Befújta a szél, a készülő kormányrendeletet

2014.10.17.

A Kormány …/2014. (….) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról
 
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában, valamint a 26. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
 
Általános rendelkezések
 
1. §
 
A rendelet hatálya
a) a személytaxi-szolgáltatást és a személygépkocsis személyszállító  szolgáltatást
(a továbbiakban együtt: személyszállító szolgáltatás) folytató vállalkozásra,
b) a személyszállító szolgáltatást nyújtó jármű vezetőjére,
c) a személyszállító szolgáltatást igénybe vevőre (a továbbiakban: utas),                                                                                                    
d) a diszpécserszolgálatot működtető vállalkozásra
terjed ki.

2. §
 
E rendelet alkalmazásában:

1. diszpécserszolgálat: a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás keretében végzett közvetítő és szervező szolgálat;

2. önálló diszpécserszolgálat: kizárólag az olyan vállalkozás, amely más személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás részére személyszállítási feladatot közvetít közvetlenül vagy számítástechnikai alkalmazások közbeiktatásával, és ez a tevékenysége szerepel az alapító okiratban;

3. nem önálló diszpécserszolgálat: a 2. pontba nem tartozó diszpécserszolgálat;

4. szakmai irányító: az a személy, aki a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként vagy a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyként, vagy személyszállító szolgáltatást folytató egyéni vállalkozóként, egyéni cégként a vállalkozás személyszállító szolgáltatási tevékenységének a szakmai irányítását ténylegesen és folyamatosan ellátja;

5. személygépkocsis személyszállító szolgáltatás: a szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatási tevékenységhez, rendezvény szervezéséhez, autóbusszal végzett utas-szállítási tevékenységhez, vagy vasúti, vízi, légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, viteldíjjelző készülékkel el nem látott, a gépkocsivezetőn kívül legalább négy és legfeljebb nyolc fő utazására alkalmas személygépkocsival – az utas vagy megbízottja által adott előzetes megrendelés alapján – díj ellenében végzett közúti személyszállítás;

6. személytaxi-szolgáltatás: a viteldíjjelző készülékkel ellátott, a gépkocsivezetőn kívül legalább négy és legfeljebb hat fő utazására alkalmas személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállítás;

7. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás;

8. vizsgaigazolás: személytaxis személyszállító szolgáltatói és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga sikeres elvégzését tanúsító – a gépjárművezető részére a hatóság által kiadott – igazolás.

II. Fejezet
 
A személyszállító szolgáltatás engedélyezése
 
1. A szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések

3. §

(1) Személyszállító szolgáltatás a szolgáltatás végzésére jogosító hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) birtokában végezhető.

(2) A személytaxi-szolgáltatást sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival szabad végezni.

(3) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatást fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával és regisztrációs matricával ellátott személygépkocsival szabad végezni.

(4) Tevékenységi engedély annak a vállalkozásnak adható, amely megfelel a tevékenység végzéséhez e rendeletben megállapított – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja a tevékenységét végezni, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, akkor a helyi (fővárosi) önkormányzat rendeletében meghatározott – feltételeknek megfelel.

(5) A tevékenységi engedélyt – kérelemre – a vállalkozás székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki. A közlekedési hatóság – a tevékenységi engedélyen kívül – a vállalkozás által személyszállítási szolgáltatás végzése céljából üzemben tartott személygépkocsikra (személygépkocsinként) engedélykivonatot is kiállít.

(6) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meg kell határozni azt a területet (a továbbiakban: működési terület), ahol a vállalkozás a személyszállítási szolgáltatást végezheti. A működési terület lehet a közlekedési hatóság illetékességi körébe tartozó
a) főváros területe,
b) megye egész területe,
c) megye területe, az engedélyben megjelölt települések területének a kivételével,
d) megyei jogú város területe, vagy
e) meghatározott település, települések területe.

(7) Ha a vállalkozás működési területe a megye egész területére szól, a közlekedési hatóság – a vállalkozás kérelemére – a vállalkozás egyes személygépkocsijainak a működési területét azok engedélykivonatában meghatározhatja a (6) bekezdés c), d) vagy e) pontjában megjelölt kisebb területre.

 (8) A személytaxi-szolgáltatást végző személygépkocsi az engedélykivonatában meghatározott működési területet kizárólag a működési területén felvett utassal lépheti át. Működési területen kívül utast nem vehet fel; az általa működési területén kívülre szállított utast azonban a működési területén lévő bármely helyre visszaviheti.

(9) Ha a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) közigazgatási területén – rendeletében – meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, a tevékenységi engedély e területre csak abban az esetben adható ki, ha a helyi önkormányzat (vagy az általa megbízott közlekedés-szervező) igazolja, hogy a vállalkozás megfelel a helyi önkormányzat rendeletében kikötött feltételeknek is.

(10) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési terület a vállalkozás kérelmére több megye területére is kiterjedhet, vagy utólag kiterjeszthető. A kiterjedés vagy kiterjesztés iránti kérelmet – ha olyan területre (is) vonatkozik, amelyre a helyi (fővárosi) önkormányzat feltételeket határozott meg, az önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolásával együtt – a tevékenységi engedélyt kiállító közlekedési hatósághoz kell benyújtani. A tevékenységi engedélyt kiadó közlekedési hatóság – a kiterjedés vagy kiterjesztés szerint illetékes közlekedési hatóság, mint szakhatóság hozzájárulása esetén – a vállalkozás működési területét ennek figyelembe vételével határozza meg vagy a vállalkozás tevékenységi engedélyében maghatározott működési területet ennek figyelembe vételével kiegészíti. Arra a területre, melyen a vállalkozás az e rendeletben foglaltaknak és – ha a területre a helyi önkormányzat rendeletet adott ki – az önkormányzati rendeletben foglaltaknak is megfelel, a kiterjesztés szerint illetékes közlekedési hatóság, mint szakhatóság a hozzájárulás megadását nem tagadhatja meg.

(11) Ha a vállalkozás a működési területének valamely részén már nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a tevékenységi engedélyt kiadó közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyben és az engedélykivonatban meghatározott működési területet módosítja.

(12) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedély alapján e szolgáltatás az ország egész területén végezhető.


4. §

(1) A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt – erre irányuló kérelemre – annak a vállalkozásnak adja ki, amely igazolja  
a) a vezetőjének és szakmai irányítójának személyes megbízhatóságát,
b) a szakmai irányítójának szakmai alkalmasságát,
c) megfelelő pénzügyi teljesítőképességét, és
d) amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a közlekedési hatóság – közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabály alapján – személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített, és ezt igazolólappal tanúsítja,

továbbá – ha a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését – a kérelemhez csatolja a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetes igazolását e feltételek teljesüléséről.

(2) A vállalkozásnak a tevékenységi engedély megszerzéséhez – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – rendelkeznie kell:
a) olyan saját vagy bérelt személygépkocsival, amelyet a közlekedési hatóság a 9. §-ban foglaltak szerint elvégzett műszaki alkalmassági vizsgálaton a személyszállító szolgáltatás végzésére alkalmasnak talált;
b) olyan gépkocsivezetővel,
ba) akinek legalább kettő éve ”B” kategóriára érvényesített vezetői engedélye és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítése van,
bb) aki az e rendeletben előírt vizsgakötelezettségének eleget tett, valamint
bc) aki betöltötte a huszonegyedik életévét.


2. Személyes megbízhatóság

 5. §

A személyes megbízhatóság követelményének a vállalkozás vezetője és szakmai irányítója abban az esetben nem felel meg, ha
a) korábban olyan vállalkozás szakmai irányítója volt, amelynél a járművezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre, valamint az önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás használatára vonatkozó rendelkezéseket megsértették, és ezért a tevékenységet engedélyező hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét felfüggesztette, a felfüggesztés időtartama alatt;
b) korábban egyéni vállalkozó volt és a személyszállító szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói tevékenységének a folytatását a hatóság megtiltotta, a megtiltásáról hozott határozat végrehajthatóvá válásától számított egy évig, vagy ha a határozatban foglalt időtartam ennél hosszabb, akkor addig az időtartamig;
c) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelyet a cégbíróság hivatalból törölt, a jogerős törléstől számított egy évig;
d) korábban szakmai irányító volt olyan személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál, amelynek a tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság visszavonta, a visszavonástól számított egy évig;
e) az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző három éven belül jogerősen elmarasztalták a rendelet által meghatározott tevékenység engedély nélküli végzése miatt;
f) a szakmai érdekképviseletek, a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) megállapítása szerint a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat - ideértve a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatát a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) visszavonta, a visszavonástól számított egy évig,
g) büntetett előéletű.

3. Szakmai alkalmasság

 6. §
 
(1) A szakmai irányítónak – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – személytaxis vállalkozói képesítéssel vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel kell rendelkeznie. A képesítés megszerzéséhez a szakmai irányítónak az 1. melléklet szerinti szaktanfolyamon kell részt vennie, és eredményes vizsgát kell tennie. A képesítés megszerzéséhez szükséges vizsgát a Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezi. A szakmai irányító a képesítés megszerzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott személytaxis vállalkozói vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvánnyal igazolhatja.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésében meghatározott vizsgabizonyítvány megszerzése alól hat hónapos haladékot kaphat az a szakmai irányító, aki – a kérelem benyújtását megelőzően – tíz évnél nem régebben legalább öt évig szakmai irányító beosztásban dolgozott személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásnál. A közlekedési hatóság felmentést adhat a vizsgakötelezettség alól annak a személynek is, aki a 2. mellékletben meghatározott felsőfokú képesítésről kiállított okirattal rendelkezik.

    (3) A szakmai irányító személyében bekövetkezett változást a vállalkozásnak a közlekedési hatóság részére tizenöt napon belül be kell jelentenie. Amennyiben az új szakmai irányító az (1) bekezdés szerinti szakmai alkalmasság követelménynek nem felel meg, kérelemre a közlekedési hatóság hat hónapos időtartamra felmentést ad a szakmai alkalmasság követelményének a teljesítése alól.

(4) A vállalkozás szakmai irányítója legfeljebb három vállalkozásnál töltheti be egyidejűleg ezt a feladatkört.

4. Pénzügyi teljesítőképesség

7. §
 
(1) A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás
a) a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – köztartozásmentes adózónak minősül, és
aa) ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
b) rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal.

(2) A vagyoni biztosíték mértéke a vállalkozás tevékenységi engedélyében szereplő, személytaxi-szolgáltatást, illetve személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző, minden egyes személygépkocsi után az azzal szállítható utasonként ötvenezer forint összegű,
a) elkülönített számlán kezelt vagyoni biztosíték, vagy  
b) biztosító által nyújtott felelősségbiztosítás.

(3) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett és kizárólag a közlekedési hatóság jóváhagyásával, a vállalkozás által a személyszállító szolgáltatással összefüggésben az utasoknak, valamint a személyszállító szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálatnak okozott – és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(4) Ha a vállalkozás által működtetett személygépkocsik számában
a) csökkenés következik be, akkor a (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mértéke arányosan csökkenthető,
b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan fel kell emelni.


5. A személygépkocsival szemben támasztott követelmények

 8. §
 
(1) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsit fel kell szerelni a 3. melléklet 2. pontjában felsoroltakkal.

(2) A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsinak saját célra történő használata esetében az igénybevétel lehetőségének jelzésére szolgáló fényjelző berendezést (taxi szabadjelző) le kell venni, vagy le kell takarni.


6. Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata

9. §

(1) Azt a személygépkocsit, amellyel a vállalkozás a személyszállító szolgáltatást végezni kívánja, a tevékenységi engedély iránt benyújtott kérelem elbírálását megelőzően műszaki alkalmassági vizsgálatra kell a közlekedési hatóságnál bemutatni.

(2) A műszaki alkalmassági vizsgálat megkezdésekor személytaxi-szolgáltatáshoz alkalmazni kívánt személygépkocsi esetében be kell mutatni a viteldíjjelző készülék hitelesítésének igazolását.

(3) A közlekedési hatóság az általa kiadott igazolólappal igazolja a személygépkocsinak személytaxi-szolgáltatásra, továbbá személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra való alkalmasságát. A személygépkocsi abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott üzemeltetési és műszaki feltételeknek, valamint az e rendelet 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel.

(4) A személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi időszakos vizsgálatára a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletnek az időszakos vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálni kell a 3. mellékletében meghatározott feltételeknek a meglétét is.

(5) Ha a műszaki alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a személygépkocsira vonatkozóan a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben a személytaxira vagy a közforgalmú személyszállításra használt járműre meghatározott műszaki érvényességi idő még nem járt le, akkor a közlekedési hatóság csak a (2) bekezdésben és a 3. mellékletben meghatározott feltételek meglétét vizsgálja. Ennek eredménye alapján állapítja meg a következő műszaki alkalmassági vizsgálat határidejét és ezt tünteti fel az igazoló lapon.

(6) A 11. § (3) bekezdés szerinti engedélykivonatban megjelölt személygépkocsi üzemképtelenné válása esetén – átmeneti időre, de legfeljebb 30 napra – a szolgáltatás zavartalan folytatása érdekében a vállalkozás engedélykivonattal nem rendelkező, személygépkocsival is végezheti a tevékenységét; ennek a személygépkocsinak meg kell felelnie az (1)-(5) bekezdésben foglalt feltételeknek. A vállalkozás köteles a közlekedési hatóságnak az engedélykivonattal nem rendelkező személygépkocsi átmeneti használatát a használat megkezdését megelőzően – megjelölve az üzemképtelenné vált személygépkocsi rendszámát is – írásban bejelenteni.  A jármű vezetője az üzemképtelenné vált jármű engedély kivonatát és a közlekedési hatóság által küldött – a bejelentés tudomásul vételét tanúsító – igazolást a szolgáltatás nyújtásakor köteles magánál tartani.


7. Képzés és vizsga

10. §
                  
                   (1) A személytaxi-szolgáltatást nyújtó jármű vezetőjének személytaxis személyszállító, a személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó jármű vezetőjének személygépkocsis személyszállító alapképesítési szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Nem kell alapképesítés szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát tennie annak, aki
a) az e rendeletben meghatározott, az adott területre érvényes alapképesítéssel rendelkezik, vagy
b) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet) 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjában foglalt vizsgakötelezettséget teljesítette, és erről igazolása van.

(2) A vizsgát a Nemzeti Közlekedési Hatóság szervezi. A vizsgáztatást a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt – a 4. melléklet szerinti szakmai képesítéssel rendelkező, a vizsgajegyzőkönyvben megnevezett, és a szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő – vizsgabiztosok végzik.

(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóság a vizsga sikeres teljesítése után
a) személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsga helye szerint a főváros vagy az adott megye területére,
b) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsga esetén az ország egész területére
a vizsga napjától számított öt évig érvényes vizsgaigazolást (a képesítés megszerzését igazoló okmányt) ad ki.

(4) Továbbképzési szaktanfolyami képesítést kell megszereznie annak a járművezetőnek, akinek az (1) bekezdésben meghatározott alapképesítése érvényességi időtartama lejárt, továbbá azoknak, akik az (1) bekezdés szerint alapképesítés megszerzésére nem kötelezettek.

(5) A továbbképzési szaktanfolyami képesítés megszerzéséhez a járművezetőnek szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Az ez alapján kiállított vizsgaigazolás (a képesítés megszerzését igazoló okmány) öt évig érvényes. Ezt követően a járművezetőnek ötévente továbbképzésen kell részt vennie, és vizsgát kell tennie.

(6) A járművezetőnek mind személytaxis személyszállító, mind személygépkocsis személyszállítói képesítéshez
a) alapképzésnél elméleti és gyakorlati vizsgát,
b) továbbképzésnél elméleti vizsgát kell tennie.

(7) A gyakorlati vezetési vizsga megyei jogú városban és a fővárosban tehető.

(8) A szaktanfolyamok és vizsgák tantárgyait, valamint az oktatás és vizsgáztatás módját és egyéb feltételeit az 5. melléklet tartalmazza.


III. Fejezet

A tevékenységi engedélyre vonatkozó rendelkezések

8. A tevékenységi engedély

11. §

(1) A tevékenységi engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozik. Mindkét tevékenységre külön-külön kell a tevékenységi engedélyt kiadni. A tevékenységi engedély ötéves időtartamra adható ki.

(2) A tevékenységi engedélyben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenően – fel kell tüntetni
a) az engedély egyedi sorszámát,
b) az engedélyezett szolgáltatás megnevezését,
c) a vállalkozás nevét, székhelyét (telephelyét),
d) a szakmai irányító nevét,
e) az üzemeltetett személygépkocsik darabszámát,
f) személytaxi-szolgáltatásnál az engedélyezett működési területet.

(3) A tevékenységi engedélyt egy eredeti példányban és annyi rendszámra szóló engedélykivonattal kell kiadni, ahány személygépkocsi üzemeltetésére jogosult a vállalkozás. Az engedélykivonat a következőket tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye (telephelye),
b) az engedélykivonat sorszáma,
c) az engedélyezett szolgáltatás megnevezése,
d) a személygépkocsi rendszáma,
e) személytaxi-szolgáltatásnál az adott személygépkocsi engedélyezett működési területe,
f) a tevékenységi engedély egyedi sorszáma.

(4) A tevékenységi engedélyt a vállalkozás a székhelyén köteles őrizni. Az engedélykivonatot a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan a járművön kell tartani. A tevékenységi engedélyt és az engedélykivonatot az ellenőrzésre jogosult személy részére fel kell mutatni.

(5) A vállalkozás által használt személygépkocsi cseréje esetén a személygépkocsira vonatkozó engedélykivonatot is cserélni kell.  


9. Adatváltozás bejelentése
 
12. §

(1) A vállalkozás tizenöt napon belül köteles a tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatósághoz bejelenteni. A közlekedési hatóság
a) a tevékenységi engedély adatait módosítja és – szükség esetén – új engedélykivonatot állít ki, vagy
b) a korábbi tevékenységi engedély bevonásával egyidejűleg új tevékenységi engedélyt és engedélykivonatot ad ki.

(2) A vállalkozás tizenöt napon belül a tevékenységi engedélyt és annak kivonatait köteles
a) a tevékenység megszűnése esetén a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni,
b) a tevékenység szüneteltetése esetén – annak időtartamára, legfeljebb öt évre – a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság a bejelentés tényét írásban rögzíti, és az ügyfél kérelmére erről igazolást ad ki.


10. A személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések

13. §

(1)    Személytaxi-szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni csak a személygépkocsi engedélyébe bejegyzett működési területre érvényes személytaxi-vezetői igazolvánnyal, személygépkocsis személyszállítói szolgáltatást nyújtó személygépkocsit vezetni csak személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvánnyal szabad. A személytaxi-vezetői igazolványt és a személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolványt (a továbbiakban együtt: személyszállító vezetői igazolvány) a személygépkocsi vezetője köteles a szolgáltatás nyújtása során magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására bemutatni.

(2) A személyszállító vezetői igazolványt a tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozásnak – a személygépkocsi vezetésére képesített természetes személy személyazonosító adatait tartalmazó kérelmére – a vállalkozás székhelye szerinti közlekedési hatóság adja ki. A kérelemhez mellékelni kell a 10. § (3) vagy (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolást, valamint az elsősegély-nyújtási vizsgaigazolást.

(3) A személyszállító vezetői igazolványt a közlekedési hatóság a 10. § (3) és (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolásnak az érvényességi idejére, de legfeljebb öt évre adja ki.

(4) A kérelmet a közlekedési hatóság elutasítja, ha a gépkocsivezető
a) a 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak nem felel meg,
b) nem felel meg a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott egészségügyi feltételeknek,
c) korábban kiadott vezetői engedélyét visszavonták, a visszavonás időtartama alatt, vagy
d) szakmai irányítója volt olyan vállalkozásnak, amelynek a tevékenységi engedélyét visszavonták, a visszavonás időtartama alatt.
    
(5) A személyszállító vezetői igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány sorszámát,
b) a gépkocsivezető természetes személyazonosító adatait,
c) a 10. § (3) bekezdése szerinti vizsgaigazolás számát és kiállításának dátumát,
d) annak a vállalkozásnak a megnevezését, amelynek a járművét a gépkocsivezető vezetni jogosult,
e) a gépkocsivezető arcképmását,
f) személytaxi-vezetői igazolvány esetén az igazolvány területi hatályát is.

(6) A közlekedési hatóságnál tizenöt napon belül be kell jelentenie
a) a járművezetőnek az (5) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat, és
b) a vállalkozásnak az (5) bekezdés d) pontja szerinti adat változását, ideértve a jogosultság megszűnését  is.

(7) A bejelentés alapján a közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolvány adatait módosítja vagy – a személyszállító vezetői igazolvány bevonásával egyidejűleg – új személyszállító vezetői igazolványt ad ki.

(8) A közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolványt
a) visszavonja, ha a személyszállító vezetői igazolvány kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem teljesülnek, vagy
b) legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre visszavonja, ha a 17. § és a 19. § rendelkezéseit a járművezető megsértette.11. A tevékenységi engedély, valamint a személyszállító vezetői igazolvány visszavonása

14. §

(1) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét két évre visszavonja, ha a
      vállalkozás – anélkül, hogy a szünetelést a közlekedési hatóságnak, a megkülönböztető rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett, bejelentette volna – az engedélyezett tevékenységet legalább egy éven át nem gyakorolja.

(2) A közlekedési hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét – a jogsértés súlyosságától függően – legalább egy, de legfeljebb három évre visszavonja, ha a vállalkozás szakmai irányítója az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket bármilyen módon megsértette.

(3) A közlekedési hatóság a gépkocsivezető személyszállító vezetői igazolványát – a jogsértés súlyosságától függően – legalább egy, de legfeljebb három évre visszavonja, ha a vállalkozás személygépkocsijának vezetője az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket bármilyen módon megsértette.

(4) A (2) bekezdés szerinti visszavonásra a vállalkozás működési területén illetékes települési önkormányzat jegyzője, a fogyasztóvédelmi hatóság, a közlekedési hatóság, a Fővárosi Közterület-felügyelet, valamint az ellenőrzésre jogosult egyéb szervek, továbbá az illetékes szakmai érdekképviselet  és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatot tehetnek.

(5) A vállalkozás a tevékenységi engedélye visszavonásának időtartama alatt az abban meghatározott tevékenységet nem végezheti, a tevékenységi engedélybe bejegyzett adatok megváltoztatatást nem kezdeményezheti.

(6) A tevékenységi engedély visszavonása esetén a közlekedési hatóság a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben megjelölt – a vállalkozás székhelye szerint illetékes – szervnél a személygépkocsi megkülönböztető rendszámának bevonását kezdeményezi.

(7) Ha az ellenőrzés megállapítja, hogy a vállalkozás a 4. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, akkor a közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja.


 
        IV. Fejezet

               A diszpécserszolgálati tevékenység

12. A diszpécserszolgálati tevékenység végzése

15. §

(1) A személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás a szolgáltatás színvonalának és mértékének a növelése érdekében, a feladatok vállalása céljából, elkülönült szervezetben vagy saját szervezeti egységeként – önállóan vagy más vállalkozással közösen – a tevékenységi engedélyében külön meghatározott diszpécserszolgálatot tarthat fenn, vagy ilyen szolgálatot működtető vállalkozással szerződést köthet.  

(2) A diszpécserszolgálat rögzíti a telefonon, faxon, e-mailben, vagy on-line érkező megrendeléseket, és továbbítja azokat a szolgáltatást teljesítő jármű vezetőjének. A diszpécserszolgálatnak hangfelvétellel vagy írásban rögzítenie kell a megrendeléseket (függetlenül azok formájától), valamint azt, hogy a diszpécserszolgálat a megrendelést továbbította a feladatot teljesítő jármű vezetője részére, és azokat legalább három hónapig meg kell őrizni. A kezelt és továbbított adatok az adatszolgáltatók önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezések alapján történik.

(3) A személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozás saját szervezeti egységeként működő, vagy más személytaxi-szolgáltatást folytató vállalkozással közösen fenntartott diszpécserszolgálata a tevékenységét végezheti – erre vonatkozó szerződés alapján – személytaxi-szolgáltatásra engedéllyel rendelkező más vállalkozás részére is.

(4) A diszpécserszolgálattal rendelkező vállalkozás, valamint az önálló diszpécserszolgálat köteles nyilvánosan elérhető honlapot üzemeltetni. A honlap nyitóoldalán köteles a következő információkat az érdeklődők számára hozzáférhetővé tenni:
a) a vállalkozás neve, rövidített cégneve, telefonszáma, védjegyoltalom alatt álló céglogója,
b) a vállalkozás adószáma,
c) a vállalkozás székelyének (telephelyének) címe, elérhetősége,
d) a vállalkozás szakmai vezetőjének neve, elérhetősége,
e) a vállalkozás ügyvezetőjének neve, elérhetősége,
f) a tevékenységi engedély száma és az engedély megjelenítése,
g) a tevékenységi engedély időbeli hatályának megjelenítése,
h) a tevékenységi engedély területi kiterjesztésének meghatározása,
i) a szerződött gépkocsik száma,
j) a tevékenységi engedélyhez kapcsolódó felelősségbiztosítás mértékének meghatározása,
k) a felügyeleti szervek megjelölése,
l) észrevételek, panaszok fogadásával kapcsolatos tájékoztatás, és
m) az általános  szerződési és üzleti feltételek.


13. Az önálló diszpécserszolgálati tevékenység

16. §

(1)    Az önálló diszpécserszolgálatnak meg kell felelnie az 5. és a 6. §-ban a személyszállító szolgáltatást végző vállalkozásra meghatározott személyes megbízhatósági és szakmai alkalmassági feltételeknek, továbbá a (2) és (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi teljesítőképességi feltételeknek.

(2)    Az önálló diszpécserszolgálat pénzügyi teljesítőképessége abban az esetben megfelelő, ha megfelel a 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek.

(3) A vagyoni biztosíték mértékét az önálló diszpécserszolgálattal szerződött – személyszállító szolgáltatást folytató – vállalkozások által működtetett személygépkocsik száma határozza meg. A vagyoni biztosíték mértéke, ha az önálló diszpécserszolgálat működési területén illetékes helyi önkormányzat – rendeletében – eltérően nem rendelkezik,
a) 20 db személygépkocsiig egymillió forint,
b) 21-50 db személygépkocsiig kétmillió forint,
c) 51-100 személygépkocsiig hárommillió forint,
d) 101-150 személygépkocsiig ötmillió forint,
e) 151- 200 személygépkocsiig tízmillió forint,
f) 200 személygépkocsi felett húszmillió forint.  

(4) A vagyoni biztosíték, legfeljebb harminc napos visszapótlási kötelezettség mellett, és kizárólag a közlekedési hatóság jóváhagyásával, a diszpécserszolgálat által a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozásoknak, valamint az utasoknak okozott – és más módon nem fedezett – károkból eredő jogos kártérítési igények kielégítésére használható fel.

(5) Ha az önálló diszpécserszolgálattal szerződött – személyszállító szolgáltatást folytató –vállalkozások által működtetett személygépkocsik számában
a) csökkenés következik be, akkor a (3) bekezdésben meghatározott biztosíték mértéke arányosan csökkenthető,
b) növekedés következik be, akkor a biztosítékot azzal arányosan fel kell emelni.

(6) Az önálló diszpécserszolgálat a diszpécserszolgálati tevékenységének megkezdését köteles a székhelye szerint illetékes közlekedési hatóságnak bejelenteni és a regisztrációs díjat megfizetni.

(7) Ha a települési (fővárosi) önkormányzat az e szakaszban foglaltaktól eltérő feltételeket állapít meg, akkor e szakasz rendelkezéseit az eltérés figyelembe vétele mellett kell alkalmazni.

V. Fejezet   

Poggyászszállítás

14. A poggyászszállításra vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen – a (3) bekezdésben meghatározott tömegkorlátozásra is figyelemmel – el lehet helyezni (poggyászszállítás).

(2) A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsival áruküldeményt továbbítani (fuvarozni) nem szabad.

(3) Személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy amely:
a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
b) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti,
c) a környezetkárosítására alkalmas vagy terrorcselekmény elkövetésére használható anyag és közúti szállításból kizárt egyéb anyag.

(5) A vállalkozás vagy a gépkocsivezető  megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személygépkocsit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, vagy a kilátást zavarja.


VI. Fejezet

Szerződések

15. A személyszállító szolgáltatásra, valamint a diszpécserszolgálatra kötött szerződésekre vonatkozó közös szabályok

18. §

A személyszállító szolgáltatásra, valamint a diszpécserszolgálatra kötött szerződésekre a Ptk.-nak a szerződések általános szabályaira, valamint a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell – az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel – alkalmazni.


16. A személytaxi-szolgáltatási szerződésekre vonatkozó rendelkezések

19. §
 
(1) A vállalkozást a személytaxi-szolgáltatásra – a (2) - (4) bekezdésekben foglalt kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli.
 
(2) Nem köteles elvállalni az utas szállítását a vállalkozás – vagy képviseletében a személygépkocsi vezetője – ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

(3) A vállalkozás a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas
a) ittas vagy bódult állapotban van, vagy  botrányosan viselkedik,
b) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személygépkocsinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy
c) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.

(4) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli gyermek a személytaxi-szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem jogosult.

20. §

(1) A személytaxi-szolgáltatást az utas
a) a vállalkozástól vagy a megbízásából eljáró diszpécserszolgálattól telefonon, faxon,
e-mailben, on-line történő előzetes megrendeléssel,
b) a taxiállomáson várakozó személygépkocsiba utazási céllal történő beszállással,
c) a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó személygépkocsiba történő beszállással, vagy
d) a személygépkocsi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján
veheti igénybe.

(2) A személytaxi-szolgáltatásra a szerződés
a) az előzetes megrendelés elfogadásával,
b) az utasnak – feltéve, hogy a személygépkocsi vezetője a 19. § (2) vagy (3) bekezdésében foglaltak alapján, nem tagadja meg a személyszállítást – a taxiállomáson várakozó, vagy a szabad jelzéssel közlekedő személygépkocsiba utazási szándékkal történő beszállásával, vagy
c) az utas és a személygépkocsivezető közötti megállapodás megkötésével
jön létre.


17. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási, valamint a diszpécserszolgálati szerződésre vonatkozó rendelkezések
 
21. §

(1) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatási szerződésre a személytaxi-szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban és a 22. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az autóbusszal végzett vagy vasúti, vízi, légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó személygépkocsis személyszállító szolgáltatást az utas
a) a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, vagy
b) annál a szálláshely-hasznosítónál, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális vagy oktatási tevékenységet végző szervezetnél, vagy rendezvényszervezőnél – akinek, vagy amelynek a tevékenységéhez e szolgáltatás közvetlenül kapcsolódik – továbbá annál a közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál, amelynek szolgáltatása közvetlenül megelőzi a személygépkocsis személyszállítást
rendelheti meg.

(3) Ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást a vállalkozás elkülönült szervezetben, főtevékenységként végzi, a (2) bekezdés b) pontja szerinti személyek, szervezetek e vállalkozással – a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás teljesítésére – a személyszállítást megelőzően külön szerződést kötnek.

(4) Arról, hogy az adott személygépkocsival az utas vihet-e magával poggyászt – az üzleti feltételek vonatkozó rendelkezéseinek a hiányában – a körülmények ismeretében a személygépkocsi vezetője dönt. Ha a vállalkozás az adott feladatot az autóbusszal végzett, vagy vasúti, vízi légi utas-szállítási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan teljesíti, a poggyász továbbítását a vállalkozás, illetve a gépkocsivezető nem tagadhatja meg.


22. §
 
(1) A személygépkocsis személyszállítást folytató vállalkozás és a diszpécserszolgálat a személyszállító szerződések illetve a diszpécserszolgálatra kötött szerződések részletes feltételeit üzleti feltételekbe foglalja. Az üzleti feltételekre a Ptk.-nak az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai az irányadók.

(2) A vállalkozásnak az általános szerződési feltételeket a székhelyén és a telephelyén ki kell függesztenie, és kérésre – a szolgáltató által megállapított díj megfizetése ellenében – kinyomtatva is rendelkezésre kell bocsátania, valamint a személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsikban annak az utasokra vonatkozó kivonatát úgy kell elhelyeznie, hogy azt az utasok megtekinthessék. A szolgáltató az általános szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának díját a székhelyén és a telephelyén vagy honlapján közzéteszi.


VII. Fejezet

Ellenőrzés

23. §

Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint, az általuk tervezett és az általuk elvégzett átfogó ellenőrzésről egymást tájékoztatva – a közlekedési hatóság, továbbá a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a fővárosi önkormányzat főjegyzője és a Fővárosi Közterület Felügyelet vezetője) valamint a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek a rendeletben előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető vagy szabálysértési feljelentést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések


18. Hatálybalépés

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.


19. Átmeneti rendelkezések

25. §

(1) Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxi engedélyben és személygépkocsis személyszállító engedélyben meghatározott érvényességi határidőig, de legfeljebb 2016. július 31. napjáig – az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatható személyszállító szolgáltatás.  

(2) Az e rendelet hatályba lépése előtt kiadott, a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési hatóság 2016. július 31. napjáig a 10. § (3) bekezdésben meghatározott vizsgaigazolásnak elfogadja.

(3) Az e rendelet hatályba lépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azonosító lap 2016. július 31. napjáig érvényes.

(4) E rendelet hatályba lépése előtt a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendeletben meghatározott minősítő vizsgálat alapján kiállított igazolólap az azon feltüntetett érvényességi időpontig a műszaki alkalmasság igazolására használható.

(5) A 3. melléklet 1.1, 1.6, 1.8 és 1.9 alpontjában foglaltakat 2015. december 31. napjáig nem kell alkalmazni arra a személygépkocsira, amelyet a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelően a vállalkozás e rendelet kihirdetésekor személytaxi-szolgáltatáshoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használ.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

26. §

 E rendelet 15. és 16. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja


21. Módosító rendelkezések

27. §

(1) A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § Aki rendszeres gazdasági tevékenységként járművel üzletszerűen – díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként – személyszállítást (a továbbiakban: közúti közlekedési szolgáltatás) végez, köteles az illetékes közlekedési hatóságnak a tevékenység végzésének megkezdését bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű jellegét, telephelyét vagy tárolásának helyét. A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító engedélynek minősülő) irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását a járművön kell tartani.

(2) A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatásköre gyakorlására vonatkozó szabályok szerint – a közlekedési hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzést végző szerv hatáskörébe tartozóan lefolytatja a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, és a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggesztheti.”

28. §


A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
4. § (5) bekezdése a következő 24. ponttal egészül ki:
(Közlekedési hatóságként első fokon a területileg illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség jár el:)
„24. a személytaxi szolgáltatáshoz kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati tevékenység   végzésére vonatokozó bejelentés regisztrálása és ellenőrzése során.”

29. §

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

 „a) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben vagy a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,”

 (meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre, okmányokra, előírásokra vonatkozó rendelkezést megsérti.)


22. Hatályon kívül helyező rendelkezések

30. §

(1) Hatályát veszti a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
a) 3. §-a,
b) 5/A-5/C. §-a,
c) 12. §-a,
d) 17-24. §-a,
e) 1. számú melléklete.
(2) Hatályát veszti a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló
21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet.

 

 1. melléklet a …/2014 (… …) Korm. rendelethez

 

A vállalkozás szakmai irányítójára vonatkozó követelmények

 

 1. A személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie.
  • A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:
   • Elméleti tantárgyak:

                   1.1.1.1. vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (16 óra),

                   1.1.1.2. általános vállalkozói ismeretek (6 óra),

                   1.1.1.3. vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (6 óra),

                   1.1.1.4. a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (8 óra).

 1. Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie.
  • Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
   • vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek (25 perc),
   • általános vállalkozói ismeretek (25 perc),
   • vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek (25 perc),
   • a személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai (25 perc).
  • Követelmények

Az elméleti tantárgyakból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

 

 • Esettanulmány kitöltése

A vizsga során 3 feladatot kell a vizsgázóknak esszé formájában kifejteni a fenti négy vizsgatárggyal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.

Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni. Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 30 perc.


 

 1. melléklet a …/2014 (… …) Korm. rendelethez

 

Felmentést adó képesítések a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgakötelezettség alól

 1. Jogi ismeretek:
 2. a) jogász egyetemi szintű szak vagy
 3. b) jogász mesterképzési szak.
 4. Gazdasági, pénzügyi vezetői és adózási ismeretek:
 5. a) alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak vagy
 6. b) közgazdasági egyetemi szintű szak vagy
 7. c) általános közgazdasági főiskolai szintű szak vagy
 8. d) közgazdász szakmérnök szakirányú továbbképzési szak– gazdasági mérnök,
 9. a) pénzügy és számvitel alapképzési szak vagy
 10. b) pénzügyi egyetemi szintű szak vagy
 11. c) pénzügyi főiskolai szintű szak vagy
 12. d) számviteli főiskolai szintű szak vagy
 13. e) pénzügy mesterképzési szak vagy
 14. f) számvitel mesterképzési szak,
 15. fa) gazdálkodási mérnök,
 16. fb) könyvvizsgáló,
 17. fc) könyvszakértő.
 18. Munkaügyi ismeretek, egyetemen vagy főiskolán szerzett alábbi végzettségek:
 19. a) munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak vagy
 20. b) társadalombiztosítás főiskolai szintű szak vagy
 21. c) társadalombiztosítási szakirányú továbbképzési szak vagy
 22. d) munkaügyi kapcsolatok főiskolai szintű szak vagy
 23. e) munkaügyi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak vagy
 24. f) egészségbiztosítási főiskolai szintű szak
 25. g) jogi egyetem.
 26. Személyszállítási ismeretek:
 27. a) szakirányú okleveles közlekedésmérnök vagy
 28. b) szakirányú közlekedésmérnök vagy
 29. c) közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma vagy
 30. d) közlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma vagy
 31. e) az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:
 32. ea) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,
 33. eb) forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

 

 

 1. melléklet a …/2014 (… …) Korm. rendelethez

 

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

 

 1. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

 

1.1. a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megegyezik a megfelelő forgalomba helyezési légszennyezési követelményeknek.

1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri,

1.3. minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,

1.4. a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosítja,

1.5. a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezés (ABS) működik,

1.6. legalább Euro 4-es belső égésű motorral (környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb), vagy egy teljes feltöltéssel legalább 200 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,

1.7. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti baloldalon elhelyezett,

1.8. a személygépkocsi a jobb- és a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,

1.9. a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik.

 1. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények:

2.1. a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsiba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék),

2.2. a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat,

2.3. a jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 10 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát és a területi érvényességet,

 

 1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 10 cm magas karakterek alkalmazásával- fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát.

 

 

 

 1. melléklet a …/2014. (… …) Korm. rendelethez

 

Vizsgáztatásra vonatkozó személyi feltételek

 

Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szaktanfolyami vizsgabiztosra vonatkozó szakmai képesítések: államigazgatási, számviteli, pénzügyi felsőfokú végzettség vagy közigazgatási szakvizsga.

 


 

 1. melléklet a …/2014. (… …) Korm. rendelethez

 

A jármű vezetőjére vonatkozó követelmények

 

 1. A személytaxis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás
  • A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
   • A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
  • közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),
  • speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),
  • helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (8 óra),
  • személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).
   • A szaktanfolyam gyakorlati tantárgya:
  • a személytaxi tartozékainak kezelése (2 óra).
   • A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
    • Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
   • Közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
   • Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
   • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
    • Követelmények:

- A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb.

- A személyszállítói szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

- Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.

- Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

 • Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők:
  • Vezetési gyakorlat (40 perc),
  • Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.

 Sikertelen a vizsga ha:

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

- ha tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően,

- a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

 

 1. A személytaxis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás
  • A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
   • A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
  • közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),
  • személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).
   • A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
    • Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
   • Közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
   • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
    • Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

 

 

 1. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói alapképesítési vizsgaigazolás
  • A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
   • A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
  • közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (8 óra),
  • speciális vezetéstechnikai ismeretek (2 óra),
  • országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismertek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (8 óra),
  • személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (8 óra).
   • A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
    • Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
   • Közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
   • Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismertek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
   • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
    • Követelmények:
   • A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb.
   • A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.
   • Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismertek, általános idegenforgalmi, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

 • Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők:
 1. Vezetési gyakorlat (40 perc).
  • Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsga helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képző szerv biztosítja.

Sikertelen a vizsga ha:

– a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

– ha tájékozatlanságot mutat az utas-kiszolgálási feladatait illetően,– a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

 

 1. A személygépkocsis személyszállító szolgáltatói továbbképzési vizsgaigazolás
  • A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének szaktanfolyamon kell részt vennie.
   • A szaktanfolyam elméleti tantárgyai:
  • közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és vezetéselmélet (4 óra),
  • személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (4 óra).
   • A vizsgaigazolás megszerzéséhez a jármű vezetőjének vizsgát kell tennie.
    • Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
   • Közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet (50 perc),
   • Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállító szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció (25 perc).
    • Követelmények:

A közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretek, vezetéselmélet vizsgatárgyból 50 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 70. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb. A személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció vizsgatárgyból 25 tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 25. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

 1. Amennyiben a személytaxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy más megyében is szolgáltatást kíván végezni, akkor a következő tárgyakból kell vizsgát tennie:
  • Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők:
   • Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők:
    1. Vezetési gyakorlat (40 perc)
 • Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.

 Sikertelen a vizsga ha:

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

- ha tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően,

- a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.

 

 1. Amennyiben a személy-taxis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsgaigazolás szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:
  • Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
 • Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismertek, általános idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete (25 perc),
  • Követelmények:
 • Az országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismertek, általános idegenforgalmi, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete szóbeli vizsga. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

 

 1. Amennyiben a személygépkocsis személyszállító szolgáltatói vizsgával rendelkező személy a személy-taxis személyszállító szolgáltatói vizsgaigazolás szeretné megszerezni, az alábbi tárgyakból kell vizsgát tennie:
  • Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidők:
 2. Speciális járművezetési és utas-kiszolgálási gyakorlat (40 perc),
  • Követelmények:

A gyakorlati vizsga keretében, személyszállítási fuvarfeladatot szimulálva a jármű szabályos, biztonságos vezetéséről, illetve a taxi tartozékok szakszerű kezeléséről, valamint a vizsgabiztos által meghatározott úti cél megtalálásából kell számot adnia. A vizsgázónak jelentkezéskor jeleznie kell, hogy mely megye területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli ki, a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.

 Sikertelen a vizsga ha:

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21) GKM rendelet 8. számú melléklet 8.1.2 pontjában felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt,

- ha tájékozatlanságot mutat a taxi tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően,

- a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.