A kamara története

2007.09.18.

1850 A kezdettől az önálló kamara kialakulásáig…
Pesten 1850-ben alakult meg az első Pesti Kereskedelmi Kamara. A város bankárai kereskedői és iparosai fontosnak tartották, hogy az egyre dinamikusabban növekvő főváros gazdaságának legyen egy önszerveződésen alapuló motorja, állandó és elismert képviselete, amelyik partnere lehet az Európában sorra alakuló kamaráknak.

 A megalakulást követően megszervezték a kamarák szervezeti és jogi kereteit és mindössze egy évvel a kiegyezés után 1868-ban önálló törvény született a magyar kamarák működéséről, igazodva a Monarchia kamarai rendszeréhez. Az egyesült Pest és Buda már törvényi alapon működő Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (BKIK) rendelkezett és ez a kamra szervezte a pesti, majd budapesti vásárokat, a mesterek szakmai képzését, oktatását és vizsgáztatását. A BKIK részt vett a Pesti Áru és Értéktőzsde megalakításában, és nevéhez fűződik az első magyar iparfejlesztési és támogatási törvény megalkotása is.

1896 A kamara aranykora…

A BKIK a honfoglalás 1000. évfordulóját ünneplő Budapest rendezvényeinek meghatározó szervezője volt és a kamara tagjai ott voltak minden jelentős létesítmény megvalósításában. Budapest igazi fénykorát élte a századfordulón és az akkor ötvenéves BKIK a legfontosabb szereplője volt a főváros gazdasági életének. 1905-ben közadakozásból megépítették a ma is eredeti szépségében megcsodálható székházat a Parlament közelében a Szemere és Alkotmány utca sarkán. Ebben az időben már a kamara rendelkezett az ország legnagyobb gazdasági szakkönyvtárával is. A háborús években tevékenysége nem szűnt meg és az éledő gazdaság egyik legfontosabb rendezvényeként a háború végét követően, megszervezi a Budapesti Ipari Vásárt, amely később rangos nemzetközi vásárrá fejlődött. A két világháború között minden, a főváros gazdaságát érintő döntés a kamara hatáskörébe került, nem volt olyan polgármester, aki nem a kamarai vezetők tanácsai alapján vezette volna a fővárost, és minden kereskedő és iparos igazi otthonának tartotta a kamarát. 1926-ban Budapest kamarája hozta létre az első hazai Gazdaságkutató Intézetet is.

1945 A túlélés nehéz évei…

A második világháborút követően a baloldali centralizáció egy időre megszüntette a kamarákat Magyarországon. Az új kommunista minisztériumok a jól felépített BKIK bázisán épültek fel, olyannyira, hogy a kamara székházába is a Kereskedelmi Minisztérium költözött. A kommunista kormány életre hozott egy őt kiszolgáló országos kamarai szervezetet és kialakította a regionális kamarák új hálózatát, amely a fővárosban működő országos kamara mellett a fővárosi régió kamarai irodájának nem volt meghatározó szerepe. Ebben az időben sem sikerült azonban elzárni a kamarákat a nemzetközi kamarai mozgalomtól és rövid ideig szinte csak ez a kapcsolat tartotta életben a hazai kamarákat. A hatalom gyengülésével, az egyre gyorsabban átalakuló magyar gazdaságban éppen a kamarák talaján indultak az új érdekképviseletek, és a rendszerváltás idején azonnal megkezdődött a kamarák önkéntes alapon történő újjászervezése is.

1989 Egy új világ kezdete…

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elsőként alakul újjá a demokratikus Magyarországon alig több mint félszáz vállalkozó szervezésében. A főváros kamarája szellemében és szolgáltatásaiban folytatta azt a munkát, amelyet az első Pesti Kereskedelmi és Iparkamara még Valero J. Antal irányítása alatt elkezdett. A kamarai értékek őrzése és a nemzetközi munka folyamatossága érdekében tagságot vállalt az ugyancsak átalakuló Magyar Gazdasági Kamara szövetségi rendszerében is. Az új kamarai arculat és szolgáltatás kialakítása hűen követi azt a folyamatot, amelyet az első pesti kamara örökül hagyott, és a BKIK már az újrakezdés idején is készült arra, hogy 2000-ben a kamara 150. évfordulóján méltó partnere lehessen újra mind a magyar, mind a nemzetközi üzleti élet szereplőinek és elfoglalja az őt megillető helyet a közéletben. Nemzetközi elismertségének legragyogóbb bizonyítéka, hogy az európai kamarák szövetsége, az EUROCHAMBRE kiemelten kezeli, Budapest és Közép-Európa kamarái közül egyedül a BKIK kapott hivatalos meghívást Európa vezető kamaráinak első csúcstalálkozójára 1991 őszén Amszterdamba. Ezen a fórumon tárgyalták először az üzleti élet szereplői, a találkozón részt vevő Európa Unió képviselőivel közösen Közép Európa országainak csatlakozási kérdéseit, valamint az európai közös valuta bevezetésének problémakörét.

1994-ben érvénybe lépett Magyarországon a második kamarai törvény, amely köztestületként határozta meg a kamarákat, és a tagságot is kötelezővé tette. A kamarák a következő négy év alatt teljes infrastruktúrával és szervezettel újra felépültek, és az évezred végére már megközelítették azt a pozíciót, amit az elmúlt század végén értek el.

A BKIK széleskörű szolgáltatási rendszert épített ki, a főváros minden kerületében önálló szolgáltató irodát nyitott, a főváros vállalkozóinak euroatlanti integrációs felkészítését önálló Európai Információs és Szolgáltató Központtal segítette és bekapcsolódott a Trade Point hálózatba. A kis- és középvállalkozásokat oktatással, tanácsadással segítette és segíti, széleskörű nemzetközi marketingtámogatást biztosít számukra. A történelmi elődhöz hasonlóan újra működik gazdasági elemző és kutató egység a kamarában, és újra részt vesz a Budapesti Nemzetközi Vásár menedzsmentjében is a kamara. A BKIK jelen van a gazdasági érdekegyeztetés minden fórumán, jelentős szerepe van a gazdasági törvények véleményezésében, és aktívan részt vesz a fővárosi területfejlesztésben is. Eredményesen lép fel az adópolitikai változtatásoknál, a vállalkozások működését akadályozó szabályozók csökkentése, megszüntetése érdekében. Megteremtette és működteti a gazdaság és a szakképzés folyamatos kapcsolatát, biztosítva ezzel a szakember utánpótlás megfelelő szakmai hátterét. Az ipar, a kereskedelem és az innovációs fejlesztés ösztönzésére saját pénzügyi alappal rendelkezik. A vállalkozások tisztasága, az üzleti élet magatartási szabályaként kidolgozta etikai kódexét, és elősegíti a vitás ügyek rendezését. Az egész világra kiterjedő és eredményesen működő nemzetközi kapcsolatrendszere révén segíti tagvállalatai külpiaci terjeszkedését és a külföldi beruházók fővárosi letelepedését. A BKIK törvényi felhatalmazással kiépítette, és ehhez kapcsolódó szolgáltatási csomaggal kiegészítve működteti az egyéni vállalkozói és egyes speciális üzletágak tevékenységének nyilvántartási és ellenőrzési rendszerét.

2000 Az 1999-es év vége egy harmadik kamarai törvénnyel köszöntötte a 150 éves kamarát. Az új törvény továbbra is elismeri a kamaráknak, mint köztestületeknek a szükségszerűségét, ugyanakkor 2000. év végétől önkéntessé teszi a tagságot, és mentesíti a kamarát a közigazgatási feladatoktól.
A törvény szerint a fővárosi kézműves kamara 2000. áprilistól integrálódott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarába. Az új törvény alapvetően a gazdaság fejlesztését, támogatását, az általános gazdasági érdekek előmozdítását, az EU integráció előkészítését, a regionális fejlesztést jelöli meg a kamara fő feladatául.

Kiemelt szerepet szán továbbra is a kereskedelem- és vásárszervező tevékenységnek, valamint a kamara szerepvállalásának az ipari parkok, a vállalkozási övezetek kialakításában. 2000-ben a BKIK 150 éves jubileumának évében került sor a tisztségviselők újraválasztására és a teljes kamarai intézmény szabadpiaci alapon történő újjászervezésére, annak minden meglévő sikerét és tanulságát felhasználva.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara értékeket őrizve, a mindenkori tagságot szolgálva, felkészült az új Évezredre!

Az újjáalakult kamara kapcsolati rendszerében továbbra is a vállalkozók képviselik a legfontosabb elemet. A vállalkozókkal való kapcsolattartást elősegíti a BKIK szakértői hálózata, a tanácsadó szolgálat. Az Üzleti 7 című. kamarai hetilap pedig naprakész információkat szolgáltat a tagságnak.

A kamara tisztségviselői és ügyintéző szervezete arra törekszik, hogy megvalósítsa a gazdasági kamarák legfontosabb feladatait, vagyis hogy a piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, gazdasági elemzésekkel, előrejelzésekkel, javaslatokkal, tanácsadással hatékonyan segítsék a kamara tagjait, a gazdasági élet szereplőit.