Ha november: kötelező felelősségbiztosítás!

2008.10.29.

DAS
Ha november, akkor kötelező felelősségbiztosítás - évente egyszer ekkor nyílik lehetőségünk ugyanis biztosítótársaságot váltani. A jelenlegi szabályok szerint a biztosítóknak október 30.-ig kell nyilvánosságra hozniuk a következő évre vonatkozó díjszabásaikat. Ezek ismeretében novemberben minden gépjármű üzembentartó szabadon dönthet arról, hogy marad-e jelenlegi biztosítójánál, vagy meglévő biztosítását felmondva januártól más biztosítót választ.

A kormányrendelet

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának kérdését a 190/2004. (VI. 8.) kormányrendelet szabályozza. Eszerint minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles egy biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani. Gépjármű a Magyar Köztársaság területén kizárólag e fenti két feltétel fennállása esetén üzemeltethető. Ez a kötelezettség mindenkit terhel, gépjárműve forgalomba helyezésétől annak forgalomból való kivonásáig.

Miért van rá szükség?

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, illetve azoknak a megalapozatlan kártérítési igényeknek az elhárítására, amelyeket a biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetésével okozott kár miatt támasztanak. A felelősségbiztosítási szerződés alapján ugyanis a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben térítse meg helyette azt a kárt a károsultnak, amelyért jogszabály szerint felelős.
Ha egy üzembentartó már kötött kötelező felelősségbiztosítást egy biztosítóval, ugyanarra a biztosítási időszakra másik kötelező felelősségbiztosítás érvényesen nem köthető.
A biztosítási időszak a naptári év, és általában határozatlan időre szól, a biztosítási díjat minden esetben előre kell fizetni. A díjfizetésnél az évesnél rövidebb (például egy vagy több havi, negyedéves, féléves) díjfizetési gyakoriságban is megállapodhatunk.

A bonus és malus

A díjakat a biztosító társaságok a bonus-malus rendszer figyelembevételével alakítják ki. Kiemelendő, hogy az érintett szerződés vonatkozásában a bonus-malus rendszerrel járó előnyök és hátrányok a szerződő üzemben tartó személyéhez fűződnek, függetlenül attól, hogy az üzemben tartó gépjárművét ki vezette. Ha valaki adott esetben több gépjármű üzembentartója egyszerre, akkor a már megszerzett bonus fokozat a később biztosított gépjárműre alap esetben nem vihető át, ugyanis az is az alap A00 osztályba kap besorolást. Ha a korábban kötött szerződés - tulajdonosváltozás vagy a gépjármű végleges forgalomból való kivonása következtében - egy éven belül megszűnik, az abban szerzett bonus fokozat az üzembentartó írásbeli kérelme alapján átvihető az új szerződésbe. E módosítás alapfeltétele azonban, hogy a fent említett időszak alatt - tehát az új szerződés megkötése és a régi megszűnése között eltelt időszakban - ne következzen be káresemény. Az új szerződésre áthozott bonus fokozat a régi szerződés megszűnése napjától érvényes. Az okozott károktól függően a bonus-malus fokozat mindig évfordulóval, vagyis a következő év január 1-jével változik.
Ez a szabályrendszer tehát azt jelenti, hogy a meghatározott biztosító társaság díjszabási rendszerétől függően az üzembentartó kármentes vezetésért engedményre (bonus) jogosult, illetve az okozott és a biztosító teljesítési kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodóan pótdíj (malus) fizetésére köteles.

Kötelesek vagyunk igazolni, hogy van felelősségbiztosításunk

Az üzembentartó a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének és díjfizetéssel történő folyamatos fennállásának igazolására köteles.Ezt az adott időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevénye, vagyis a csekk feladóvevénye, vagy a biztosító által kiadott bizonylat tanúsítja - a gépjármű vezetője köteles magánál tartani ezek valamelyikét. Ha a jármű vezetője egy közúti ellenőrzés során nem tudja felmutatni ezek egyikét, a rendőrség szabálysértési eljárást indít a vezetővel szemben.
Abban az esetben is rendelkeznie kell valamilyen igazolással, ha Ön a biztosítójával úgy állapodott meg, hogy éves díjfizetési kötelezettségét csoportos beszedési megbízás útján teljesíti (a biztosító erről a fizetési módról egyébként köteles kiadni egy igazolást).

Amennyiben a díjszabásra vonatkozó rendelkezésünkre álló információk alapján a váltás mellett döntünk, akkor a biztosítási év végére (utolsó napjára), azt legalább 30 nappal megelőzően a szerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatjuk - azaz gyakorlatilag már novemberben fel kell mondjuk az eddigi szerződésünket december 31-i dátummal. A felmondást célszerű ajánlva vagy tértivevényesen feladni, mert ezzel igazolható az időben történt feladás ténye. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosítók a faxon küldött felmondást nem minden esetben fogadják el. A felmondás a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha az a biztosítóhoz határidőben megérkezik. Ha a biztosított nem él a felmondási jogával, a szerződés a biztosító által közzétett módosítás szerint marad hatályban.

A felmondással egy időben foglalkoznunk kell az új szerződés megkötésének gondolatával is: december 31-ig mindenképpen kössük meg az új felelősségbiztosítási szerződést, hiszen eddig az időpontig lehet biztosító társaságot váltani - ez után már nem lesz rá lehetőségünk.

2007. július 1-je óta az új biztosító kéri be - harminc napon belül - a kárelőzményi igazolásokat. Amennyiben az ügyfél nem adná meg a régi biztosítójának nevét, illetve kötvénye számát, akkor automatikusan a legkedvezőtlenebb bonus-malus besorolásba kerül.

Fontos, hogy döntése előtt minden esetben körültekintően tájékozódjon.