Pályázati Dokumentáció

2006.08.07.

Szigorúan titkos!
Megkésve bár, de eljutott hozzánk a BA. által kiadott Pályázati Dokumentáció. Ennek alapján kellett megírni a pályázatokat, ez tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek meg kellett felelnie a pályázóknak, és amiknek Aug 15.-én teljesülnie kell.
A könyebb értelmezés céljából, azokat a pontokat, amiknek az induláskor meg kell felelni, és kívülről, laikus szemmel, vagy kis utánnajárással is ellenőrizhetőek, kiemeltük.

Pályázati Dokumentáció

A Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér
Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér területéről induló kizárólagos személytaxi szolgáltatás ellátására kiírt
nyilvános pályázati eljáráshoz.

 

 


Tender:
Tárgy: Személytaxi Szolgáltatás Tenderszám: 123/2006.

 


 TARTALOMJEGYZÉK


Tartalomjegyzék..................................................................................2.old
I.2. sz. Melléklet: A SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK.......................20.old

3. sz. Melléklet: A FUVARDÍJ MEGADÁSÁRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
ÉS A ZÓNATÉRKÉP........................ 34.old

4. sz. Melléklet: A SZOLGÁLTATÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁT
BEMUTATÓ TÉRKÉPVÁZLATOK
................................ 37.old

T-1 Terminál Taxi Diszpécser pult látképe

T-1 Terminál Taxi Diszpécser pult

T-2/A Terminál Taxi Diszpécser pult látképe

T-2/A Terminál Taxi Diszpécser pult

T-2/B Terminál Taxi Diszpécser pult látképe

T-2/A Terminál Taxi Diszpécser pult

5. sz. Melléklet: AJÁNLATI FORMANYOMTATVÁNY........................... 50.old

6. sz. Melléklet: TITOKVÉDELMI NYILATKOZAT.................................51 .old

7. sz. Melléklet: A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA.................. 52.old

8. sz. Melléklet: A SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
ELFOGADÁSA
...............................................................................53.old

9. sz. Melléklet: A KONZORCIUMI AJÁNLATTEVŐ
EGYETEMLEGESKÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ NYILATKOZATA
...........................................................................54.old

10. sz. Melléklet: NYILATKOZATOK AZ AJÁNLATTEVŐ
TARTOZÁSÁRÓL ÉS A VELE SZEMBEN
FOLYAMATBAN LÉVŐ ELJÁRÁSOKRÓL
............................................. 55.old

11.sz. Melléklet: AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG.......................................... 56.old

12. sz. Melléklet: NYILATKOZAT A SZAKHATÓSÁGI
KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL
................................... 57.old

13. sz. Melléklet: NYILATKOZAT A BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
ELFOGADÁSÁRÓL
......................................................................... 58.old

AJÁNLATTEVŐK KÉRDÉSEI - AJÁNLATKÉRŐ VÁLASZAI

Az eredményhirdetés Prezentációs anyaga


PÁLYÁZATI KIÍRÁS


I. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

1. Az Ajánlattevő jelen Pályázati Eljárás során benyújtott Ajánlatával arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Ajánlatkérő az Ajánlatát a legkedvezőbbnek találja és győztesnek hirdeti, úgy az Ajánlatkérővel, mint Megrendelővel 4+1 évre aláírt Szolgáltatási Szerződés alapján a Megrendelő Utasai részére alkalmi (nem rendelt) Személytaxi Szolgáltatásokat nyújt.

2. A Személytaxi Szolgáltatás részletes leírását, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit
a 2. számú Mellékletként csatolt Szolgáltatási Követelmények tartalmazza. A Személytaxi Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szolgáltatási Szerződés tervezete a második fordulóba jutott Ajánlattevők részére kerül átadásra.

3. Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatát a jelen Pályázati Dokumentáció és a Fuvardíj számítására vonatkozó 3. számú Mellékletben foglaltak szerint elkészíteni és pályázati nyertessége esetén a Személytaxi Szolgáltatást a 2. számú Mellékletben meghatározott Szolgáltatási Követelmények és a Szolgáltatási Szerződés alapján teljesíteni.

4. Amennyiben Konzorcium tesz Ajánlatot, úgy a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Személytaxi Szolgáltatás ellátására a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény alapján a konzorciumi tagok által alapított és bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező, kizárólag a Szolgáltatási Szerződés ellátására alapított Projekt Társaság jogosult. Az egyértelműség kedvéért a Projekt Társaságot úgy kell megalapítani, hogy annak a Konzorciumban résztvevő valamennyi személy a tagja (részvényese, üzletrész tulajdonosa) legyen.

5. Az Ajánlattevő fenntartja magának a jogot, hogy a második fordulóban a második fordulóba bejutott, nem konzorciumi formában pályázó Ajánlattevők részére is előírja a Projekt Társaság létrehozatalának kötelezettségét.

6. A győztes Ajánlattevő a jelen fejezet 4. és 5. pontjai alapján előírt Projekt Társaságot legkésőbb 2006. augusztus 15. napjáig az Ajánlattevő által jóváhagyott tartalmú társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály stb.) alapján megalapítani és a Személytaxi Szolgáltatás ellátásához előírt szakhatósági engedélyeket beszerezni.


II. A PÁLYÁZAT CÉLJA; A SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI HÁTTERE

1. Az Ajánlatkérő által jelen Pályázati Dokumentációval meghirdetett Pályázati Eljárás célja, hogy az annak eredményeként kiválasztatott Szolgáltató

i) a Repülőtér területéről induló jó minőségi színvonalú, nem előrendelt személytaxi szolgáltatást biztosítson az Utasok részére;

ii) az Utasok számára az Ajánlatkérő által nyújtott reptéri szolgáltatásokkal kapcsolatos komfortérzetét, valamint megelégedését biztosítsa;

iii) az ország népszerűségét - a korábban esetlegesen kialakult negatív kép megszüntetése érdekében növelje - és megítélését pozitívan befolyásolja.


2. Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1999. (XI. 18) számú Fővárosi Közgyűlési Rendelete szerint a Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására — elsősorban - a Fővárosi Önkormányzat által e célra létrehozott Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság jogosult.
A Rendelet 10. §. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények (így különösen pl. repülőterek, vasút-, autóbusz-, vagy hajóállomások) melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat - önkormányzati rendeletet kivéve - jogszabály alapján más gazdálkodó szervezet köteles ellátni, vagy a közterület használatának jellege, illetve a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági követelmények azt indokolják, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság az ilyen közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról megállapodást köthet a Rendelet általános vagy speciális szabályai alapján.

3. Az Ajánlatkérő a Rendelet felhatalmazása és a 2006. május 22. napján a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társasággal aláírt Üzemeltetési Megállapodás alapján, mint szerződéses üzemeltető jogosulttá vált arra, hogy a Repülőtéren taxiállomást létesítsen, működtessen és annak használatát az általa pályázati úton kiválasztott Szolgáltatónak átengedje.

4. Ajánlatkérő feltételezi az Ajánlattevőről, hogy az Ajánlat benyújtása előtt megismerte a Magyar Köztársaság mindazon jogszabályait és alacsonyabb szintű normáit, amelyek bármilyen szempontból befolyást gyakorolhatnak, vagy bármely módon vonatkozhatnak az Ajánlattevőnek a jelen Pályázati Dokumentáció és a megkötendő Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtandó tevékenységére, illetve működésére.
Ajánlattevő nem hivatkozhat valamely jogszabály vagy alacsonyabb szintű norma megszegésére arra való hivatkozással, hogy az Ajánlatkérő erre külön nem hívta fel a figyelmét.III. A PÁLYÁZAT MENETE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE

1. A jelen Pályázati Eljárásban a jelen Pályázati Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő Ajánlatot benyújtó Ajánlattevő vehet részt érvényesen. Az Ajánlatok értékelésére a VIII. fejezetben meghatározott szempontok alkalmazásával kerül sor.

2. Az Ajánlatkérő a Szolgáltatás ellátására Szolgáltatási Szerződést köt a győztes Ajánlattevővel. A második fordulóba jutott Ajánlattevők a Szolgáltatási Szerződés részükre eljuttatott tervezetének azon részeivel kapcsolatosan, amelyek módosítását az Ajánlatkérő a Szolgáltatási Szerződésben történő jelzéssel nem zárja ki, szövegszerű és kifejezett módosítási javaslatokkal élhet. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Szerződés módosítással nem érintett részei elfogadottnak tekintendők.

3. A Pályázat első fordulója nyílt. A Pályázat első fordulójának célja, hogy az Ajánlatkérő kiválassza azokat az alkalmas Ajánlattevőket (legfeljebb három), akik a Fuvardíjjal kapcsolatosan a 2. számú Mellékletében meghatározott Szolgáltatási Követelményeket feltételek nélkül elfogadják és azok teljesítésére kötelezettséget vállalnak, és a VI. fejezetben meghatározott Alkalmassági Követelményeknek maradéktalanul megfelelnek.

4. A Pályázat második fordulójában az Ajánlatkérő az első fordulóban beérkezett Ajánlatok értékelését követően (az Ajánlattevők számától függően) kiválasztott legfeljebb három legelőnyösebb Ajánlat benyújtóját hívja meg ajánlattételre. A második fordulóban az Ajánlatkérő célja az első fordulóból a második fordulóba jutott három (vagy az Ajánlattevők számától függően ennél kevesebb) Ajánlattevő közül az összességében legelőnyösebb Ajánlatot tevő pályázó kiválasztása. Ennek érdekében az Ajánlattevő jogosult a második fordulóba bejutott Ajánlattevők részére további bírálati szempontokat meghatározni.

5. A Pályázat lebonyolításának tervezett ütemterve a következő:

Dátum:                           Esemény:

2006. május 24-26.  A Pályázati Felhívás megjelenése napilapokban és az Ajánlatkérő honlapján

2006. május 26. és május 29. napján 9.00-15.00 óra között:  A Pályázati Regisztráció, a Pályázati Kiírás megvásárlása.

2006. május 30.         Sajtótájékoztató a regisztrált érdeklődőkről.

2006. május 25. napjától június 15. napjáig   Az Ajánlattevők kérdéseinek átnyújtása Ajánlatkérő részére

2006. június 19. 9.00-12.00 óra közölt   Az Ajánlatok benyújtása.

2006. június 19. napja 12.30 órakor      Az Ajánlatok felbontása

2006. június 20.  Sajtótájékoztató az első fordulóba jutott Ajánlatot tett Ajánlattevőkről

2006. június 21.      Esetleges hiánypótlásra történő felhívás

2006. június 28.      A hiánypótlások beadásának határideje

2006. június 29.      Döntés az első fordulóban

2006. június 30.       Eredményhirdetés

2006. július 3.         Sajtótájékoztató a második fordulóba jutott Ajánlattevőkről

2006. július 10. 9.00-12.00 óra között.  A Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos megjegyzések leadása.

2006. július 11-14   A második fordulóba jutott Ajánlattevők bemutatkozása, prezentációja

2006. július 17.9.00-12.00 óra között. Az Ajánlatok benyújtása a második fordulóban

2006. július 20.         A Pályázatok elbírálása, értékelése

2006. július 21.         Eredményhirdetés

2006. július 24.         Sajtótájékoztató a nyertes Ajánlattevőről

2006. július 20 napjától július 28. napjáig   A Szolgáltatási Szerződés megkötése

2006. augusztus 15.   A Szolgáltatás Kezdő Időpontja

6.Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Pályázati Eljárás során bármely határidőt módosítson és a határidő módosítással kapcsolatosan az Ajánlattevő bármilyen megtérítési igényének megfizetését, teljesítését kizárja.IV.  AZ AJÁNLATTEVŐK


1.A Pályázati Eljárásában Ajánlattevőként részt vehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely megfelel a jelen Pályázati kiírás VI. fejezetében meghatározott Alkalmassági Követelményeknek. A Pályázati Eljárásban Konzorcium is részt vehet, amely esetben a Konzorcium egy Ajánlattevőnek minősül és egy érvényes Ajánlatot jogosult benyújtani. Konzorcium esetén a tagok együttesen kell, hogy a VI. fejezetben meghatározott Alkalmassági Követelményeknek megfeleljenek.

2.Az Ajánlattevő csak egy Ajánlatot tehet, illetve a Pályázati Eljárásban kizárólag egy Ajánlat tételben vehet részt. Az Ajánlattevő nem lehet továbbá más Ajánlattevő alvállalkozója, vagy egyéb módon közreműködője. Az Ajánlattevő nem lehet más Ajánlattevő Kapcsolt Vállalkozása. A Konzorcium tagjai sem az első, sem a második fordulóban nem jogosultak önálló Ajánlat megtételére.

3. Az Ajánlattevők és Kapcsolt Vállalkozásaik nem tanúsíthatnak tisztességtelen piaci magatartást, és nem folytathatnak versenyellenes vagy hasonló tevékenységet más Ajánlattevővel vagy bármely más személlyel az Ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan.V. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ÉS FORMAI ELEMEI


1. Az Ajánlattal kapcsolatos formai követelmények:

a) Az Ajánlattevőnek az Ajánlat minden oldalát cégszerű aláírással és folyamatos számozással kell ellátnia, (az Ajánlat fedlapja nem kap számozást) Az Ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia. Konzorcium esetén elegendő, ha az Ajánlatot a Konzorcium arra felhatalmazott képviselője (képviselői) írja (írják) alá.

b) Az Ajánlatokat 7 (hét) példányban (egy eredeti és 6 (hat) másolat, ebből 3 (három)másolat angol nyelvű) kell benyújtani, és azokat zárt csomagolással (a csomagoláson az Ajánlattevő nevének feltüntetése nélkül) kell ellátni. Az egyes példányok csomagolásán fel kell tüntetni a „Személytaxi Szolgáltatás" jeligét, valamint hogy az adott példány "eredeti", vagy "magyar nyelvű másolat", illetve „angol nyelvű másolat". Az eredeti példány és a másolatok közötti ellentmondás esetén az eredeti példány az irányadó. Az angol nyelvű másolat esetében a csatolt igazolások (mérleg, aláírási címpéldány, APEH igazolás stb. fordítása nem szükséges. Amennyiben az Ajánlattevő az eredeti példányt nem jelöli meg, az Ajánlatkérő tetszőlegesen kiválasztja azt a példányt, amelyet a későbbiekben eredetiként kezel.

c) Valamennyi példányon fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét és címét.


2. Az Ajánlattal kapcsolatos általános tartalmi követelmények:

Az Ajánlatkérő alternatív ajánlatot, részajánlatot, többváltozatú vagy feltételes ajánlatot érvényesen nem fogad el, azaz az Ajánlattevő által benyújtott Ajánlatnak pontosnak, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. Az Ajánlattevőnek az Ajánlatát a megajánlott Fuvardíj vonatkozásában a 3. számú Mellékletben meghatározott számítási módszer alapján kell megtennie.
Az Ajánlattevőnek az első fordulós Ajánlata összeállításakor feltételeznie kell, hogy az általa az ajánlatkérő részére fizetendő egy fuvarra eső szolgáltatási díj (az Egy Fuvarra Eső Szolgáltatási Díj) mértéke az első fordulóban 350,- Ft + ÁFA.

3. Az Ajánlattal kapcsolatos speciális tartalmi követelmények az Első Fordulóban:

Az Ajánlattevő a 5. számú Mellékletként csatolt Ajánlati Formanyomtatvány kitöltésével pályázhat érvényesen. Az Ajánlattevő az alábbiakban meghatározott információkat köteles részletesen kifejtve megadni (illetve dokumentumokat benyújtani) az Ajánlatkérő részére:

(a) Bemutatkozás

i) Az Ajánlattevő társaságának a bemutatása és a társaság szakmai múltja;

ii) Amennyiben a Pályázati Eljárásban konzorcium vesz részt, úgy kérjük részletesen mutassák be a pályázó konzorcium tagjait és csatolják a tagok által kötött és az Ajánlat benyújtásakor hatályos konzorciumi szerződését is. A konzorciumi szerződésben részletesen szabályozzák a
tagok Személytaxi Szolgáltatás-nyújtásával kapcsolatos kötelezettségvállalásait és a közöttük felállított feladatok megosztását;

iii) Szakmai szervezeti tagságot igazoló dokumentumok, és hatósági engedélyek- beleértve valamennyi Gépjárművezető engedélyét is -hiteles másolati példányal;

iv) Infrastrukturális háttér bemutatása (diszpécser központ, ingatlanok, alkalmazottak, szerződött vállalkozók stb.);

v) Jelenlegi Gépjárműpark (saját tulajdonú autók, szerződött vállalkozók autói, típusok, darabszám, felszereltség, kor, átlag életkor stb.) bemutatása;

vi) A fuvarrendelési rendszer működése, valamint ezzel összefüggő fizetési, számlázási rendszer bemutatása, a fuvarrendelés dokumentálása és az ellenőrzés lehetőségei;

vii) Az adatszolgáltatás (fuvarszám, fuvarok megoszlása zónánként stb.) biztosításának ellátására vonatkozó elképzelések és annak szakmai hátterének bemutatása.

4. Az első forduló Ajánlatához kötelezően csatolandó nyilatkozatok

a) A Pályázati Eljárás feltételeinek elfogadása: Az Ajánlattevő vállalja, hogy a Pályázati Kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a Pályázati Kiírást vagy az abban foglalt feltételeket (beleértve a második fordulóban az Ajánlatkérő által esetlegesen megállapítandó további követelményeket és bírálati szempontokat) semmilyen jogcímen nem támadja meg. (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 7. számú Melléklet alapján megtenni);

b) A Szolgáltatási Követelmények feltétel nélküli elfogadásáról szóló nyilatkozat; (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 8. számú Melléklet alapján megtenni.);

c) Konzorcium Ajánlattevő esetén a konzorciumban részt vevő tagok egyetemleges kötelezettség-vállalása az Ajánlatkérővel szemben a jelen Pályázati Eljárásban és a megkötendő Szolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért. (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 9. számú Melléklet alapján megtenni);

d) Az Ajánlattevő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincsen folyamatban, és Ajánlattevőnek nincsen lejárt adó-, illeték-, vagy tb járulék tartozása, valamint elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettsége, valamint Az Ajánlatkérővel szemben lejárt, ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn. (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 10. számú Melléklet alapján megtenni.);

e) Az Ajánlattevő vállalja, hogy Ajánlatához az első fordulóra előírt ajánlattételi határidőtől számított 120 napig kötve marad, és ajánlati kötöttségét az Ajánlatkérő kérésére hajlandó meghosszabbítani. (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 11. számú Melléklet alapján megtenni.);

f) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő, mint Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt eleget tud tenni a mindenkori szakhatósági követelményeknek. (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 12. számú Melléklet alapján megtenni.);

g) Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlatkérő Biztonsági Szabályzatait elfogadja, a Szolgáltatási Szerződés teljesítésével kapcsolatosan eljáró alvállalkozóit, alkalmazottait az Ajánlatkérő kérésére haladéktalanul és szükség esetén ismételten aláveti az Ajánlatkérő biztonsági átvizsgálásának. (Az Ajánlattevő nyilatkozatát köteles a 13. számú Melléklet alapján megtenni.);


5. Az első forduló Ajánlatához kötelezően csatolandó dokumentumok

a) A kitöltött Ajánlati Formanyomtatvány (5. számú Melléklet);

b) A Pályázati Dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat;

c) A Regisztrációs Díj megfizetését alátámasztó bizonylat;

d) Titokvédelmi Nyilatkozat (6. számú Melléklet);

e) 30 (harminc) napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat;

f) Az Ajánlatot aláíró vezető tisztségviselők aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, illetve amennyiben az Ajánlatot meghatalmazással írják alá, úgy az eredeti meghatalmazás is;

g) Az Ajánlattevő pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet 30 (harminc) napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti az Ajánlattevő számláját, mikor és hány alkalommal fordult elő sorban állás a bankszámlán, illetve a hitelezői igények határidőben kielégítésre kerülnek-e;

h) Az előző kettő gazdasági év auditált mérlegének, eredmény-kimutatásának, és kiegészítő mellékletének másolata, vagy rövidebb ideje működő cég esetén a tulajdonosi struktúra bemutatása és a tulajdonosok korábbi tevékenységére vonatkozó fenti adatok;

i) Az APEH és az egyéb adóhatóságok (helyi önkormányzat, VPOP) által kiállított, 30 (harminc) napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az ajánlattevőnek az igazolás kiállításának időpontjában nincsen adó-és járulékfizetési tartozása.


6. A Pályázati Eljárás lebonyolítása során az első fordulóban érvényesen részt vevő Ajánlattevők 2006. május 30. napjától 2006. június 15. napjáig a Pályázati Dokumentációval kapcsolatosan, írásban magyar nyelven kérdéseket tehetnek fel. Az Ajánlattevők kérdésekkel, információ igényükkel, és valamennyi levelezéssel kizárólag írásban az alábbi személyhez fordulhatnak:

Név: Lévay Zsolt projektvezető   E-mail: zsolt.levay@bud.hu

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által írásban feltett kérdésre haladéktalanul válaszol akként, hogy az Ajánlattevő által feltett kérdést és a választ minden Ajánlattevő részére megküldi.


7. A második forduló Ajánlatával kapcsolatos tartalmi követelmények általában

A második fordulóba jutott (az Ajánlattevők számától függően) legfeljebb három Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy korábbi Ajánlatát fenntartja, illetve jogosult kedvezőbb Ajánlat benyújtására az első fordulóhoz képest. A második fordulóba jutott Ajánlattevők a második forduló során Ajánlatukat kizárólag az Ajánlatkérő számára előnyösebb módon módosíthatják oly módon, hogy a második fordulóban a Fuvardíjra vonatkozó ajánlat kizárólag csökkenthető, míg az Egy Fuvarra Eső Szolgáltatási Díjra vonatkozó ajánlat kizárólag emelhető. A második fordulóba jutott Ajánlattevőknek név szerint meg kell jelölniük azt a - legalább - 150 (százötven) Gépjármű-vezetőt, akik a Személytaxi Szolgáltatást a Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtani fogják. A Gépjármű-vezetők felsorolásán túl meg kell jelölni azt a jogcímet (megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, munkaviszony stb.), amelynek keretében a Szolgáltató a Gépjármű-vezetőket alkalmazza.
Az Ajánlattevő az alábbiakban meghatározott információkat köteles részletesen kifejtve megadni (illetve dokumentumokat benyújtani) az Ajánlatkérő részére:

(a) Minőségbiztosítási rendszerek

i) Amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik arra jogosított szervezet által kiadott minőségbiztosítási vagy minőségirányítási tanúsítvánnyal, úgy kérjük röviden ismertessék és csatolják a Tanúsítvány másolatát.

ii) Amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik egyéb, a Szolgáltatás minőségét biztosító rendszerrel, úgy kérjük a rendszert mutassa be az alábbi szempontok szerint:

A. Gépjárműpark, Gépjármű állapotának ellenőrzése;
B. Gépjárműpark, Gépjármű cseréje;
C. Gépjármű-vezetők megjelenése, tevékenysége, annak ellenőrzése;
D. Szolgáltatás színvonalának biztosítása;
E. Utas panaszok, észrevételek kezelése.

(b) A szolgáltatás technológiája és infrastruktúrája
A Szolgáltatási Követelmények figyelembevételével adják meg a szolgáltatás infrastruktúrájának, technológiájának kialakítására, használatára vonatkozó javaslataikat!

(c) A szolgáltatás minőségi elvárásainak teljesítése

i) Kérjük, hogy adjon arra nézve feltétlen kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy a 2. számú Mellékletben meghatározott Szolgáltatási Követelményeket az Ajánlattevő magára nézve
kötelezőnek fogadja el;

ii) Kérjük, hogy az alábbi szempontok szerint emeljék ki mindazon pontokat, ahol a megadott szempontoknál magasabb minőséget, az Ajánlatkérő számára kedvezőbb határidőket, feltételeket, szolgáltatási elemeket vállalnak!

A. A Személytaxi Szolgáltatás ellátását biztosító flotta vállalt mérete a szolgáltatás indításakor;

B. A Személytaxi Szolgáltatás ellátását biztosító flotta vállalt mérete a (max. egy éves) átmeneti időt követően;

C. A Gépjárműpark megoszlása típusok, életkor és felszereltség szerint a szolgáltatás indításakor (rendszám szerint részletező táblázat a Gépjárműparkot alkotó Gépjárművek fenti paramétereivel javasolt!);

D. A Gépjárműpark megoszlása típusok, életkor és felszereltség szerint a (max. egy éves) átmeneti időt követően;

E. A Gépjárműpark egy éven túli üzemeltetési feltételeinek elérését biztosító átalakítás vállalt ütemterve (az ütemtervet alátámasztó dokumentumok másolatait - beszállítói szerződés, ígérvény stb. -kérjük csatolni!);

F. Egyéb, a Gépjárműparkkal kapcsolatos információk;

G. A Gépjármű-vezetőkkel kapcsolatos információk, vállalások (öltözködés, nyelvtudás, stb.);

H. A diszpécserekkel kapcsolatos információk, vállalások (öltözködés, nyelvtudás, stb.).


(d) Újítások, többletszolgáltatások

Mutassák be, hogy a Szolgáltatási Követelményekben meghatározott feltételeknél megadott szempontokkal összhangban, azokon túl mely területeken, milyen újítások, többletszolgáltatások által tudják a repülőtéri taxi szolgáltatás színvonalát tovább emelni!

Kérjük, külön térjenek ki a következő kérdésekre:

i) Az Utasoknak és a szélesebb közvéleménynek a Személytaxi Szolgáltatás egészével és részleteivel (különös tekintettel az árakra!) kapcsolatos tájékoztatására vonatkozó marketing stratégia bemutatása.

ii) A fuvarrendelési rendszer fejlesztésére vonatkozó elképzeléseik;

iii) Utas reklamációk és vélemények kezelése, dokumentálása;

iv) Gépjármű-vezetők tevékenységének ellenőrzési rendszere;

v) Utas elégedettségi vizsgálat rendszere;

vi) Az Ajánlattevő által tett, a Gépjárműn belüli további vállalások.


8. A második forduló Ajánlatához kötelezően csatolandó további dokumentumok:

a) A Bánatpénz megfizetésének igazolásáról szóló dokumentum;

b) A Projekt Társaság alapító dokumentumának tervezete (alapító okirat, társasági szerződés vagy alapszabály);

c) A Személytaxi Szolgáltatást nyújtó Gépjármű vezetők fenti 7. pontban meghatározott adatai.


9. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlatát Konzorciumban teszi meg, úgy a jelen fejezetben foglalt feltételeket a Konzorcium minden tagja köteles teljesíteni kivéve, ahol ettől a jelen Pályázati Dokumentáció kifejezett eltérést enged.VI. AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL KÖTELEZŐEN TELJESÍTENDŐ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK


1. Az Ajánlattevő az alábbiakban előírt Alkalmassági Követelményeknek köteles megfelelni és ezt - a iv) pont kivételével - az Ajánlatkérő számára a Pályázatában hitelt érdemlően bizonyítani.

a) Az Ajánlattevő társasága:

(i) Rendelkezik a Személytaxi Szolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel;

(ii) Rendelkezik a Gépjárműparkkal kapcsolatos hatósági engedélyekkel;

(iii) Legalább 5 (öt) éve megszakítás nélkül végez személytaxi szolgáltatási tevékenységet;

(iv) Megfelel az Ajánlatkérő biztonsági ellenőrzésének és a biztonsági követelményeknek, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény követelményeinek megfelelően;

(v) Nem áll csőd, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt (ezen alkalmassági követelmény vonatkozásában az Ajánlattevő által beadott ilyen tárgyú nyilatkozat);


b) A Gépjárműpark:

i) A Gépjárműpark legalább 150 (százötven) Gépjárműből áll (külön igazolandó a Gépjármüvek feletti rendelkezési jog (bérlet, saját tulajdon, egyéb jogcím)).


VII. A BÁNATPÉNZ


1. A második fordulóba az Ajánlatkérő értesítése alapján meghívást nyert Ajánlattevők az
Ajánlatuk biztosítékául az ajánlattételig kötelesek az Ajánlatkérő OTP Bank Rt.-nél vezetett 11794008-20511492 számú bankszámlájára számú bankszámlára történő átutalással bánatpénz jogcímen 10.000.000,- Ft-ot azaz tízmillió Forintot megfizetni.

2. Az Ajánlattevő köteles a Bánatpénz megfizetéséről szóló igazolást a második fordulóban tett Ajánlatához mellékletként csatolni.

3. Az Ajánlattevő a Bánatpénz banki átutalással történő megfizetésekor az utalási nyomtatvány közlemény rovatában jelölje meg az alábbiakat: „Bánatpénz megfizetése a Taxi Pályázati Eljáráshoz"

4. Az Ajánlattevő a továbbiakban az utalási nyomtatvány közlemény rovatában köteles feltüntetni, hogy a Bánatpénz visszautalását mely bankszámlára kívánja.

5. Az Ajánlattevő nem jogosult az általa megfizetett Bánatpénz visszakövetelésére, amennyiben

(i) az Ajánlattevő a 120 (százhúsz) napos ajánlati kötöttség időtartama alatt Ajánlatát módosítja (kivéve, értelemszerűen, a megengedett második fordulóban tett módosítást) vagy visszavonja, a második fordulóban kedvezőtlenebb Ajánlatot nyújt be; 

(ii) a Pályázati Eljárásban a sikeres Ajánlatot benyújtó Ajánlattevő és az Ajánlatkérő között a Szolgáltatási Szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg.


6. Az Ajánlattevő jogosult a Bánatpénz visszakövetelésére az alábbi események bekövetkeztét követő 8 (nyolc) munkanapon belül:

(i) a Pályázati Eljárás Ajánlatkérő által törénő visszavonása;

(ii) az Ajánlat érvénytelenségének Ajánlatkérő által történő megállapítása;

(iii) a Pályázati Eljárás Ajánlatkérő által történő eredménytelenné nyilvánítása;

(iv) az Ajánlattevő Ajánlatának sikertelenné nyilvánítása, a Szolgáltatási Szerződés más Ajánlattevővel történő megkötése;

(v) a sikeres Ajánlatot benyújtó Ajánlattevő és az Ajánlatkérő között a Szolgáltatási Szerződés megkötése az Ajánlatkérőnek felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg.


7. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Pályázati Eljárás során az Ajánlattevőktől egyéb biztosítékot kérjen.VIII. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE, EREDMÉNYHIRDETÉS


Az Ajánlatok felbontása

1. Az Ajánlatok felbontása az Ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően azonnal megtörténik (helyszín: Budapest Airport Zrt. Elnöki Tárgyaló /C-307 szoba/, beléptetés: 1185 Budapest l-es Terminál, „B" porta), az Ajánlatkérő képviselőjének, az Ajánlattevők képviselőinek (Ajánlattevőnként legfeljebb 2 fő), az Ajánlatkérő által meghívott személyek és közjegyzőnek a jelenlétében. Az Ajánlatok felbontásáról közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv készül és azt az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére elküldi. Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatok felbontása előtt legalább két nappal a megjelenő képviselők nevét az Ajánlatkérő részére megadni.

2. Az Ajánlatok érvényességének vizsgálatát és az Ajánlatok értékelését az Ajánlatkérő által létrehozott öt főből álló Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság az Ajánlatok esetleges érvénytelenségének megállapítását követően dönt a második fordulóban résztvevő - legfeljebb három - Ajánlattevőről.

3. Az Ajánlatkérő jogosult az Ajánlatok felbontását követően saját hatáskörében kialakított szempontok alapján orvosolhatónak nyilvánított hiányosságokkal kapcsolatosan hiánypótlási felhívást tenni és az abban meghatározott határidővel az Ajánlatkérőt hiánypótlásra felhívni. A hiánypótlásra minden Ajánlattevő esetében azonos feltételekkel és azonos határidővel kerülhet sor.

4. Az Ajánlatkérő a Pályázati Eljárás eredményéről szóló döntéséről annak meghozatalát követően az Ajánlattevőket a Pályázati Ütemezésben meghatározott határidőket figyelembe véve írásban értesíti.

5. Az Ajánlatkérő az Ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja és az Ajánlattevőt a Pályázati Eljárásból kizárhatja, amennyiben

a) az Ajánlattevő nem vagy, hiányosan szolgáltatja a Pályázati Dokumentációban kért információkat, nyilatkozatokat vagy ha a Pályázati Dokumentációnak formai vagy tartalmi szempontból nem mindenben megfelelő Ajánlatot nyújt be, a Pályázati Eljárás során jelen Pályázati Dokumentációban foglalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti;

b) az Ajánlatot nem a Pályázati kiírásban meghatározott határidőben és helyszínen nyújtották be, vagy nem az arra jogosult nyújtotta be;

c) az Ajánlatot nem írják alá cégszerűen, vagy meghatalmazással történő aláírás esetén a meghatalmazást nem csatolják;

d) az Ajánlattevő alternatív, feltételes, vagy részajánlatot ad, illetve az Ajánlat nem kifejezett, nem egyértelmű vagy pontatlan;

e) az Ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a Pályázati Eljárás titkosságát, illetve titoktartási nyilatkozatát megszegte;

f) az Ajánlattevő a meghirdetetett és jóváhagyott konzultációkon túl további személyes megbeszélést kezdeményez, illetve folytat;

g) Az Ajánlattevő a Pályázati Eljárás során az Eljárás tisztaságát sértő cselekményt tanúsít;

h) Az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem, vagy nem megfelelően teljesítette; i) Az Ajánlattevő vagy közreműködője nem felelt meg a biztonsági vizsgálatokon.


6. Az Ajánlatkérő az Ajánlatot alkalmatlanná minősíti és az Ajánlatevőt a Pályázati Eljárásból kizárja, amennyiben nem felel meg a VI. fejezetben meghatározott Alkalmassági Feltételeknek.


7. Az Ajánlatkérő a Pályázati Eljárást eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben

a) a Pályázati Kiírásra nem nyújtottak be érvényes Ajánlatot;

b) a benyújtott Ajánlatok egyike sem felel meg a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek;

c) a sikeres Ajánlatot benyújtó Ajánlattevő nem köt Szolgáltatási Szerződést az Ajánlatkérővel;

d) a Pályázati Eljárás lefolytatása - az eljárás bármely szakaszában - nem áll az érdekében.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a Pályázat eredménytelenné nyilvánítása mellett új Pályázati Eljárás kiírására és új eljárás lefolytatására.


Az első és a második forduló pályázatának bírálati szempontjai


8. Az Ajánlatkérő az első fordulóban beadott Ajánlatotokat az Ajánlattevők által megajánlott Fuvardíjak összehasonlítása alapján értékeli. Az egyértelműség kedvéért az első fordulóban a legjobb Ajánlattevő az lesz, aki a legalacsonyabb Fuvardíjat ajánlja meg.
A második fordulóban beadott Ajánlatokat az Ajánlatkérő az összességében legjobb ajánlat elve alapján értékeli. Az egyértelműség kedvéért a második fordulóban az az Ajánlattevő kerül győztesként kihirdetésre, aki az alábbi szempontok alapján az összességében legjobb Ajánlatot adja az Ajánlatkérő részére.


Értékelési szempont                                Súlyozás


Ajánlott Fuvardíj                                      45%

Szolgáltatási elemek                                 30%
(részletesen a 2. fordulóban kerül rögzítésre és kihirdetésre)

Egy Fuvarra Eső Szolgáltatási Díj                 25% 

9. Az Ajánlatkérő jogosult a második fordulóra vonatkozóan további vagy a 8. pontban meghatározottaktól eltérő bírálati feltételeket megállapítani és arról az Ajánlattevőket értesíteni.

10. Az Ajánlatkérő 2006. július 21. napján a Pályázati Eljárásban a fenti szempontok alapján legjobb Ajánlatot benyújtó személyében nyertest hirdet.

11. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy külön indoklás nélkül elfogadja vagy elutasítsa bármelyik Ajánlatot, semmisnek nyilvánítsa a Pályázati Eljárást, az összes Ajánlatot bármikor visszautasítsa az Ajánlatok elbírálása nélkül, vagy akár a Szolgáltatási Szerződés aláírását megelőzően is elállhasson attól, anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget magára vállalna az érintett Ajánlattevőkkel kapcsolatban, vagy kötelezettséget vállalna arra, hogy tájékoztatja az érintett Ajánlattevőt vagy Ajánlattevőket az Ajánlatkérő ezen eljárásainak okáról.IX. A SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEK


1. A sikeres Ajánlatot benyújtó Ajánlattevő a Pályázati Eljárás lezárását, a nyertes kihirdetését és az Ajánlatkérő arról szóló tájékoztatását követően, hogy a sikeres Ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel Szolgáltatási Szerződést kíván kötni, köteles a Projekt Társaság Ajánlatkérő által jóváhagyott tartalmú alapító dokumentumát a cégbíróságra haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül benyújtani.

2. Amennyiben a sikeresen pályázó Ajánlattevő bármely okból nem köt Szolgáltatási Szerződést az Ajánlatkérővel, az Ajánlatkérő jogosult más Ajánlattevővel Szolgáltatási Szerződést kötni vagy a Pályázati Eljárást eredménytelennek nyilvánítani és a Bánatpénzt megtartani.

3. A jelen Pályázati Dokumentáció kibocsátása és annak Ajánlattevő által történő megvásárlása az Ajánlatkérő számára nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.
Az Ajánlattevő Ajánlatának sikeressé nyilvánítása és az Ajánlattevő értesítése nem hoz létre szerződést a felek között.


X. TITOKTARTÁS


Az Ajánlattevő köteles titokban tartani a Pályázati Eljárásban való részvételének vagy Ajánlata visszavonásának tényét, illetve Ajánlatának tartalmát, valamint a Pályázati Dokumentációban vagy egyéb módon az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni az Ajánlattevő által a Pályázati Dokumentáció átvételekor aláírt és annak elválaszthatatlan részét képező titoktartási nyilatkozat rendelkezései szerint. (6. számú melléklet)


XI. EGYEBEK


1. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az Ajánlattételi Határidő lejárta előtt legkésőbb három munkanappal módosítsa vagy kiegészítse e Pályázati kiírást.

2. Az Ajánlatkérő jelen Pályázati Eljárás során a Pályázati Eljárással kapcsolatos változásokról, változtatásokról, vagy az Ajánlattevőket érintő egyéb információkról az Ajánlattevőket az Ajánlattevők által megadott e-mail címen, faxon értesíteni, az Ajánlatok benyújtását követően az Ajánlattevők által az Ajánlatukban megjelölt értesítési címen értesíti.

3. Az Ajánlatkérő a jelen Pályázati Eljárás során fenntartja magának a jogot, hogy a Pályázati Felhívást bármikor visszavonja. Az Ajánlattevő a Pályázati Felhívás visszavonásával, illetve a Pályázati Kiírás megváltoztatásával kapcsolatosan az Ajánlatkérővel szemben kárigényt nem érvényesíthet. A Pályázati Felhívás visszavonása esetén az Ajánlattevő részére a már megfizetett Pályázati Dokumentáció ellenértéke visszajár.

4. A Pályázat és mellékletei hivatalos nyelve a magyar.

5. Amennyiben e Pályázati kiírásban a „cégszerű aláírás" kifejezést használjuk, azt a magyar polgári és társasági jog szabályai szerint kell értelmezni.

6. Amennyiben az Ajánlattevő nevében a Pályázattal kapcsolatban valamely cselekményt
meghatalmazott végez, a meghatalmazottnak a magyar polgári eljárásjog szabályai szerint közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő dokumentummal kell igazolni képviseleti jogosultságát és annak terjedelmet. A meghatalmazást az Ajánlathoz csatolni kell.

7. Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést az Ajánlatkérőtől az Ajánlata kidolgozásáért.
Az Ajánlat elkészítésével és a Pályázati Eljárásban való részvétellel kapcsolatos költségek az Ajánlat érvényességétől és az Ajánlat sikerességétől illetve sikertelenségétől függetlenül az Ajánlattevőt terhelik. Az Ajánlattevő lemond továbbá minden kártérítési igényéről és jogorvoslatról az Ajánlatkérővel szemben arra az esetre, amennyiben az Ajánlatkérő jelen Pályázati Felhívást visszavonja vagy a Pályázati Eljárást eredménytelennek, érvénytelennek, az Ajánlatot alkalmatlannak minősíti.

8. Az Ajánlattevőnek meg kell bizonyosodnia a Pályázati Dokumentációban kapott, valamint az Ajánlatkérő által szolgáltatott minden információ pontosságáról. Ha az Ajánlattevő hanyagsága, vagy mulasztása folytán nem szerez be megbízható információkat a helyszínen, akkor az Ajánlattevőnek kell viselnie e mulasztás miatt felmerülő kockázatokat, kötelezettségeket illetőleg felelősséget.

9. A felek az e Pályázati kiírásból eredő vitás kérdéseket jogi fórumokon kívül igyekeznek rendezni. A felek által lefolytatott egyeztetés sikertelensége esetén az Ajánlatkérő székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el kizárólagos illetékességgel a jogvitában, és a felek kifejezetten alávetik magukat e bíróság illetékességének.

Budapest, 2006. május Budapest Airport Zrt.


A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MELLEKLETEINEK LISTÁJA


2. SZÁMÚ MELLÉKLET: A SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A FUVARDÍJ MEGADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ÉS A ZÓNATÉRKÉP

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A SZOLGÁLTATÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁT BEMUTATÓ TÉRKÉPVÁZLATOK

5. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ AJÁNLATI FORMANYOMTATVÁNY

6. SZÁMÚ MELLÉKLET: TITOKVÉDELMI NYILATKOZAT


AZ AJÁNLAT MELLEKLETEINEK LISTÁJA


7. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS FELTÉTELEINEK BEFOGADÁSÁRÓL

8. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT A SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK ELFOGADÁSA

9. sz. Melléklet: A KONZORCIUMI AJÁNLATTEVŐ
EGYETEMLEGESKÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ NYILATKOZATA


10. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZATOK TARTOZÁSRÓL ÉS AZ AJÁNLATTEVŐVEL SZEMBENI ELJÁRÁSOKRÓL

11. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉGRŐL

12. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT A SZAKHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK
TELJESÍTÉSÉRŐL


13. SZÁMÚ MELLÉKLET NYILATKOZAT A BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ELFOGADÁSÁRÓL1. SZÁMÚ MELLÉKLET


A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN HASZNÁLT ELNEVEZÉSEK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEI


Ajánlat: jelenti a jelen Pályázati Eljárás során az Ajánlatkérő Pályázati felhívására az Ajánlattevő által benyújtott pályázatot.

Ajánlatkérő: jelenti a Budapest Airportot.

Ajánlattevő: jelent bármely a jelen Pályázati Eljárásban az Ajánlatkérő felhívására Ajánlatot benyújtót, illetve azok összességét.

Ajánlattevő Társaságai: jelenti a konzorciumban Ajánlatot tevők társaságait vagy ezen társaságok bármelyikét.

Alkalmassági Követelmények: jelenti az Ajánlattevő által kötelezően teljesítendő minimum követelményeket vagy a követelmények bármelyikét, amely hiányában az Ajánlat elbírálásra alkalmatlan és az Ajánlattevő a Pályázati Eljárásban nem vehet részt. Az Alkalmassági Követelmények meghatározására a Pályázati Dokumentáció VI. fejezetében került sor.

Bizalmas Információ: minden olyan tény, adat, információ, dokumentum, mely az Ajánlattevő tudomására jelen Pályázati Eljárás során, a Pályázati Eljárással összefüggésben jutott és annak titokban tartásához az Ajánlatkérőnek méltányolható érdeke fűződik.

Biztonsági Szabályok: jelent bármely, az Ajánlatkérő biztonsági rendszerének működésével kapcsolatos szabályzatot.

Budapest Aiport vagy Megrendelő: jelenti jelen Pályázat kiíróját, azaz az Ajánlatkérőt.

Diszpécserpult: jelenti a Repülőtér Termináljain a Szolgáltató által kialakított és üzemeltetett, a Szolgáltatást igénybe vevő Utasok tájékoztatására, a Szolgáltatással kapcsolatos megrendelés adminisztrálására, illetve a Gépjármű Puffer Parkolókból történő megrendelésére szolgáló létesítmény.

Diszpécser Szolgáltatás: a Diszpécserpult kezelőszemélyzete által az 1. számú Mellékletben meghatározott Szolgáltatási Követelmények alapján nyújtott tájékoztatás, megrendelésadminisztráció és Gépjármű-rendelésre vonatkozó szolgáltatás.

Egy Fuvar: jelenti a Budapest Aiport Területéről induló és az Utazási Célhoz érkező alkalmi, nem rendelt számszerűen egy személyszállítást.

Egy Fuvarra Eső Szolgáltatási Díj jelentése az V. fejezet 2. pontjában került meghatározásra.

Fővárosi Önkormányzat jelenti Budapest Főváros Önkormányzatát (1052 Budapest, Városház u. 9-1 L).

Fuvardíj jelentése a 3. számú Mellékletben kerül meghatározásra.

Gépjármű a Gépjárműpark bármely járműve.

Gépjárműpark a Budapest Airport által a Szolgáltató részére előírt számú gépjárművek összessége, illetve a Szolgáltatás nyújtásához szükséges járművek.

Harmadik Személy minden szerv, Személy, aki nem Ajánlattevő, vagy Ajánlatkérő és nem ezek tulajdonosa, vagy ezek Kapcsolt Vállalkozása.

Kapcsolt Vállalkozások egy meghatározott jogalany vonatkozásában azt a jogalanyt jelenti, amely közvetlenül, illetve egy vagy több közvetítőn keresztül közvetve irányítja a meghatározott jogalanyt, vagy ezen jogalany által irányított, illetve azzal közös irányítás alatt áll.

A jelen meghatározás alkalmazásában az irányítás kifejezés azt jelenti, hogy egy jogalany (i) egy másik jogalanyban a szavazatot biztosító részvények többségével vagy a szavazatok több, mint 50%-ával rendelkezik, vagy (ii) jogosult egy másik jogalany vezető tisztségviselőinek kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására, vagy (iii) joga van valamely más jogalany döntéseinek meghatározó befolyásolására, vagy (iv) ténylegesen képes meghatározóan befolyásolni valamely más jogalany döntéseit.

Kizárólagos Jog jelenti azt a jogot, mely alapján a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján Személytaxi Szolgáltatást lát el.

Pályázati Eljárás jelenti a jelen, a Szolgáltatási Szerződés megkötésére jogosult Szolgáltató, mint sikeres Ajánlattevő kiválasztására a Budapest Airport, mint Ajánlatkérő által kiírt eljárást.

Pályázati Dokumentáció jelenti az Ajánlatkérő által az Ajánlattevők részére a Pályázati Eljárással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátott összes dokumentumot és mellékleteket.

Projekt Társaság jelenti a Szolgáltatási Szerződés teljesítésére a Szolgáltató által létrehozott gazdasági társaságot.

Puffer Parkolók a Budapest Airport TI, T2A, T2B termináljain a Szolgáltató kizárólagos használatára kialakított parkolók, illetve ezek parkolók bármelyikét.

Repülőtér jelenti a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőteret és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményeket és területeket.

Személytaxi Szolgáltatás jelenti a Szolgáltató által a Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott személyszállítási szolgáltatást, Diszpécser Szolgáltatást és egyéb, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges járulékos szolgáltatásokat. A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltatás nem terjed ki az előre rendelt személytaxikkal végzett szolgáltatásra vagy a Repülőtérre érkező utast szállító személytaxi szolgáltatásra.

Szolgáltató jelenti a Pályázati Eljárásban győztes Ajánlattevőt, akivel a Budapest Airport Szolgáltatási Szerződést köt.

Szolgáltatás Kezdő Időpontja 2006. augusztus 15.

Szolgáltatási Követelmények jelenti az Ajánlatkérő által meghatározott és a 2. sz. Mellékletben rögzített, a Szolgáltatás nyújtásának színvonalát meghatározó minőségi és mennyiségi elvárásokat.

Taxiállomás jelenti a Rendeletben és a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott feltételek alapján a Területen létrejövő, a Szolgáltató részére várakozási és Utas felvételi célt szolgáló területet.

Taxi rendelet jelenti a Fővárosi Közgyűlés által kiadott, a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatáról és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18) számú rendeletet.

Tárgyi Eszközök minden a Szolgáltató által a jelen Szerződés teljesítéséhez igénybevett tárgyi eszköz.

Terület jelenti a Budapest Airport kizárólagos vagyonkezelésében álló, a Személytaxi Szolgáltatással érintett területet.

Terminál jelenti a Területen található TI, T2A és T2B terminálokat.

Utasok a Budapest Airport Szolgáltatási Szerződésen kívül nyújtott szolgáltatásának és/vagy a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatásának igénybevevője.

Utazási Cél az Utas által megjelölt személyszállítás végső helye.

Üzemeltetési Szerződés jelenti a Budapest Airport és a Taxiállomás Kht. között 2006. május 22. napján létrejött üzemeltetési szerződést.


2. SZÁMÚ MELLEKLET

A SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK


I. A Személytaxi Szolgáltatás leírása


A Személytaxi Szolgáltatást nyújtó vállalkozó, mint Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés alapján a Budapest Airport Utasai részére személyszállítást nyújt és ahhoz kapcsolódóan egyéb, kiegészítő szolgáltatásokat végez.

A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben biztosított Kizárólagos jog alapján jogosult arra, hogy a Budapest Aiport által létesített Puffer Parkolókban és a Repülőtér erre a célra létesített Taxiállomásain Gépjárművet tartson készenlétben a Személytaxi Szolgáltatást igénybevevő Utasok számára.

A Szolgáltató továbbá jogosult és köteles arra, hogy a Személytaxi Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Terminálokon és a kapcsolódó közúti előtereken Diszpécserpultot tartson fenn és üzemeltessen a Szolgáltatási Szerződésben részletesen és az alábbiakban általánosan meghatározott feltételek alapján.

A Személytaxi Szolgáltatást igénybevevő Utas a Diszpécserpultnál jogosult a Szeinélytaxi Szolgáltatás megrendelésére. A Diszpécserpult kezelőszemélyzete az Utas által meghatározott igények alapján a Taxiállomáson, illetve a Puffer Parkolókban várakozó Gépjárművet rendel az Utas kérésére, mely az Utast az általa megjelölt Utazási Célhoz szállítja.

A Szolgáltatási Szerződés időbeli hatálya: 4 év, mely további egy évvel a Budapest Airport egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítható;


A Szolgáltató által viselendő költségek és díjak:

i. Diszpécserpult kiépítési költsége, bérleti díja és üzemeltetési díja;

A bérelt diszpécser pultok mérete és nettó bérleti díja (üzemeltetési
díj nélkül) a következő:

o TI: 5,78 m2,    80 EUR/m2/hó
o T2A: 7,57 m2, 120 EUR/m2/hó
o T2B: 4,51 m2, 120 EUR Ft/m2/hó


A diszpécser pultok üzemeltetési díja mindhárom terminálon a Bérleti Szerződésben meghatározott átalánydíj számítás alapján kerül meghatározásra

ii. A Puffer Parkolók és a Diszpécserpult használatával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek;

iii. Egy Fuvarra Eső Szolgáltatási Díj havi összesítés alapján, mely összege az 1. számú Mellékletben kerül meghatározásra.

A Projekt Társaság tevékenységi körébe kizárólag személytaxi szolgáltatás tartozhat, egyéb, kiegészítő szolgáltatásokvégzése (szállásfoglalás, programszervezés, jegyértékesítés stb.) semmilyen formában nem engedélyezett.

50.000.000,- Ft összegű óvadék vagy azzal egyenértékű üzemeltetési bankgarancia Budapest Airport részére történő nyújtása.

Amennyiben a Szolgáltató a Gépjárműpark valamennyi, vagy egyes járművein a saját lógója, illetve a Budapest Airport Lógója mellett ingyenes vagy visszterhes szerződéssel más gazdasági társaságot népszerűsít, a Felek ezen reklám szerződés megkötését és hatályba lépését a Budapest Airport előzetes írásbeli jóváhagyásához kötik. A Budapest Aiport a továbbiakban jogosult a Szolgáltatót a reklám szerződés alapján megillető, éves bruttó reklámbevétel 25 %-ra.

Ezen rendelkezések a már meglévő reklám szerződéseket akként érinti, hogy a Budapest
Airport a reklámbevétel 25%-ra a Szolgáltatás Kezdő Időpontját követően jogosult.


Tovább>