alatt, milyen gépkocsivezetők adatait kell megadni? Minden alvállalkozóét, alkalmazottét, stb.?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő szakmai szervezeten bármely szakmai szervezetet érti, melynek az Ajánlattevő tagja.

Az Ajánlattevő valamennyi Gépjárművezető - az Ajánlattevők 6. kérdésére adott Ajánlatkérői válaszban meghatározott - adatait köteles Ajánlatához csatolni, mely Gépjárművezetők az Ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak.

11. Kérjük pontosítani mit ért Ajánlatkérő a Gépjárművezető engedélye alatt (Gépjárművezetői engedély, Taxigépkocsivezetői engedély, taxivállalkozói engedély, esetleg mást)?

VÁLASZ:

Lásd a 6. kérdésre adott válasznál!

12. Mit jelent a hiteles másolat, kinek kell hitelesíteni?

VÁLASZ:

Az Ajánlatkérő hiteles másolatként az eredeti dokumentum közjegyző által hitelesített másolatát fogadja el.

13. Valamennyi az állományhoz tartozó gépkocsivezető dokumentumait csatolni kell a pályázathoz?

VÁLASZ:


Lásd a 10. kérdésre adott válasznál!

14. Ajánlatkérő milyen garanciákat vállal a gépkocsivezetőkről átadott adatok bizalmas kezelésére?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, az azokban foglalt kötelező rendelkezések betartásával vállal kötelezettséget az adatok kezelésére.

Az Ajánlattevő köteles a Gépjárművezetőkre vonatkozó adatok kezelésére az érintett hozzájárulását beszerezni, illetve az érintetteket az adatkezeléssel és adattovábbítással kapcsolatos minden tényről és körülményről tájékoztatni. Az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat beszerzésének elmulasztása és a tájékoztatás elmaradása esetére.


15. Milyen jogcímen (SZJ szám) fogja számlázni Ajánlatkérő az Egy fuvarra eső szolgáltatási díjat?

VÁLASZ:

A szolgáltatás megnevezése: Taxi üzemeltetési tevékenységi díj.

Az Ajánlatkérő, (vagyis a BA Zrt) számlázni fogja a szolgáltatási díjat, a ténylegesen üzemeltető társaság részére.

Az SZJ szám megadása akkor kötelező, ha az alkalmazandó adókulcs az általános kulcstól eltérő, vagy az előzetesen felszámított forgalmi adó nem vonható le.
Ennek megfelelően SZJ szám nem lesz feltüntetve, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás az általános áfa kulcstól nem tér el.

16. A második fordulóban győztesnek kihirdetett Ajánlattevő visszalépése esetén Ajánlat kérő milyen szempontok alapján választja ki a helyébe lépő szerződőt? A teljes pályázói körből, vagy csak a második fordulóba jutottak közül, vagy egyéb szempontok alapján.

VÁLASZ:


Amennyiben a nyertesként kihirdetett Ajánlattevő nem köt az Ajánlatkérővel, mint Megrendelővel Szolgáltatási Szerződést, úgy az Ajánlatkérő jogosult kizárólagos döntése alapján az érintettek tájékoztatásával, indokolási kötelezettség nélkül eljárni.


17. A terminálokon előzetesen kijelölt pultok helye – az esetleges szakmai alkalmatlanság miatt – megváltoztatható-e, vagy építhető-e helyette kültéri pult a taxiállomásnál?

VÁLASZ:


A
Pályázati Kiírás 2. sz. Melléklete (A Szolgáltatási követelmények) I. pontja (A Személytaxi Szolgáltatás leírása) szerint: „A Szolgáltató továbbá jogosult és köteles arra, hogy a Személytaxi Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Terminálokon és a kapcsolódó közúti előtereken Diszpécserpultot tartson fenn és üzemeltessen a Szolgáltatási Szerződésben részletesen és az alábbiakban általánosan meghatározott feltételek alapján.” Tehát a kültéri pult építése és üzemeltetése is kötelező. A terminálokon kijelölt pultokkal kapcsolatos bármilyen változtatásról (áthelyezés stb.) csak kellő működési tapasztalat után lehet tárgyalást kezdeményezni – de erre a leendő szolgáltatónak az elvi lehetősége meg lesz.

18. Telefonvonal beköthető-e a pultokba?

VÁLASZ:


Igen, a BA Zrt minden pult számára biztosítja az áramellátást és a távközlési szolgáltatások (telefon, internet) elérésének a lehetőségét úgy, hogy kizárólag a Budapest Airport Zrt. által biztosított vezetékes távközlési szolgáltatások vehetők igénybe, a nyertes pályázó önálló hálózat, illetve egyéb telefonvonal kiépítésére nem jogosult.

19. A biztonsági előírások figyelembe vételével URH készülék üzemeltethető-e a pultokban?

VÁLASZ:


A taxis pultokba URH rádiókészülékek üzemeltetése megengedhető az alábbiakban felsorolt szempontok pontos betartása mellett:
- Az üzemeltetni kívánt rádióknak a repülőtéren történő használatához érvényes rádióengedéllyel kell rendelkezniük, ennek jóváhagyója hatósági szempontból az NHHH, üzemeltethetőség szempontjából a BA Zrt. A rádiók a frekvenciáit, úgy kell meghatározni, hogy azok a repülőtér rádió kommunikációját ne zavarhassák.
- A rádiókhoz terminálon belül és azon kívül antennák felszerelését nem engedélyezzük, ebből következik, hogy olyan kézi rádiók jöhetnek szóba, amelyek valamilyen átjátszó rendszerrel lesznek kapcsolatban a megfelelő lefedettség elérése érdekében.
- A repülőtér jelenlegi rádió rendszeréhez a taxis rádiók nem csatlakoztathatók.
Ezek a fő szabályok, amelyeket a pályázóknak feltétlenül meg kell ismerniük.


20. A pultokban dolgozók számára a szerződést kötő cég telephelyként megjelölheti-e a terminált?

VÁLASZ:


A nyertesként kihirdetett Ajánlattevő, mint Szolgáltató és az Ajánlatkérő, mint Megrendelő a Szolgáltatás-nyújtás egyes körülményeit és pontos feltételeit a Szolgáltatási Szerződésben szabályozzák. A Szolgáltatási Szerződés módosítható részeivel kapcsolatosan a második fordulóba jutott Ajánlattevők jogosultak indítványokat és javaslatokat tenni.
Az Ajánlatkérő jelen kérdést a Szolgáltatási Szerződésben szabályozandó körülménynek tekinti, mely a felek későbbi megállapodásának tárgya.21. Az Ajánlatkérő által megjelölt maximált transzfer árakat nettó vagy bruttó összegben kell megadni?

VÁLASZ:

Az árakat NETTÓ összegben kell megadni

22. A flottában kötelezően előírt egyterű (4 főnél több személy szállítására alkalmas) autók is a megadott transzfer áron szállíthatnak, vagy számukra eltérő tarifa alkalmazható?

VÁLASZ:


A megadott Fuvardíj a Szolgáltatást ellátó Gépjárműpark valamennyi Gépjárművére egységesen vonatkozik.

23. A Pályázati Dokumentáció nem tartalmazza a repülőtér - város viszonylatú taxiforgalom statisztikai adatait. Amennyiben ez rendelkezésre áll, kérem, küldjék meg a kijelölt zónák szerinti bontásban, valamint adják meg az érkező repülőtéri utasszámhoz viszonyítva a taxi szolgáltatás piaci részesedésének mértékét.

VÁLASZ:


A repülőtér utasforgalmára, valamint a taxi szolgáltatás igénybevételének arányaira vonatkozó felméréseink adatait, eredményeit – az anyag méreteire való tekintettel 2006. június 6-án – külön csatolt fájlban adjuk meg.

24. A pályázatban szereplő szolgáltatás végezhető-e, a 89/1988 (XII.20.) MT sz. rendelet szerinti, a személygépkocsis személyszállításra vonatkozó jogszabályok keretei között?

VÁLASZ:


A nyertes Ajánlattevő, mint Szolgáltató a személytaxi szolgáltatást a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján jogosult és köteles ellátni.

25. Kérem megerősíteni, hogy a 7. old. iii/: A Gépjárművezetőktől pontosan milyen engedélyek hiteles másolatának csatolása szükséges? (gépjárművezetői, személyszállítói, stb.)

VÁLASZ:


Lásd a 6. kérdésre adott válasznál!

29. 8. old. 7. pont: Részletesen pontosítandó, hogy a 7. pontban felsorolt követelményeket kell-e az első fordulóban teljesíteni? Pl. a 7. (c) i) alatt kért nyilatkozat megtétele már az első fordulóban, az V. fejezet 4. b) szerint Ajánlattevő számára kötelező.

VÁLASZ:


Az V. fejezet 7. pont (A második forduló Ajánlatával kapcsolatos tartalmi követelmények általában) alatti követelmények – a címéből is következően – a második fordulóra vonatkoznak. Ez nem zárja ki azt, hogy egyes elemeket már az első fordulóban is teljesíteni kelljen – ilyen a 7. (c) i) alatt kért nyilatkozat megtétele is.30. 11. old. VI. fejezet 1.a)(ii): Mit kell érteni a Gépjárműparkkal kapcsolatos hatósági engedélyek alatt? A taxi gépjárművek általában egyedenként rendelkeznek minden, a munkavégzéshez szükséges hatósági engedéllyel, ezen felül szükséges-e más dokumentáció?

VÁLASZ:


Lásd a 6. kérdésre adott válasznál!

32. 11. old. VI. fejezet 1.a)(iii): Ajánlatkérő milyen igazolást vár az 5 éve megszakítás nélkül végzett személytaxi szolgáltatási tevékenység bizonyítására? (tevékenységi kör, számlák, szolgáltatási szerződés stb). Elfogadható-e a taxisszolgáltatásra irányuló közvetített szolgáltatás folytatása, vagy csak a ténylegesen, (saját, vagy bérelt gépkocsikkal) végzett taxi személyszállítás.( A legtöbb taxi társaság kizárólag fuvarszervezéssel, közvetítéssel foglalkozik, saját eszközzel és személyzettel nem végez konkrét taxis szállítást.). Ajánlattevő teljesíti-e ezt a feltételt úgy, hogy Konzorciumban történő pályázás esetén, a Konzorcium egyéni vállalkozói, igazolhatóan több mint 5 éve végzik ezt a tevékenységet?

VÁLASZ:


A VI. fejezet 1/a/i-iii és 1/b/i pontoknak egyidejűleg kell az Ajánlattevőnek, vagy az Ajánlattevő Konzorcium legalább egy tagjának megfelelnie. A VI. fejezet 1.a)(iii) pontja szerinti „személytaxi szolgáltatási tevékenység” alatt a fuvarszervező, közvetítő tevékenységet értjük – ezt a tevékenységet kell legalább 5 éve megszakítás nélkül, jelenleg legalább 150 gépjárműből álló flottával végeznie.

Az Ajánlatkérő a Pályázati Kiírás VI./1.a)iii) pontját akként pontosítja, hogy az Ajánlattevő legalább 5 (öt) éve megszakítás nélkül – közvetlenül, vagy közreműködők által közvetve – végez személytaxi szolgáltatási tevékenységet.
A megszakítás nélkül történő tevékenység-végzés bármely dokumentummal igazolható, mely a követelmény fennállását kétséget kizáróan bizonyítja.
Amennyiben az Ajánlattevő konzorciumi Ajánlatot nyújt be, úgy az Ajánlatok elbírálása során az alkalmassági követelményeknek történő megfelelésre az Ajánlatkérő a 4. kérdésre adott választ tekinti irányadónak.

33. 11. old. VI: fejezet 1.b): A Gépjárművek feletti rendelkezési jog igazolását Ajánlatkérő milyen formában várja? (nyilatkozat, szerződések közjegyzői másolata, stb.). Az egyértelműség miatt kérjük az erre vonatkozó szövegtervezet megküldését.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő nem határoz meg kötelezően az Ajánlathoz csatolandó nyilatkozati formát arra tekintettel, hogy a rendelkezési jog bármely módon igazolható, mellyel az Ajánlattevő kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Gépjárművek a Szolgáltatási Szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató rendelkezésre állnak majd.

34. 2. sz. melléklet (20. old) 1/i: A terminálonkénti bérlemények üzemeltetési díjainak megadását kérjük.

VÁLASZ (a leendő Bérleti szerződésből kimásolva):


Az Üzemeltetési Díj a Diszpécserpultokhoz kapcsolódó, és a Szolgáltató által igénybe vett vízhasználat-csatornahasználat; hőenergia és villamos-energia illetve a Diszpécserpultoknak helyet adó épületek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos szolgáltatás együttes ellenértéke.
Az Üzemeltetési Díjra irányadó díjak.

a.) a Szolgáltató által használt víz és csatornahasználat ellenértéke Diszpécserpultonként: 35.015,- Ft + ÁFA / év

b.) a Szolgáltató által igénybevett hőenergia ellenértéke Diszpécserpultonként: 64.498,- Ft + ÁFA / év

c.) a Szolgáltató által igénybevett villamos energia ellenértéke Diszpécserpultonként: 57.193,- Ft + ÁFA / év

A Diszpécserpultoknak helyet adó épületek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos szolgáltatás ellenértéke az egyes Diszpécserpultokra vonatkozóan 5 EUR/m²/hó + ÁFA.
35. 13. old. 7/b pont: Kérem meghatározni, Ajánlatkérő mit ért gépkocsi típus fogalma alatt? A gépjárművek forgalmi engedélyének alapján, egy gyártó egy terméke. Pl: Gyártmány: FORD, Típus: MONDEO. E logika szerint egy gyártó cég három típusa alkothatja a flottát. (vagy három különböző gyártó cég, előírt paramétereknek megfelelő gépjárművei?)

VÁLASZ:


A gépkocsi típus fogalmának kérdésben kifejtett értelmezése helyes – a gépjármű típusát a gépjármű forgalmi engedélye határozza meg.

38. 3. sz. melléklet (34. old): A fuvardíj megadása nettó, vagy ÁFA-val növelt (bruttó) formában történjen? A Szolgáltatási időtartam alatt bekövetkezett ÁFA változás az szolgáltatási fuvardíjakban érvényesíthető-e?

VÁLASZ:


Lásd a 21. kérdésre adott válasznál!

39. 4. sz. melléklet: A térképeken feltüntetett „Hotel busz” megállóhelyek milyen repülőtéri szolgáltatás kiszolgáló részei?

VÁLASZ:


A kérdésben érintett szolgáltatás a pályázattal semmilyen összefüggést nem mutat, azaz nem taxi szolgáltatást takar.

40. A gépkocsik milliméterben megadott mérete fix? Azaz ettől akár 1 milliméterrel kisebb bármelyik tétele az adott gépkocsinak akkor az alkalmatlan? (például: Opel Zafira)

VÁLASZ:


Ajánlatkérő a pályázati kiírás 2. sz. Melléklet II. Szolgáltatási Követelmények 26.b. pontját a következők szerint pontosítja:
b. A reptéri szolgáltatás ellátásában résztvevő autók paraméterei a következők:
§ Férőhelyek száma minimum: 5 db
§ Férőhelyek száma maximum: 7 db
· Az alábbi öt alap paraméterből tetszőleges három teljességgel, további kettő maximum 6%-os eltéréssel teljesíthető (zárójelben a megengedett eltérés által adott minimum méreteket tüntetjük fel):
§ Magasság minimum: 1452 mm (1365 mm)
§ Tengelytáv minimum: 2670 mm (2510 mm)
§ Nyomtáv elől minimum: 1515 mm (1425 mm)
§ Nyomtáv hátul minimum: 1521 mm (1430 mm)
§ Csomagtér űrtartalom minimum: 460 liter (433 liter)

41. A benyújtásra kerülő gépkocsi vezető személyes adatokat bizalmasan kezeli e a kiíró és erről titoktartási nyilatkozatot hajlandó e tenni?

VÁLASZ:


Lásd a 14. kérdésre adott válasznál!

42. A szerződés megkezdésekor az öt éves gépjármű kort hogyan kell értelmezni? A hat (6) évnél fiatalabb gépkocsik mind megfelelnek vagy az öt (5) évnél fiatalabb gépkocsik felelnek meg? Az 5 év 2 hónapos gépkocsi az nem 6 éves de nem is 5 éves? Kérjük értelmezni.

VÁLASZ:


A gépjármű korát az első nyilvántartásba vétel időpontja jelenti (hangsúlyozottan nem az első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja – amennyiben ez más). Tehát a szolgáltatás indulásának napján (2006. 08. 15.) 2001. 08. 15. előtti első nyilvántartásba vétel időponttal rendelkező autó nem lehet a flotta tagja.43. Amennyiben a terminál ideiglenesen vagy tartósan evakuálásra kerülne kötbér megfizetését vállalja a kiíró? (óránként, naponként stb)

VÁLASZ:


Nem

44. A megadásra kerülő Transzfer összegeket bruttó vagy nettó összegben kell – e megadni?

VÁLASZ:


Lásd a 21. kérdésre adott válasznál!

45. Rendelkezik –e a kiíró biztosítással terrortámadás vagy légikatasztrófa esetére a taxi szolgáltatásra kiterjesztve ? Ha igen megismerhető – e annak idevonatkozó tartalmi elemei?

VÁLASZ:


A repülőtér rendelkezik terrorizmus vagyon- és üzemszünet biztosítással, viszont ez a reptéren belül érvényes, tehát a taxiállomásokat és a puffer parkolókat nem érinti.

46. Hány fő személyzettel kívánja a kiíró biztosítani a taxiállomás területét, és vállal-e felelősséget a gépkocsik taxiállomáson történő esetleges rongálásaiért?

VÁLASZ:


A taxiállomás területének felügyelete a szolgáltató feladata. A közúti előtér biztonságáról a rendőrség hivatott gondoskodni. A gépkocsik taxiállomáson történő esetleges rongálásaiért a BA Zrt semmilyen felelősséget nem vállal.

47. Hogyan értelmezendő az a szövegrész „amennyiben a taxióra magasabb összeget mutat, mint a Transzfer összege” akkor csak a transzfer díjat lehet elkérni az utastól? A taxiórák pénztárgépek az abban szereplő összegek adóalap növelő tételek. Adózott nyereségből kéri a kiíró a kedvezmény adását?

VÁLASZ:


A pályázati kiírás 2. sz. Melléklet II. Szolgáltatási Követelmények szerint (15. pont) a Szolgáltató köteles „a szolgáltatást mindenkor a Szolgáltatói Szerződésben rögzített ártáblázat szerint biztosítani”, továbbá a fuvardíjak (20. pont) „minden hatályos jogszabálynak és rendelkezésnek meg kell feleljenek”, illetve (21. pont) „Budapest közigazgatási határain belül a Szolgáltatási Szerződésben kijelölt zónák szerinti maximum árak meghatározásával kell megadni”
Tehát a Szolgáltató kötelessége minden hatályos jogszabály és rendelkezés betartása mellett az utas számára garantálni, hogy a megadott úti célra történő fuvar végén fizetett fuvardíj nem lesz magasabb, mint a zóna szerint meghatározott maximum díj (hangsúlyozottan nem fix díj!). Ennek megfelelően a Szolgáltató felelőssége, hogy a taxióra olyan tarifával működjön, mely biztosítja a fenti elvárások egyidejű teljesülését.


48. A Bánatpénz megfizetése előtt megküldi-e a kiíró a szerződés szövegtervezetét a második fordulóba jutott vállalkozásoknak vagy „vakon” kell megfizetni azt?

VÁLASZ:


A Pályázati Kiírás VII./1. pontja szerint a második fordulóba az Ajánlatkérő értesítése alapján meghívást nyert Ajánlattevők az Ajánlatuk biztosítékául az ajánlattételig kötelesek az Ajánlatkérő OTP Bank Rt.-nél vezetett 11794008-20511492 számú bankszámlájára történő átutalással bánatpénz jogcímen 10.000.000,- Ft-ot azaz tízmillió Forintot megfizetni.
A Pályázati Kiírás III./2. pont szerint a második fordulóba jutott Ajánlattevők a Szolgáltatási Szerződés részükre eljuttatott tervezetének azon részeivel kapcsolatosan, amelyek módosítását az Ajánlatkérő a Szolgáltatási Szerződésben történő jelzéssel nem zárja ki, szövegszerű és kifejezett módosítási javaslatokkal élhet. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Szerződés módosítással nem érintett részei elfogadottnak tekintendők.
Tehát a második fordulóban az Ajánlatkérő meghívása alapján részt vevő Ajánlattevők részére az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a Szolgáltatási Szerződés tervezetét, mely módosítással érinthető részeivel kapcsolatosan az Ajánlattevők szövegszerű módosítási javaslattal élhetnek. Az Ajánlattevők Ajánlatukat a Szolgáltatási Szerződés tartalmának ismeretében, annak szövegére vonatkozó módosítási indítványokkal a Pályázati Dokumentációban meghatározottak alapján teszik meg, a Bánatpénz – legkésőbb az Ajánlattételig történő – megfizetésével.

49. A második fordulóban a kiíró önkényesen módosíthatja a kiírást saját kénye kedve szerint? Ebben az esetben a módosítás miatt hátrányba szoruló milyen kártalanítási összegre tarthat igényt a pályázat teljes elkészítése ürügyén?

VÁLASZ:


A Pályázati Kiírás XI. fejezete szerint az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az Ajánlattételi Határidő lejárta előtt legkésőbb három munkanappal módosítsa vagy kiegészítse e Pályázati kiírást.
Az Ajánlatkérő jelen Pályázati Eljárás során a Pályázati Eljárással kapcsolatos változásokról, változtatásokról, vagy az Ajánlattevőket érintő egyéb információkról az Ajánlattevőket az Ajánlattevők által megadott e-mail címen, faxon értesíteni, az Ajánlatok benyújtását követően az Ajánlattevők által az Ajánlatukban megjelölt értesítési címen értesíti.
Az Ajánlatkérő a jelen Pályázati Eljárás során fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázati Felhívást bármikor visszavonja. Az Ajánlattevő a Pályázati Felhívás visszavonásával, illetve a Pályázati Kiírás megváltoztatásával kapcsolatosan az Ajánlatkérővel szemben kárigényt nem érvényesíthet. A Pályázati Felhívás visszavonása esetén az Ajánlattevő részére a már megfizetett Pályázati Dokumentáció ellenértéke visszajár.
Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést az Ajánlatkérőtől az Ajánlata kidolgozásáért. Az Ajánlat elkészítésével és a Pályázati Eljárásban való részvétellel kapcsolatos költségek az Ajánlat érvényességétől és az Ajánlat sikerességétől illetve sikertelenségétől függetlenül az Ajánlattevőt terhelik.50. A pályázat lezárásáig lehetőséget biztosít-e a pályázó cégeknek a taxiállomás használatára vagy fenn kívánja-e tartani a jelenlegi egy cég által kisajátított állapotot? Ha igen milyen formában és milyen garanciákkal?

VÁLASZ:


Lásd az 5. kérdésre adott válasznál

51. A Transzfer összegeket kizárólag forintban lehet csak megadni vagy Euróban is lehet a vállalást feltüntetni? A szerződésben Euróban szerepelhetnek – e a Transzferek?

VÁLASZ:


Az Ajánlattevő köteles a Fuvardíjra vonatkozó Ajánlatát Forintban meghatározni.
Egyebekben az Ajánlatkérő a 20. kérdésre adott választ tekinti irányadónak.

52. A szolgáltatatás 1 év elteltével való egységes színű gépkocsi park színének kiválasztása a kiíró vagy a győztes pályázó jogosultsága lesz?

VÁLASZ:


A szolgáltatatás 1 év elteltével való egységes színű gépkocsi park színének kiválasztása Szolgáltató jogosultsága lesz – a BA Zrt. előzetes jóváhagyásával.

53. A kiírásban megadott pultok használatát feleslegesnek tartjuk, mert szerintünk akadályozzák az utas áramlást, ezért biztonságtechnikai problémákat is okozhatnak. Szerintünk a terminálok előtti utasfelvételi pontok is el tudnák látni ugyanezt a funkciót. A saját erőből történő külső pult megvalósításával egyetértünk, melynek költségét a BA ZRT. jóváírhatná.

VÁLASZ:


Válaszunk a 17. kérdésre adott válaszunk módosítását is jelentve, a következő: amennyiben a BA Zrt a győztes Ajánlattevő benyújtott pályázata alapján maximálisan biztosítva látja az utasok teljes körű és zökkenőmentes kiszolgálását kizárólag a közúti előtéren elhelyezett diszpécser pultok működtetésével, úgy hajlandó eltekinteni a Terminálokon belüli pultok működtetésétől.


54. A 32. kérdésre adott válasz, a személytaxi szolgáltatás pályázati fogalmát hivatott tisztázni. Ellentmondás érződik az első mondat „fuvarszervező, közvetítő tevékenység” meghatározás, illetve a második mondat „-közvetlenül, vagy közreműködők által közvetve-„értelmezés között. Az első meghatározás, véleményünk szerint, kizárja a közvetlen tevékenységet folytató vállalkozó részvételét a pályázati eljárásból, míg a második megengedi. Feltétlenül, és egyértelműen rögzítendő Ajánlatkérő álláspontja e lényeges kérdésben.

VÁLASZ:


Ismételten felhívnánk az Ajánlattevők figyelmét, hogy – a 32. kérdésre adott válasz szerint – „a VI. fejezet 1/a/i-iii és 1/b/i pontoknak egyidejűleg kell az Ajánlattevőnek, vagy az Ajánlattevő Konzorcium legalább egy tagjának megfelelnie.”. Azaz a kérdésben megfogalmazott „közvetlen tevékenységet folytató vállalkozó” esetében is érvényes a követelmény, mely szerint „A Gépjárműpark legalább 150 (százötven) Gépjárműből áll.”.

55. A 39. kérdésben felvetett „ Hotel Busz” (shuttle-sevice) szolgáltatás jelenléte a személytaxi szolgáltatás piaci pozícióinak meghatározása során számottevő elemként szerepelhet. Ilyen megközelítésben jelen pályázattal összefüggésbe hozható, véleményünk szerint jelentősen befolyásolhatja a repülőtéri személyszállítás jelenlegi struktúráját, kihatással lehet a kapacitások hatékony kihasználására. Természetesen csak a nem üzleti titoknak minősülő információk megadását kérjük.

VÁLASZ:


A kérdés alapja a Pályázati Kiírás 4. sz. mellékletében található térképvázlatokon feltűntetett „Hotel busz” jelzések a közúti előtér különböző pontjain. A BA Zrt az utasok kulturált kiszolgálása érdekében rendezni kívánja a repülőtérre ma is érkező, de kijelölt utasfelvételi pontokkal nem rendelkező szállodai shuttle járatok működését. Tehát nem egy új szolgáltatási kategória bevezetéséről, hanem egy létező szolgáltatás infrastruktúrájának kialakításáról van szó, melynek pontos működési keretei jelenleg kidolgozás alatt állnak, így ennél részletesebb információt nem áll módunkban közölni.

56. 3. sz. melléklet: A fuvardíjak megadására….
„A szolgáltatás kizárólag bekapcsolt taxiórával végezhető, amennyiben a fuvar végén a taxióra a meghatározott maximum árnál kevesebbet mutat, úgy az utas a taxióra szerinti árat fizeti, amennyiben a taxióra a meghatározott maximum árnál többet mutat, úgy a meghatározott maximum ár fizetendő.” Az idézett szolgáltatási feltétel gyakorlatban történő betartása jogszabályi, pénzkezelési előírások megszegését jelentheti. A taxaméterek egyben „pénztárgépként” is működnek, ahol műszakzáráskor a napi bevétellel szigorúan el kell számolni, ez képezi az ÁFA, valamint a bevétel után fizetendő járulékok alapját. A fuvarteljesítések során előforduló kényszerű forgalmi helyzetek miatt (közlekedési akadályok), főleg a kijelölt zónahatárok távoli pontjai esetében, a taxaméter lényegesen magasabb értéket mutathat, mint a maximális zónaár, nyugtát, ill. számlát a készülék ennek megfelelően készít.
Ajánlatkérő rendelkezik-e a hatóságok állásfoglalásával (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet, APEH, Közlekedésfelügyelet, Fővárosi Önkormányzat) a fenti pályázati előírás jogszabályi megfelelőségéről?
Tapasztalataink szerint, a legtöbb európai nagyváros repülőtérhez kapcsolódó taxi- szolgáltatás díjfizetése kizárólag a taxaméter által rögzített értékekre korlátozódik.
Természetesen e mellett működik a zónaárak szerinti, fix tarifás személygépkocsis személyszállítási rendszer is, ott viszont nem alkalmaznak taxamétert.
Kérjük Ajánlatkérő válaszát arra, hogy ismeretei szerint Európában, vagy Európán kívül hol funkcionál a Pályázati Dokumentáció előírásainak megfelelő repülőtéri taxi szolgáltatás? (információ- és tapasztalatszerzés céljából)
Kérjük, adja meg -különös tekintettel a vázolt ellentmondásra- a jogszabályi követelményeknek, és a Pályázati Dokumentációban rögzítetteknek minden tekintetben eleget tévő működési modell vázlatát.

VÁLASZ:


Lásd a 47. kérdésre adott válasznál!57. Befolyásolja-e a pályázat érvényességét, ha a konzorcium tagjaiban / azaz a Konzorciumi Megállapodást aláíró jogi személyek vonatkozásában / a pályázat eredményhirdetésének időpontjáig változás következik be? / pl. a sikeres első forduló után a második fordulós ajánlat megtétele előtt valamely tag kilép a konzorciumból? /Sikeres konzorciumi pályázat esetén a Konzorcium és az Ajánlatkérő között létrejött szerződést befolyásolja-e, ha a Konzorcium tagjai esetlegesen változnak?

VÁLASZ:


Az ajánlattevő Konzorcium tagjai a második fordulóban – az Ajánlatkérő kizárólagos döntése szerinti előzetes írásbeli jóváhagyásának beszerzését követően – jogosultak arra, hogy a Konzorcium tagjainak összetételét megváltoztassák azzal, hogy a Konzorcium minden tagja - így a belépő új tag is - köteles a Pályázati Dokumentációban meghatározott feltételeket maradéktalanul teljesíteni.

58. A 6.-ik kérdésre adott válasszal kapcsolatosan: véleményünk szerint a jelenleg kért táblázat kitöltése nem kivitelezhető. Kizárt dolog, hogy az összes alvállalkozónk hozzájáruljon ezen adatok ilyen jellegű továbbításához. Az Önök által kért négyféle hatósági engedély meglétét egyetlen engedély, A TAXI ENGEDÉLY megléte is igazolja. Javasoljuk, hogy ezen engedély számának, illetve a rendszámnak a feltüntetésével igazolható legyen a jelenlegi autópark. Ezen számok kiadásához nem kell a kollegáink hozzájárulása, ezen számok a gépkocsikon is megtalálhatóak.

VÁLASZ:


Válaszunk a 6. kérdésre adott válaszunk módosítását is jelentve, a következő: az Ajánlatkérő az Ajánlattevő kérdésére és kérésére figyelemmel a Pályázati Kiírás V./3. a) pont iii) alpontjában meghatározott hatósági engedélyekkel kapcsolatos ajánlattevői kötelezettségek teljesítését akként pontosítja, hogy az Ajánlattevő Gépjármű vezetőinek a Közlekedési Felügyelet által kiállított taxi engedélyről, továbbá a Gépjárművek rendszámáról az alábbiakban meghatározott formában köteles az Ajánlatkérő részére információkat nyújtani, illetve nyilatkozni.

Az Ajánlattevő tehát a hatósági engedélyekkel kapcsolatosan kizárólag az alábbiakban meghatározott táblázat megfelelő kitöltésével nyújthatja be érvényesen az Ajánlatát:

Sorszám Taxi engedély száma Gépjármű rendszáma
1
2
3
59. Kérjük, hogy legyenek szívesek áttekinteni, hogy az ajánlat leadási határidőt módjukban áll-e egy későbbi időpontban meghatározni. Jelenleg a válaszok miatt folyamatosan változnak a feltételek.

VÁLASZ:


Az ajánlatok leadási határidejét nem áll módunkban megváltoztatni.

60. A pályázati kiírás 5 éves maximális gépkocsi korhatárt jelöl meg. Magyarországon ellentétben a nyugat európai gyakorlattól a taxi piacon szereplők közel 95-98%-a egyéni vállalkozó. Ebből kifolyólag a gépkocsi elhasználódása nem azonos az európai átlaggal, mivel a vállalkozók privát autónak is használják taxijukat. A taxigépkocsikat az európai országok szinte teljes területén általában 5 évig üzemeltetik, de szinte minden államban 2 műszakban azaz éjjel nappal futnak a gépkocsik. A magyarországi speciális helyzet miatt kérem Önöket, hogy vegyék figyelembe, hogy az 5 éves korhatár kissé túlzott és javaslatom szerint a 6 éves korhatár lenne a legalsó megfelelősége a gazdaságossági mutatóknak.

VÁLASZ:


Lásd a 40. kérdésre adott válasznál!

61. A taxi transzfer összegek illetve az egy Fuvarra eső szolgáltatási díj tekintetében javasoljuk az euróban történő ajánlat adási kötelezettségre módosítást, abból a kézenfekvő társadalom politikai okból, hogy országunk a sikeres reformok következtében hamarosan az euro zóna tagjává fog válni. Természetesen az euróban megadott árak a jelenlegi jogszabályok alapján forintra átszámolandók és a taxi szolgáltatás végeztével kizárólag forintban érvényesíthetők. Az egy Fuvarra eső szolgáltatási díj euróban történő meghatározása Önöknek is stabilabb és a Forint negatív irányba ingadozó árfolyama miatt tervezhetőbbé tenné ezen bevételeit.

VÁLASZ:


Lásd az 51. kérdésre adott válasznál!62. A gépkocsi méretek meghatározásánál "igen szorosra sikerült kötni a gyeplőt". Javasoljuk, hogy az 5 megadott méretből az egy-egy méretnél 1-10 milliméter különbséggel kiszoruló, de Európában több nemzetközi repülőtéren használt taxi gépkocsikra való tekintettel a méret feltételeket az alábbira korrigálni szíveskedjenek. A meghatározott 5 méretből 3 kötelezően teljesítendő legyen és a maradék 2 tétel 5-10 % tűréshatáron belül kell hogy megfeleljen. Ebben az esetben úgy gondolom messzemenőkig figyelembe veszi a kiíró a gépkocsi gyártók érdekeit, úgy hogy természetesen fogyasztói oldalról az utazóközönség kiszolgálása semmilyen csorbát nem szenvedne.

VÁLASZ:


Lásd a 40. kérdésre adott válasznál!

63. Kérem megerősíteni, hogy Konzorciumban történő ajánlattétel esetén, az Ajánlat 7; 8; 11; 12; és 13.sz mellékleteit a Konzorcium meghatalmazással feljogosított képviselője írja alá, a 10. sz. melléklet pedig minden Konzorciumi tag részéről külön- külön kötelező nyilatkozat.

VÁLASZ:


Az Ajánlattevő Ajánlatát a Pályázati Dokumentáció és az Ajánlattevők által feltett kérdésekre adott Ajánlatkérői válaszok alapján köteles elkészíteni, illetőleg az első fordulóban köteles a Pályázati Dokumentációban meghatározott iratokat benyújtani.

Amennyiben az Ajánlattevő Konzorciumban tesz Ajánlatot az Ajánlatkérő részére, úgy a Konzorcium tagjai kötelesek az Ajánlattétellel kapcsolatosan az V./9. pont alapján eljárni azzal, hogy a konzorciumi tagok az Ajánlat megtételekor a Konzorcium tagjaira értelmezhető, jogilag és természetben teljesíthető feltételek fennállásáról, illetve fenn nem állásáról kötelesek – külön- külön - nyilatkozni és az Ajánlatot ezek figyelembevételével elkészíteni.

A 30. kérdésre adott válasz alapján tehát az Ajánlatra előírt feltételeket, illetve az Ajánlathoz kötelezően csatolandó nyilatkozatokat (V./4.) és dokumentumokat (V./5.) – a fentebb meghatározottakra tekintettel - a Konzorcium minden egyes tagjának teljesítenie kell azzal, hogy az Ajánlatot kizárólag a Konzorcium arra felhatalmazott képviselője, azonban az V./4. és V./5. pontokban meghatározott (saját) iratokat minden konzorciumi tag maga írja alá.

64. Rögzíteni szükséges, hogy az angol nyelvű példányokhoz csatolt mellékleteket (7-13) is kötelező- e angol nyelvre fordítani, illetve ezekre is érvényes az előző pontban leírt aláírási metódus?

VÁLASZ:


A Pályázati Kiírás V./1.b) alapján
„Az Ajánlatokat 7 (hét) példányban (egy eredeti és 6 (hat) másolat, ebből 3 (három) másolat angol nyelvű) kell benyújtani, és azokat zárt csomagolással (a csomagoláson az Ajánlattevő nevének feltüntetése nélkül) kell ellátni. (…) Az angol nyelvű másolat esetében a csatolt igazolások (mérleg, aláírási címpéldány, APEH igazolás stb.) fordítása nem szükséges.”
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő kérdésére tekintettel az V. fejezet alapján igazolásnak tekinti az V./5. b), c), e-i) pontokat.
Az Ajánlatkérő köteles tehát Ajánlatát és az V./4. pontban, illetve az V./5. a) és d) pontokban meghatározott nyilatkozatokat és dokumentumokat - a 63. pontra figyelemmel - angol nyelven is elkészíteni és az Ajánlatkérő részére benyújtani.

Az Ajánlatkérő az aláírásokkal kapcsolatosan szintén a 63. kérdésre adott választ tekinti irányadónak.

65. Egyértelműség miatt kérjük pontosítani, Konzorcium által benyújtott Ajánlat esetén, az 5. sz. melléklet (Ajánlati Formanyomtatvány) kitöltése hogyan értelmezendő, figyelemmel a Pályázati Dokumentáció V. fejezet 3. pontjára.

VÁLASZ:


Az Ajánlattevő a jelen kérdésre a 63. kérdésre adott választ tekinti irányadónak, azaz amennyiben az Ajánlatkérő Konzorciumban tesz Ajánlatot, úgy a Konzorcium tagjai kötelesek az Ajánlati Formanyomtatvány tagonként történő kitöltésére és Ajánlatkérő részére történő benyújtására azzal, hogy az Ajánlattevő neve és postacíme rovatban a tagok – saját nevük és postacímük mellett - tüntessék fel a Konzorcium elnevezését és postacímét is.

66. ."I.4. Amennyiben Konzorcium tesz Ajánlatot, úgy a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Személytaxi Szolgáltatás ellátására a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény alapján a konzorciumi tagok által alapított és bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező, kizárólag a Szolgáltatási Szerződés ellátására alapított Projekt Társaság jogosult. Az egyértelműség kedvéért a Projekt Társaságot úgy kell megalapítani, hogy annak a Konzorciumban résztvevő valamennyi személy a tagja (részvényese, üzletrész tulajdonosa) legyen."
a. Tekintettel a Pályázati dokumentáció III. 5. pontjában írt ütemtervre is, valamint a hivatkozott pontban írt projekt-társaság alapítási kötelezettségre, feltételezzük, hogy It. Ajánlattevőt a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a konzorciumi tagok által alapított és bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező, kizárólag a Szolgáltatási Szerződés ellátására alapított Projekt Társaságot érti a fenti rendelkezésen.

VÁLASZ:

Az Ajánlatkérő jelen kérdéssel kapcsolatosan értelemszerűen a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

b. Kérjük It. Ajánlatkérőt, hogy tájékoztassa Ajánlattevőket a 2006. évi V. tv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően Ajánlatkérő mit tekint bejegyzésnek, illetve megalapításnak.

VÁLASZ:

Az Ajánlatkérő alapítás és bejegyzés alatt a mindenkor hatályos jogszabályok bejegyzésre és alapításra vonatkozó releváns rendelkezéseit érti.


c. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a Konzorciumi tag és a konzorciumban résztvevő személy közötti elvi különbséget – amennyiben van ilyen – megfelelően megjelölni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a konzorciumi tag, illetve a konzorciumban résztvevő személy kifejezések között érdemi különbséget nem tesz; azon a konzorciumi szerződést tagként aláíró bármely és minden aláírót ért.

d. Kérjük az It. Ajánlatkérőt, hogy pontosan definiálja, hogy mit ért azon a kitételen, amely szerint "a projekt társaság kizárólag a SZSZ ellátására jöhet létre"? Megfelelő-e az amennyiben a Projekt Társaság alapító okirata (társasági szerződése) – annak preambulumában és/vagy egyéb külön rendelkezésében – ennek megfelelő szövegezés található vagy van-e egyéb elvárása az Ajánlatkérőnek?

VÁLASZ:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a hivatkozott pontban írt feltételnek való megfeleléshez elegendőnek tekinti, ha az Ajánlattevő, illetve az általa létrehozott Projekt Társaság eleget tesz a fenti kitételnek, amennyiben a Projekt Társaság alapító okirata (társasági szerződése) annak bármely rendelkezésében olyan szövegezés található, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a tagok (részvényesek) a Projekt Társaságot az Ajánlatkérővel kötendő Szolgáltatási Szerződés teljesítésére hozták létre, figyelemmel arra is, hogy az Ajánlattevő a Projekt Társaság alapító okiratában tevékenységként kizárólag a Személytaxi Szolgáltatást és annak Szolgáltatási Szerződés szerint történő ellátásával kapcsolatos egyéb tevékenységi köröket jogosult megjelölni.

e. Feltételezzük, hogy Ajánlatkérő a konzorcium tagjaiban beállt változásra vonatkozó válaszát (57. kérdés – válasz) megfelelően fenntartja illetve alkalmazni kívánja a jelen pontra is (t.i: valamennyi tag a tagja legyen).

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő jelen kérdést a Szolgáltatási Szerződésben kívánja szabályozni, mely módosítással érinthető része(i) a felek későbbi megállapodásának tárgya(i).

f. A fentiekhez kapcsolódva kérjük Ajánlatkérőt, hogy foglaljon állást a tekintetben, hogy kizáró oknak tekinti-e (az egyéb feltételek teljesülése esetén) amennyiben a Pályázati Kiírást megvásárló társaság nem tagja az Ajánlattevő(k) konzorciumának?

VÁLASZ:


A pályázati dokumentációt megvásárló cégnek az egész eljárás során (az 1. és a 2. fordulóban beadott ajánlatok esetén is) Konzorciumi tagnak kell lennie. Pályázat nyertesség esetén pedig a projekt társaság tagja is kell, hogy legyen.67. "I. 6. A győztes Ajánlattevő a jelen fejezet 4. és 5. pontjai alapján előírt Projekt Társaságot legkésőbb 2006. augusztus 15. napjáig az Ajánlatkérő által jóváhagyott tartalmú társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály stb.) alapján megalapítani és a Személytaxi Szolgáltatás ellátásához előírt szakhatósági engedélyeket beszerezni."
a. Kérjük az It. Ajánlatkérőt, hogy fejtse ki, hogy a jóváhagyás szempontjai alatt pontosan mit ért. Azon túl, hogy a Projekt Társaság alapító okirata (társasági szerződése) megfelel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv rendelkezéseinek, valamint nem tartalmaz olyan kikötést amely ellentétes lenne az Ajánlattevő által esetlegesen már az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott Konzorciumi szerződéssel; van-e egyéb szempontja a jóváhagyásnak?

VÁLASZ:


Ajánlatkérő akként tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy azon túl, hogy a Projekt Társaság alapító okirata (társasági szerződése) megfelel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek, valamint nem tartalmaz olyan kikötést, amely ellentétes lenne az Ajánlattevő által esetlegesen az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott Konzorciumi Szerződéssel nem kíván további szempontokat vizsgálni azzal azonban, hogy az Ajánlatkérő kizárólagos döntése alapján jogosult arra, hogy a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő Társasági Szerződés tartalmával kapcsolatosan a Szolgáltató részére a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítését elősegítő további feltételeket állapítson meg.

b. Kérjük továbbá pontosan megjelölni, hogy milyen szakhatósági engedélyt ért ezen ponton belül az Ajánlatkérő arra az esetre ha a nyertes Ajánlattevő(k) által létrehozott Projekt Társaság közvetített szolgáltatás formájában nyújtja majd a személytaxi szolgáltatást?

VÁLASZ:


Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy abban az esetben amennyiben a nyertes Ajánlattevő(k) által létrehozott Projekt Társaság közvetített szolgáltatás formájában végzi az Ajánlatkérő részére a személytaxi szolgáltatást, úgy – a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összeghangban – az Ajánlattevő – az 58. kérdésre adott válaszban megjelölt, már meglévő engedélyek mellett - nem köteles további szakhatósági engedélyt beszerezni.

68. "V. 1. Az Ajánlattal kapcsolatos formai követelmények: Az Ajánlattevőnek az Ajánlat minden oldalát cégszerű aláírással és folyamatos számozással kell ellátnia. (az Ajánlat fedlapja nem kap számozást) Az Ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia. Konzorcium esetén elegendő, ha az Ajánlatot a Konzorcium arra felhatalmazott képviselője (képviselői) írja (írják) alá."
a. Megkívánja-e az Ajánlatkérő, hogy a konzorciumi formában ajánlatot tevők külön íven szövegezett meghatalmazást csatoljanak a Konzorcium arra felhatalmazott képviselőjének képviseleti jogosultságának igazolására, vagy elegendőnek tekinti ha a képviseleti jogosultság címzettje (t.i: hogy ki a konzorcium vezetője vagy koordinátora) a Konzorciumi szerződésből kitűnik?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő nem ír elő formakényszert a képviseleti jogosultság igazolására, azonban az Ajánlattevő nevében eljáró jogosultságát az Ajánlattevő köteles a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kétséget kizáróan igazolni azzal, hogy a megfelelő alakiságú konzorciumi szerződés akkor és csak akkor felel meg ezen kritériumnak, amennyiben a meghatalmazott kifejezetten a konzorciumi szerződés részese és a meghatalmazást a szerződésben elfogadja. Ellenkező esetben Ajánlatkérő külön dokumentumban adott és elfogadott meghatalmazást fogad el.

69. "V. 1. (b) Az Ajánlatokat 7 (hét) példányban (egy eredeti és 6 (hat) másolat, ebből 3 (három) másolat angol nyelvű) kell benyújtani, és azokat zárt csomagolással (a csomagoláson az Ajánlattevő nevének feltüntetése nélkül) kell ellátni. Az egyes példányok csomagolásán fel kell tüntetni a „Személytaxi Szolgáltatás” jeligét, valamint hogy az adott példány ”eredeti”, vagy “magyar nyelvű másolat”, illetve „angol nyelvű másolat”. Az eredeti példány és a másolatok közötti ellentmondás esetén az eredeti példány az irányadó. Az angol nyelvű másolat esetében a csatolt igazolások (mérleg, aláírási címpéldány, APEH igazolás stb.) Amennyiben az Ajánlattevő az eredeti példányt nem jelöli meg, az Ajánlatkérő tetszőlegesen kiválasztja azt a példányt, amelyet a későbbiekben eredetiként kezel."
a. Kérjük azon igazolások taxatíve felsorolását, melynek angol nyelvű fordítását nem kell csatolni.

VÁLASZ:


Lsd.: 63-65 válaszok!

b. Az angol nyelvű ajánlatok esetén ezen igazolások helyét ki kell hagyni vagy a magyar nyelvű igazolásokat kell csatolni?

VÁLASZ:


Angol nyelvű ajánlatokban azon igazolások helyét - melynek fordítását Ajánlatkérő nem tette kötelezővé – üresen kell hagyni azzal, hogy az Ajánlattevő a releváns fedlapok angol nyelvű címeinek Ajánlathoz történő csatolására köteles.70. "V. 1. c) Valamennyi példányon fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét és címét".
a. Tekintettel a konzorcium speciális jogállására, megfelelőnek tekinti-e Ajánlatkérő ha a konzorciumi formában ajánlatot adó Ajánlattevő(k) az Ajánlattevő címeként valamely (bármely) a konzorciumban tagként szereplő és a konzorciumi szerződést aláíró belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság címét jelöli meg az Ajánlattevő?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő kéri, hogy az Ajánlattevők az Ajánlati Formanyomtatványon a Konzorcium postacímeként megjelölt címet tüntessék fel az egyes példányokon is.

71. "V. 3. (a) iii) Amennyiben a Pályázati Eljárásban konzorcium vesz részt, úgy kérjük részletesen mutassák be a pályázó konzorcium tagjait és csatolják a tagok által kötött és az Ajánlat benyújtásakor hatályos konzorciumi szerződését is. A konzorciumi szerződésben részletesen szabályozzák a tagok Személytaxi Szolgáltatás-nyújtásával kapcsolatos kötelezettségvállalásait és a közöttük felállított feladatok megosztását;"
a. Tekintettel arra, hogy a konzorciumi szerződés olyan érzékeny adatokat, üzleti titkokat illetve egyéb, az Ajánlattevő(k) érdekihez kapcsolódó adatokat és/vagy információkat tartalmaz(hat) melynek teljes körben történő feltárása sértheti az egyes Ajánlattevők jogos és méltányos érdekeit – illetve adott esetben egyéb megállapodásba, szerződésbe vagy éppen jogszabályba ütközik – kérjük az It. Ajánlatkérőt, hogy nyilatkozzon, hogy hozzájárul-e egy olyan quasi szerződés-kivonat benyújtásához, amely tartalmazza mindazon szerződéses pontot amelyet Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt, azonban a többi feltételt nem?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő a Szolgáltatás-nyújtással összefüggő minden körülményről teljes körűen kíván tájékozódni, ezért kéri, hogy a Konzorcium tagjai az Ajánlatkérő tudomására hozni nem kívánt megállapodását külön szerződésben rögzítsék azzal, hogy a Konzorcium tagjai vállaljanak kifejezett kötelezettséget és szavatolják, hogy a Szolgáltatás-nyújtással kapcsolatosan a csatolt megállapodáshoz képest más megállapodás további vagy eltérő feltételeket, körülményeket nem állapít meg.

72. "V. 3. (a) vi) A fuvarrendelési rendszer működése, valamint ezzel összefüggő fizetési, számlázási rendszer bemutatása, a fuvarrendelés dokumentálása és az ellenőrzés lehetőségei;"
a. Kérjük It. Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, hogy a fenti kitételen az Ajánlattevő saját rendszerének ellenőrzési lehetőségeire gondol, vagy Ajánlatkérő ellenőrzési lehetőséget kíván magának megteremteni a Ajánlattevő fizetési, számlázási rendszer bemutatása, a fuvarrendelés dokumentálása felett. Amennyiben Ajánlatkérő szándéka ez utóbbira irányul kérjük, hogy fejtse ki – az adatvédelemre, üzleti titokra hogy pontosan milyen mélységű, gyakoriságú, mértékű stb. ellenőrzésre gondol.

VÁLASZ:


Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Pályázati Eljárás jelen szakaszában Ajánlatkérő az Ajánlattevő saját fuvarrendelési rendszerének működésével, valamint az ezzel összefüggő fizetési, számlázási rendszerrel és a fuvarrendelés ellenőrzési lehetőségei alatt az Ajánlattevő saját ellenőrzési lehetőségét érti.

73. "V. 4 Az első forduló Ajánlatához kötelezően csatolandó nyilatkozatok. A Pályázati Eljárás feltételeinek elfogadása: Az Ajánlattevő vállalja, hogy a Pályázati Kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a Pályázati Kiírást vagy az abban foglalt feltételeket (beleértve a második fordulóban az Ajánlatkérő által esetlegesen megállapítandó további követelményeket és bírálati szempontokat) semmilyen jogcímen nem támadja meg. (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 7. számú Melléklet alapján megtenni);"
a. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy – a konzorcium jogállására is tekintettel – pontosan jelölje meg, hogy konzorcium esetén milyen alaki formában kívánja a kötelezettségvállalást? A magunk részéről azt gondoljuk, hogy amennyiben a konzorcium tagja maguk közül konzorciumvezetőt és/vagy konzorcium-koordinátort választanak (akinek képviseleti jogosultsága a csatolt dokumentumokból megfelelően kitűnik) akkor ez esetben a fenti pontban kért nyilatkozatot a konzorcium tagja (vagy képviseleti jogosultsággal megfelelően felruházott képviselője), a konzorcium és az általa képviselt konzorciumi tagok nevében és helyett írja alá: "Alulírott ABC mint a DEF Kft cégképviseleti joggal felruházott képviselője, a GHI Konzorcium Ajánlattevő; illetve a GHI Konzorciumot alkotó JKL Bt és MNO egyéni vállalkozó nevében és helyett akként nyilatkozom...."?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő a jelen kérdésre a 63. kérdésre adott választ tekinti irányadónak.74. "V. 4. (c) Konzorcium Ajánlattevő esetén a konzorciumban részt vevő tagok egyetemleges kötelezettség-vállalása az Ajánlatkérővel szemben a jelen Pályázati Eljárásban és a megkötendő Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért."
a. Az egyes Ajánlattevők Konzorciuma(i) teljesen különböző jogállású, (jogi) helyzetű tagokból állhatnak. Az Ajánlatkérő által a 4. sz. kérdésre adott kérdésből is kitűnik, hogy pld. az V. pontban írt feltételeknek nem minden egyes konzorciumi tagnak kell egyidejűleg megfelelnie. Ebből következően nem látjuk sem jogi sem pedig szakmai indokát annak, hogy pld. egy, a konzorciumban résztvevő egyéni vállalkozó vagy külföldi természetes személy egyetemleges kötelezettséget vállaljon az Ajánlatkérővel szemben; vagy hogy akár egy, a konzorciumban részt vevő jogi személy minden a jelen Pályázati Eljárásban és a megkötendő Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget vállaljon. Álláspontunk az, hogy adott esetben az Ajánlattevő által létrehozott konzorcium adott tagja eleve lehetetlen szolgáltatásra vállal kötelezettséget, a semmisség jogkövetkezményét vonhatja maga után. Ennek megfelelően kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a fenti feltételt egyetemleges helyett együttes kötelezettség-vállalásban határozza meg.

VÁLASZ:


Az Ajánlattevő Ajánlatát a Pályázati Dokumentáció és az Ajánlattevők által feltett kérdésekre adott Ajánlatkérői válaszok alapján köteles elkészíteni, illetőleg a Pályázati Dokumentációban meghatározott iratokat benyújtani.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a konzorciumi szerződésben a tagok kötelesek a Szolgáltatás-nyújtás körülményeit szabályozni, így többek között szabadon rendelkezhetnek arról, hogy a Pályázati Dokumentációnak való megfelelés érdekében a tagok kötelesek egymást – pl. kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalással vagy egyéb garanciákkal - olyan helyzetbe hozni, hogy az egyetemleges kötelezettségvállalás az Ajánlatkérő irányában teljesíthető legyen.

Egyetemleges kötelezettségvállalás hiányában a konzorciumi Ajánlattevő nem felel meg a Pályázati Dokumentációban meghatározott feltételeknek.


75. "V. 4. (e) Az Ajánlattevő vállalja, hogy Ajánlatához az első fordulóra előírt ajánlattételi határidőtől számított 120 napig kötve marad, és ajánlati kötöttségét az Ajánlatkérő kérésére hajlandó meghosszabbítani. (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 11. számú Melléklet alapján megtenni.)"
a. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, hogy pontosan és maximálisan mennyi idővel köteles Ajánlattevő Ajánlatkérői kérésre az ajánlati kötöttségét meghosszabbítani.

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő kizárólagos döntése alapján jogosult az Ajánlattevőktől az ajánlati kötöttség határidejének ésszerű meghosszabbítását kérni azzal, hogy a Pályázati Eljárás lezárása és a Szolgáltatási Szerződés mielőbbi megkötése a felek kölcsönös érdeke.

76. "V. 5. Az első forduló Ajánlatához kötelezően csatolandó dokumentumok
a. A kitöltött Ajánlati Formanyomtatvány (5. számú Melléklet);
b. A Pályázati Dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat;
c. A Regisztrációs Díj megfizetését alátámasztó bizonylat;
d. Titokvédelmi Nyilatkozat (6. számú Melléklet);
e. 30 (harminc) napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat;
f. Az Ajánlatot aláíró vezető tisztségviselők aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, illetve amennyiben az Ajánlatot meghatalmazással írják alá, úgy az eredeti meghatalmazás is;
g. Az Ajánlattevő pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet 30 (harminc) napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti az Ajánlattevő számláját, mikor és hány alkalommal fordult elő sorban állás a bankszámlán, illetve a hitelezői igények határidőben kielégítésre kerülnek-e; magánszemély? Az előző kettő gazdasági év auditált mérlegének, eredmény-kimutatásának, és kiegészítő mellékletének másolata, vagy rövidebb ideje működő cég esetén a tulajdonosi struktúra bemutatása és a tulajdonosok korábbi tevékenységére vonatkozó fenti adatok;
h. Az APEH és az egyéb adóhatóságok (helyi önkormányzat, VPOP) által kiállított, 30 (harminc) napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az ajánlattevőnek az igazolás kiállításának időpontjában nincsen adó-és járulékfizetési tartozása."
a. Az a) pont tekintetében kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, hogy konzorcium esetében milyen formában kell e pontnak eleget tenni?

VÁLASZ:


Lsd.: 65. válasz!

b. Az e)-h) pontok tekintetében amennyiben Ajánlattevő Konzorciumának egyéni vállalkozó és/vagy természetes személy is tagja, akkor a fenti pontokban megjelölt dokumentumok tekintetében milyen dokumentumokat kér pontosan Ajánlatkérő csatolni?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő a 30. kérdésre adott választ tekinti irányadónak.

c. Az egyértelműség kedvéért kérjük Ajánlatkérőt hogy pontosan és taxatíve jelölje meg, hogy mit ért a h) pont alatt hivatkozott "egyéb adóhatóságok" kifejezésen?

VÁLASZ:


Az Ajánlatkérő a Pályázati Kiírás V./5. i) pontjában meghatározottakat tekinti irányadónak.


77. "VI. Az Ajánlattevő az alábbiakban előírt Alkalmassági Követelményeknek köteles megfelelni és ezt – a iv) pont kivételével - az Ajánlatkérő számára a Pályázatában hitelt érdemlően bizonyítani.
Az Ajánlattevő társasága....."
a. A kiírás I. Mellékletében foglaltakra is tekintettel kérjük Ajánlatkérőt, hogy jelölje meg, hogy az "Ajánlatkérő társasága" illetve az "Ajánlatkérő társaságai" kifejezések közötti különbséget - amennyiben van – fejtse ki.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az „Ajánlatkérő társasága”, illetve az „Ajánlattevő társaságai” kifejezések között nem tesz érdemi különbséget.

"(ii) Rendelkezik a Gépjárműparkkal kapcsolatos hatósági engedélyekkel; "
b. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy taxatíve szíveskedjen megjelölni illetve felsorolni, hogy mit ért "Gépjárműparkkal kapcsolatos hatósági engedélyek"-en; mivel az ún: taxi-engedély megléte minden egyéb előzetes engedély meglétét eleve feltételezi, ahogyan azt maga az Ajánlatkérő is megerősítette az 58. sz kérdésre adott válaszában.

VÁLASZ:


Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a „Gépjárműparkkal kapcsolatos hatósági engedélyek”-en: a taxi engedélyt érti.

c. Feltételezve, hogy a fenti 12. b) kérdésre adott válasza az lesz, hogy a Gépjárműparkkal kapcsolatos hatósági engedélyeken az ún. taxiengedélyt kell Ajánlattevőknek érteniük; úgy három eset állhat elő.
i. Az első esetben az Ajánlattevő kizárólag saját tulajdonú gépjárműparkkal rendelkezik és ezzel a gépjárműparkkal végzi a teljes tevékenységet.
ii. A második esetben az Ajánlattevő a tevékenységet kizárólag közreműködők által közvetve végzi (azaz egyetlen saját tulajdonú gépjárműve, ennek megfelelően egyetlen, a nevére szóló taxi-engedélye sincs, azonban az Ajánlatkérő 32. sz. válaszában fuvarszervező, illetve közvetítő tevékenységet végzi).
iii. A harmadik eset pedig az, hogy az Ajánlattevő rendelkezik legalább egy gépjárművel, ennek megfelelően rendelkezik legalább egy taxi-engedéllyel; és tevékenységét közvetlenül is (a saját tulajdonú gépjármű(vek) tekintetében) és közreműködők által közvetve is végzi.
A fentiek tükrében kérdésünk az, hogy ebben a három esetben milyen módon (milyen dokumentumok becsatolásával) tudja Ajánlattevő igazolni, hogy megfelel mind az VI. 3. (a) i) mind pedig az VI. 3. (a) ii) pontokban írt feltételeknek?

VÁLASZ:


Amennyiben az Ajánlattevő kérdése a VI./1. a) i) és ii) pontjaira vonatkozik, úgy az Ajánlatkérő jelen kérdésre minden esetben az 58. kérdésre adott választ tekinti irányadónak azzal, hogy az Ajánlatok elbírálása során ezzel összefüggésben természetesen figyelembe veszi az Ajánlattevő által a VI./1.b) i) feltétel - 33. kérdésre adott válasz alapján történő - teljesítését is.

78. A Pályázati eljárás második fordulójában kötelezően előírt Bánatpénz (10 MFt), és üzemeltetési bankgarancia (50 MFt) BA Zrt. részére történő nyújtása a Konzorcium vezető cége részéről, az Ajánlatkérő számára elfogadható-e?

VÁLASZ:


Igen.

79. A pályázati anyag VI. fejezetének 1. pontja a) bekezdés (iii) tételében szereplő megfogalmazás nem tér ki arra, hogy ezen tevékenység végzésének helye lehet-e külföld (pl.Szlovákia,Csehország,Németország stb) illetve magyarországi, de nem budapesti tevékenységi hely vagy kizárólag Budapesten végzett tevékenységi múlttal rendelkezhet a pályázó ?

VÁLASZ:


A tevékenység végzésének helye lehet külföld, illetve magyarországi, de nem budapesti tevékenységi hely is.

80. A gépkocsivezetőknek szükséges-e beszélniük magyarul, vagy megfelel-e más anyanyelv is (pl.szlovák, román, cseh), amely mellé természetesen párosul az angol alap nyelvtudás?

VÁLASZ:


A magyar nyelv megbízható tudása minden gépkocsivezető és diszpécser esetében alap követelménynek tekintendő.81. A pufferparkolóban elhelyezendő konténer iroda részére tud-e a kiíró közműveket biztosítani (áram, telefon hálózat, internet, gáz, víz, csatorna) ?

VÁLASZ:


A Szolgáltató lehetőséget kap saját költségén szociális létesítmények telepítése az exkluzív puffer parkolóban, saját költségén, a BA Zrt-vel egyeztetett módon és kivitelben, amihez a BA Zrt áramfelvétel lehetőségét biztosítja. Egyéb közművek biztosítása a BA Zrt-nek nem áll módjában.

82. A kiíró hozzájárulását adja -e a terminálokon lévő taxiállomásoknál a taxik ki illetve hajtásának szabályozására, ellenőrzésére szolgáló mágneskártyás működtetésű sorompó kivitelezésére, illetve hozzájárul - e annak költségeihez bármilyen mértékben?

VÁLASZ:


A pályázati kiírás V.7. /A második forduló Ajánlatával kapcsolatos tartalmi követelmények általában/ (b) pontja / A szolgáltatás technológiája és infrastruktúrája/ szerint:
„A Szolgáltatási Követelmények figyelembevételével adják meg a szolgáltatás infrastruktúrájának, technológiájának kialakítására, használatára vonatkozó javaslataikat!”

Ennek megfelelően Ajánlattevőknek a szolgáltatás infrastruktúrájával és működtetésével kapcsolatos javaslataikat a pályázati eljárás 2. fordulójában lesz lehetőségük megtenni. Ezzel kapcsolatos kérdéseiket a 2. forduló során megtartott bemutatkozás keretében feltehetik.

83. A taxigépkocsivezetők és a diszpécser személyzet használhatja - e a repülőtér mellékhelységeit munkavégzés közben, illetve személyzeti étkezésre biztosít-e bármiféle lehetőséget a kiíró ?

VÁLASZ:


A repülőtér nyilvános utasforgalmi területeit mindenki – így a taxigépkocsivezetők és a diszpécser személyzet is – használhatja (Terminálok Indulási és Érkezési csarnokai). Ezeken a területeken mellékhelyiségek és étkezési lehetőség is rendelkezésükre áll.

84. A puffer parkoló hóeltakarítását, jégtelenítését a kiíró a többi útfelülettel együttesen takarítja vagy ez a szolgáltató saját feladata e ? (öltönyös gépkocsivezetők alkalmatlanok a feladat elvégzésére)

VÁLASZ:


A puffer parkoló teljes körű karbantartása, így annak hóeltakarítása is a szolgáltató feladata.


85. Tisztelettel kérjük Ajánlatkérőt, hogy 68. sorszámú válaszát akképpen tegye egyértelművé, hogy amennyiben a Konzorcium a tagjai közül Konzorcium Vezetőt választ, aki ennélfogva a Konzorcium képviselője, és ez a képviselő nem természetes személy, egyéni vállalkozó; hanem jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, és a Konzorciumi Szerződés kifejezetten a Konzorcium Vezető (tag) önálló (cég)képviseletre jogosult képviselőjét hatalmazza fel az Ajánlat aláírására név szerint; akkor nem szükséges az Ajánlatot a Konzorcium Vezetőnek cégszerűen aláírnia; hanem a meghatalmazott magánszemély kell, hogy azt kézjegyével ellássa.

VÁLASZ:


Igen

86. Az Ajánlatkérő 70. sorszámú kérdésre adott válaszával kapcsolatosan tisztelettel kérjük Ajánlatkérőt, hogy egyértelműen jelezze, hogy megfelel-e ha Ajánlattevő(k) az Ajánlattevő Konzorcium postacímeként valamely Konzorciumi Tag postacímét jelölik meg és ennek megfelelően a továbbiakban ez a postacím kerül feltüntetésre a szükséges helyeken mint az Ajánlattevő, illetve mint a Konzorcium postacíme?

VÁLASZ:


Igen